Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy psychologii klinicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-PPK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii klinicznej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad6ae4f27cead4b9f99ef525bac7cf896%40thread.tacv2/conversations?groupId=2225ca0b-d2a2-4ae7-87af-fbb7b667e0d7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W08, PS1_W09; PS1_U04, PS1_U06, PS1_U07; PS1_K01

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z psychologii ogólnej

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z obszarami zdrowia i choroby w kontekście pracy z jednostką i rodziną. Uczestnicy

wykładu zdobędą podstawową wiedzę z zakresu problemów klinicznych, z którymi mogą spotkać się w trakcie pracy z

ludźmi. Zdobędą również podstawową wiedzę z zakresu psychopatologii.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1.Funkcjonowanie człowieka w warunkach choroby, reakcje na chorobę, postawy wobec choroby chorego i jego otoczenia

2.Sposoby rozumienia normalności i zdrowia (norm w psychologii klinicznej)

3.Choroby przewlekłe i nieuleczalne, opieka paliatywna. Problemy chorego z afazja.

4.Zaburzenia procesów poznawczych (spostrzegania, myślenia, pamięci, uwagi, świadomości, orientacji) i procesów

emocjonalno-motywacyjnych 5.Psychologia kliniczna dziecka.

6.Psychologiczne uwarunkowania chorób somatycznych (WZA, WZB) 7.Nerwice i ich geneza.

8.Zaburzenia nastroju

9.Zaburzenia wczesnodziecięce

10.Zaburzenia osobowości

11. Schizofrenia

12.Psychologiczne aspekty starzenia się i starości, psychologiczne problemy rehabilitacji osób starych, zaburzenia późnego okresu dorosłości

13.Zaburzenia wywołane zażywaniem środków psychoaktywnych 14.Uzaleznienie od Internetu

15. Współczesne zagrożenia zdrowia: anoreksja, bulimia, otyłość.

Literatura:

Literatura:

1. Carson R., Mineka S. Butter, J., Psychologia zaburzeń, GWP, Gdańsk 2003. 2. Cierpiałkowska L., Sęk H. (red.). Psychologia kliniczna, PWN, Warszawa 2020.

3. Seligman M.E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L., Psychopatologia. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003.

4. Sęk H., Psychologia kliniczna, PWN, Warszawa 2007, tom I i II.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EW_01 - Definiuje podstawowe pojęcia na gruncie psychologii klinicznej

EW_02 - Opisuje funkcjonalnie człowieka chorego (zburzenia somatyczne, psychiczne, osobowości, uzależnienia)

EW_03 - Wskazuje i opisuje problemy w funkcjonowaniu człowieka chorego, starszego, osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego

Umiejętności:

EU_01 - Wykorzystuje zdobytą wiedzę o procesach psychicznych człowieka chorego w analizie indywidualnych przypadków

EU_02 - Dostrzega różnice w funkcjonowaniu osób z poszczególnymi zaburzeniami

EU_03 - Potrafi wskazać metody oddziaływań pomocowych wobec poszczególnych trudności zdrowotnych

Kompetencje społeczne:

EK_01 - Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze przedmiotu

EK_02 - Rozumie i docenia znaczenie uczciwości poznawczej w działaniach własnych i innych osób, prezentuje postawę etyczną

Nakład pacy studenta:

Udział w wykładzie: 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 20 godzin

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20 godzin

Konsultacje: 5 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę ndst (2)- student nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć na gruncie psychologii klinicznej, nie zna podstawowych zaburzeń z obszaru zdrowia psychicznego, ma trudności z wykorzystaniem wiedzy nt. procesów psychicznych w analizie indywidualnych trudności, nie dostrzega różnic pomiędzy zaburzeniami, ma trudność z przedstawianiem metod oddziaływań pomocowych, nie podejmuje wysiłku związanego z pracą własną poza wykładem.

Na ocenę dst (3) - student potrafi dostatecznie zdefiniować podstawowe pojęcia na gruncie psychologii klinicznej, zna kilka podstawowych zaburzeń z obszaru zdrowia psychicznego, korzysta z wybranej wiedzy nt. procesów psychicznych w analizie indywidualnych trudności, dostrzega różnice pomiędzy zaburzeniami, potrafi przedstawić kilka metod oddziaływań pomocowych, podejmuje wysiłek związany z pracą własną poza wykładem.

Na ocenę dobrą (4) - student potrafi dobrze zdefiniować podstawowe pojęcia na gruncie psychologii klinicznej, zna wiele zaburzeń z obszaru zdrowia psychicznego, korzysta z wiedzy nt. procesów psychicznych w analizie indywidualnych trudności, prawidłowo dostrzega różnice pomiędzy zaburzeniami, potrafi przedstawić kilka metod oddziaływań pomocowych, podejmuje wysiłek związany z pracą własną poza wykładem.

Na ocenę bardzo dobrą (5) - student potrafi bardzo dobrze zdefiniować podstawowe pojęcia na gruncie psychologii klinicznej, zna wiele zaburzeń z obszaru zdrowia psychicznego, korzysta z wiedzy nt. procesów psychicznych w analizie indywidualnych trudności, prawidłowo dostrzega różnice pomiędzy zaburzeniami, potrafi przedstawić wiele metod oddziaływań pomocowych, jest zaangażowany/a pracą własną poza wykładem.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kurtyka-Chałas
Prowadzący grup: Justyna Kurtyka-Chałas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z obszarami zdrowia i choroby w kontekście pracy z jednostką i rodziną. Uczestnicy

wykładu zdobędą podstawową wiedzę z zakresu problemów klinicznych, z którymi mogą spotkać się w trakcie pracy z

ludźmi. Zdobędą również podstawową wiedzę z zakresu psychopatologii.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1.Funkcjonowanie człowieka w warunkach choroby, reakcje na chorobę, postawy wobec choroby chorego i jego otoczenia

2.Sposoby rozumienia normalności i zdrowia (norm w psychologii klinicznej)

3.Choroby przewlekłe i nieuleczalne, opieka paliatywna. Problemy chorego z afazja.

4.Zaburzenia procesów poznawczych (spostrzegania, myślenia, pamięci, uwagi, świadomości, orientacji) i procesów

emocjonalno-motywacyjnych 5.Psychologia kliniczna dziecka.

6.Psychologiczne uwarunkowania chorób somatycznych (WZA, WZB) 7.Nerwice i ich geneza.

8.Zaburzenia nastroju

9.Zaburzenia wczesnodziecięce

10.Zaburzenia osobowości

11. Schizofrenia

12.Psychologiczne aspekty starzenia się i starości, psychologiczne problemy rehabilitacji osób starych, zaburzenia późnego okresu dorosłości

13.Zaburzenia wywołane zażywaniem środków psychoaktywnych 14.Uzaleznienie od Internetu

15. Współczesne zagrożenia zdrowia: anoreksja, bulimia, otyłość.

Literatura:

1. Carson R., Mineka S. Butter, J., Psychologia zaburzeń, GWP, Gdańsk 2003. 2. Cierpiałkowska L., Sęk H. (red.). Psychologia kliniczna, PWN, Warszawa 2020.

3. Seligman M.E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L., Psychopatologia. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003.

4. Sęk H., Psychologia kliniczna, PWN, Warszawa 2007, tom I i II.

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu psychologii ogólnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kurtyka-Chałas
Prowadzący grup: Justyna Kurtyka-Chałas
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aB69qO5IS8vau_dMLas2z4K9u3RXDY_VDvt8OEsMOV_I1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b2231112-df13-40e7-aae5-507a8debb8d8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z obszarami zdrowia i choroby w kontekście pracy z jednostką i rodziną. Uczestnicy

wykładu zdobędą podstawową wiedzę z zakresu problemów klinicznych, z którymi mogą spotkać się w trakcie pracy z

ludźmi. Zdobędą również podstawową wiedzę z zakresu psychopatologii.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1.Funkcjonowanie człowieka w warunkach choroby, reakcje na chorobę, postawy wobec choroby chorego i jego otoczenia

2.Sposoby rozumienia normalności i zdrowia (norm w psychologii klinicznej)

3.Choroby przewlekłe i nieuleczalne, opieka paliatywna. Problemy chorego z afazja.

4.Zaburzenia procesów poznawczych (spostrzegania, myślenia, pamięci, uwagi, świadomości, orientacji) i procesów

emocjonalno-motywacyjnych 5.Psychologia kliniczna dziecka.

6.Psychologiczne uwarunkowania chorób somatycznych (WZA, WZB) 7.Nerwice i ich geneza.

8.Zaburzenia nastroju

9.Zaburzenia wczesnodziecięce

10.Zaburzenia osobowości

11. Schizofrenia

12.Psychologiczne aspekty starzenia się i starości, psychologiczne problemy rehabilitacji osób starych, zaburzenia późnego okresu dorosłości

13.Zaburzenia wywołane zażywaniem środków psychoaktywnych 14.Uzaleznienie od Internetu

15. Współczesne zagrożenia zdrowia: anoreksja, bulimia, otyłość.

Literatura:

1. Carson R., Mineka S. Butter, J., Psychologia zaburzeń, GWP, Gdańsk 2003. 2. Cierpiałkowska L., Sęk H. (red.). Psychologia kliniczna, PWN, Warszawa 2020.

3. Seligman M.E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L., Psychopatologia. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003.

4. Sęk H., Psychologia kliniczna, PWN, Warszawa 2007, tom I i II.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.