Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Profilaktyka patologii społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-PPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka patologii społecznych
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W07; PS1_W09; PS1_W12; PS1_U10; PS1_U18;

Skrócony opis:

Zapoznanie przyszłych pracowników socjalnych z profilaktyką patologii społecznych. Ukazanie możliwości oddziaływań profilaktycznych celem zapobiegania różnym formom dewiacji społecznych. Dzięki zajęciom studenci poznają wpływ uwarunkowań biologicznych i psychospołecznych na powstawanie patologii społecznych. Zdobędą wiedzę na temat obrazu poszczególnych typów patologii społecznych w tym uzależnień. Kompetencje studenta spowodują lepszą diagnozę oraz profilaktykę zjawisk patologicznych.

Pełny opis:

Podstawowe treści programowe realizowane w ramach tego przedmiotu to: pojęcie i rodzaje patologii, profilaktyka zjawisk patologicznych. Psychospołeczne i biologiczne uwarunkowania patologii społecznych. Zakres i klasyfikacja patologii. Poznanie teorii opisujących i wyjaśniających zjawiska patologiczne oraz różnorodnych uwarunkowań tych zjawisk. Zjawiska patologiczne charakterystyczne dla współczesnej cywilizacji oraz analiza czynników zwiększających ryzyko zachowań patologicznych we współczesnym świecie.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Podgórecki A., Zagadnienia patologii społecznej, Warszawa 1976.

- Pospiszyl I., Patologie społeczne, Warszawa 2008.

- Sołtysiak T. (red.), Zjawiska patologii społecznej. Uwarunkowania, rozmiary, profilaktyka, prognozy, Bydgoszcz 1995.

- Kozak S., Patologie wśród dzieci i młodzieży, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

- Jędrzejko M., (red.), Patologie społeczne, Pułtusk 2006.

- Słowik-Gabryelska A., Patologie społeczne, Szczecin 2007.

- Marczak M. (red.) Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce, Kraków 2013

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

student:

- zna podstawową terminologię używaną w obrębie patologii społecznych, rozumie ją i adekwatnie nazywa w zależności od sytuacji.

- charakteryzuje wybrane teorie (psychologiczne, biologiczne, społeczne, filozoficzne) opisujące i wyjaśniające zachowania patologiczne i ich uwarunkowania.

- diagnozuje i wyjaśnia poszczególne rodzaje patologii społecznych.

- zna przyczyny różnych zjawisk dewiacyjnych i mechanizmy uzależnień.

Umiejętności:

student:

- potrafi opracowywać rozwiązania problemów związanych z patologicznymi zjawiskami społecznymi, prognozować ich przebieg oraz przewidywać skutki; - - potrafi posługiwać się podstawowymi teoriami w celu analizowania oraz projektowania strategii działań, potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych przy zastosowaniu odpowiednich metod;

- posługuje się zasadami i normami etycznymi w projektowaniu działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych, dostrzega dylematy etyczne;

- stosuje nomenklaturę związaną z profilaktyką patologii społecznych.

Kompetencje społeczne:

student:

- ma przekonanie o sensie i potrzebie podejmowania działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych w środowisku społecznym;

- odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania w środowisku z którym będzie współpracował.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obowiązkowa obecność na zajęciach (dopuszcza się możliwość dwóch nieobecności niezależnie od przyczyny).

2. Ocena merytoryczna wygłoszonego i oddanego referatu.

3. Ocena przygotowanej prezentacji multimedialnej.

4. Efekty kształcenia zostaną zweryfikowane w formie pisemnego egzaminu końcowego

Ocena bdb (5) - student wykazał się bardzo dobrą znajomością omawianych zagadnień, biegle posługuje się poznanymi teoriami i pojęciami, potrafi wskazać i opisać patologie społeczne w tym ich przyczyny i skutki

Ocena db (4) - student wykazał się dobrą znajomością omawianych zagadnień, posługuje się poznanymi teoriami i pojęciami, potrafi wskazać i opisać patologie społeczne w tym ich przyczyny i skutki, zdarzają mu się błędy w tym zakresie

Ocena dst (3) - student wykazał się dostateczną znajomością omawianych zagadnień, popełnia błędy w posługiwaniu się poznanymi teoriami i pojęciami, nie zawsze potrafi wskazać i opisać patologie społeczne w tym ich przyczyny i skutki, zdarzają mu się błędy w tym zakresie

Ocena ndst (2) - student wykazał się niedostateczną znajomością omawianych zagadnień, popełnia liczne błędy w posługiwaniu się poznanymi teoriami i pojęciami, nie potrafi wskazać i opisać patologii społecznych w tym ich przyczyn i skutków, wymaga to utrwalenia poznanego materiału.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bojanowska
Prowadzący grup: Elżbieta Bojanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

obecność na zajęciach - 40 godzin

przygotowanie się do egzaminu - 20 godzin

przygotowanie referatu wraz z prezentacją - 30 godz.

Suma godzin: 90 [90:30(25)=3]

Liczba ECTS: 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zapoznanie przyszłych pracowników socjalnych z profilaktyką patologii społecznych. Ukazanie możliwości oddziaływań profilaktycznych celem zapobiegania różnym formom dewiacji społecznych. Dzięki zajęciom studenci poznają wpływ uwarunkowań biologicznych i psychospołecznych na powstawanie patologii społecznych. Zdobędą wiedzę na temat obrazu poszczególnych typów patologii społecznych w tym uzależnień. Kompetencje studenta spowodują lepszą diagnozę oraz profilaktykę zjawisk patologicznych.

Pełny opis:

Podstawowe treści programowe realizowane w ramach tego przedmiotu to: pojęcie i rodzaje patologii, profilaktyka zjawisk patologicznych. Psychospołeczne i biologiczne uwarunkowania patologii społecznych. Zakres i klasyfikacja patologii. Poznanie teorii opisujących i wyjaśniających zjawiska patologiczne oraz różnorodnych uwarunkowań tych zjawisk. Zjawiska patologiczne charakterystyczne dla współczesnej cywilizacji oraz analiza czynników zwiększających ryzyko zachowań patologicznych we współczesnym świecie.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Podgórecki A., Zagadnienia patologii społecznej, Warszawa 1976.

- Pospiszyl I., Patologie społeczne, Warszawa 2008.

- Sołtysiak T. (red.), Zjawiska patologii społecznej. Uwarunkowania, rozmiary, profilaktyka, prognozy, Bydgoszcz 1995.

- Jędrzejko M., (red.), Patologie społeczne, Pułtusk 2006.

Literatura uzupełniająca:

- Słowik-Gabryelska A., Patologie społeczne, Szczecin 2007.

- Marczak M. (red.) Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce, Kraków 2013.

- Grzegorzewska I. , Cierpiałkowska L., Uzależnienia behawioralne, PWN, Warszawa 2018.

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bojanowska
Prowadzący grup: Elżbieta Bojanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

obecność na zajęciach - 40 godzin

przygotowanie się do egzaminu - 20 godzin

przygotowanie referatu wraz z prezentacją - 30 godz.

Suma godzin: 90 [90:30(25)=3]

Liczba ECTS: 3


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zapoznanie przyszłych pracowników socjalnych z profilaktyką patologii społecznych. Ukazanie możliwości oddziaływań profilaktycznych celem zapobiegania różnym formom dewiacji społecznych. Dzięki zajęciom studenci poznają wpływ uwarunkowań biologicznych i psychospołecznych na powstawanie patologii społecznych. Zdobędą wiedzę na temat obrazu poszczególnych typów patologii społecznych w tym uzależnień. Kompetencje studenta spowodują lepszą diagnozę oraz profilaktykę zjawisk patologicznych.

Pełny opis:

Podstawowe treści programowe realizowane w ramach tego przedmiotu to: pojęcie i rodzaje patologii, profilaktyka zjawisk patologicznych. Zakres i klasyfikacja patologii. Poznanie teorii opisujących i wyjaśniających zjawiska patologiczne (biologicznych, psychologicznych i socjologicznych) oraz różnorodnych uwarunkowań tych zjawisk. Zjawiska patologiczne charakterystyczne dla współczesnej cywilizacji (np. alkoholizm, narkomania, przemoc, hazard, terroryzm, handel ludźmi, korupcja, siecioholizm, bezdomność, mobbing, samobójstwo, patologie seksualne) oraz analiza czynników zwiększających ryzyko zachowań patologicznych we współczesnym świecie.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Podgórecki A., Zagadnienia patologii społecznej, Warszawa 1976.

- Pospiszyl I., Patologie społeczne, Warszawa 2008.

- Sołtysiak T. (red.), Zjawiska patologii społecznej. Uwarunkowania, rozmiary, profilaktyka, prognozy, Bydgoszcz 1995.

- Kozak S., Patologie wśród dzieci i młodzieży, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

- Jędrzejko M., (red.), Patologie społeczne, Pułtusk 2006.

- Słowik-Gabryelska A., Patologie społeczne, Szczecin 2007.

- Marczak M. (red.) Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce, Kraków 2013.

- Grzegorzewska I. , Cierpiałkowska L., Uzależnienia behawioralne, PWN, Warszawa 2018.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 11 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bojanowska
Prowadzący grup: Elżbieta Bojanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

obecność na zajęciach - 40 godzin

przygotowanie się do egzaminu - 20 godzin

przygotowanie referatu wraz z prezentacją - 30 godz.

Suma godzin: 90 [90:30(25)=3]

Liczba ECTS: 3


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zapoznanie przyszłych pracowników socjalnych z profilaktyką patologii społecznych. Ukazanie możliwości oddziaływań profilaktycznych celem zapobiegania różnym formom dewiacji społecznych. Dzięki zajęciom studenci poznają wpływ uwarunkowań biologicznych i psychospołecznych na powstawanie patologii społecznych. Zdobędą wiedzę na temat obrazu poszczególnych typów patologii społecznych w tym uzależnień. Kompetencje studenta spowodują lepszą diagnozę oraz profilaktykę zjawisk patologicznych.

Pełny opis:

Podstawowe treści programowe realizowane w ramach tego przedmiotu to: pojęcie i rodzaje patologii, profilaktyka zjawisk patologicznych. Zakres i klasyfikacja patologii. Poznanie teorii opisujących i wyjaśniających zjawiska patologiczne (biologicznych, psychologicznych i socjologicznych) oraz różnorodnych uwarunkowań tych zjawisk. Zjawiska patologiczne charakterystyczne dla współczesnej cywilizacji (np. alkoholizm, narkomania, przemoc, hazard, terroryzm, handel ludźmi, korupcja, siecioholizm, bezdomność, mobbing, samobójstwo, patologie seksualne) oraz analiza czynników zwiększających ryzyko zachowań patologicznych we współczesnym świecie.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Podgórecki A., Zagadnienia patologii społecznej, Warszawa 1976.

- Pospiszyl I., Patologie społeczne, Warszawa 2008.

- Sołtysiak T. (red.), Zjawiska patologii społecznej. Uwarunkowania, rozmiary, profilaktyka, prognozy, Bydgoszcz 1995.

- Kozak S., Patologie wśród dzieci i młodzieży, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

- Jędrzejko M., (red.), Patologie społeczne, Pułtusk 2006.

- Słowik-Gabryelska A., Patologie społeczne, Szczecin 2007.

- Marczak M. (red.) Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce, Kraków 2013

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)