Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia rozwoju człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-PRC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwoju człowieka
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1402a2a67b354b8ca58dace0b0ef3458%40thread.tacv2/conversations?groupId=2ef5e514-1356-4924-9edf-0de12458bdc8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W07

PS1_W08

PS1_W09

PS1_U04

PS1_K01

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

średniozaawansowany

Cele przedmiotu:

Celem jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami psychologii rozwojowej, prawidłowościami rozwoju psychicznego człowieka, zmianami rozwojowymi, etapami rozwoju poznawczego. Przedstawienie właściwości poszczególnych okresów rozwojowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy wieku starzenia się.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1.Przedmiot i zadania współczesnej psychologii rozwojowej, pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, cechy rozwoju, rodzaje zmian rozwojowych

2.Prawidłowości rozwoju psychicznego człowieka

3.Zmiany rozwojowe, aktywności i działalność jednostki

4.Periodyzacja rozwoju psychicznego

5.Rozwój fizyczny człowieka – zależność od czynników genetycznych i środowiskowych.

6.Rozwój społeczny, emocjonalny, rozwój przywiązania we wczesnym dzieciństwie.

7.Charakterystyka okresu prenatalnego, wpływ chorób matki na rozwój dziecka w życiu płodowym i po urodzeniu

8.Charakterystyka wczesnego dzieciństwa

9.Średnie dzieciństwo. Wiek przedszkolny

10.Późne dzieciństwo. Młodszy wiek szkolny

11.Adolescencja

12.Wczesna dorosłość

13.Średnia dorosłość. Wiek średni

14.Późna dorosłość. Wiek starzenia się, problem starości i starzenia się, opieka paliatywna,

15.Rozwój poznawczy: podejście Piagetowskie

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Bee H. Psychologia rozwoju człowieka. Poznań 2004

2.Harwas-Napierała B., Trempała J. Psychologia rozwoju człowieka, tom 2, Warszawa 2009

3.Piaget J. Studia z psychologii dziecka. Warszawa 2006

4.Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, tom 1, Warszawa 2003

5.Turner J., Helms D. Rozwój człowieka. Warszawa 1999

Literatura uzupełniająca:

1.Brzezińska A. Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa 2000

2.Brzezińska, A. I. (red.).Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk 2005

3.Erikson E. H. Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań 1997

4.Schaffer H. R. Psychologia dziecka. Warszawa 2005

5.Wygotski L. S. (2002). Wybrane prace psychologiczne II: dzieciństwo i dorastanie. Poznań 2002

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

- Zna przedmiot i zadania współczesnej psychologii rozwojowej, pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, cechy rozwoju, rodzaje zmian rozwojowych

- Zna prawidłowości rozwoju psychicznego człowieka

- Charakteryzuje rozwój społeczny, emocjonalny, rozwój przywiązania we wczesnym dzieciństwie

- Charakteryzuje właściwości okresu prenatalnego i specyfikę rozwoju dziecka w tym okresie

- Charakteryzuje i opisuje specyfikę rozwoju w poszczególnych okresach: wczesnego dzieciństwa, wieku przedszkolnego, młodszego wieku szkolnego, adolescencji, wczesnej dorosłości, średniej dorosłości i późnej dorosłości.

Umiejętności:

- Potrafi różnicować pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, wskazuje rodzaje zmian rozwojowych i cechy rozwoju

- Potrafi charakteryzować właściwości rozwoju psychicznego człowieka

- Wykorzystuje wiedzę z zakresu rozwoju prenatalnego oraz poszczególnych etapów rozwoju w praktyce

- Posiada umiejętność analizowania rozwoju emocjonalnego, poznawczego, społecznego i fizycznego w poszczególnych okresach rozwojowych

Kompetencje społeczne:

- Potrafi zastosować zdobytą wiedzę w praktyce zawodowej

Nakład pracy studenta:

Udział w wykładzie - 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu - 30 godzin

Samodzielna analiza materiałów źródłowych - 10 godzin

Konsultacje - 5 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą (5)

Wiedza: Student w bardzo dobrym opanował wiedzę z zakresu poszczególnych etapów rozwoju człowieka, bardzo dobrze charakteryzuje rozwój społeczno-emocjonalny człowieka w ciągu życia, bardzo dobrze zna teorię przywiązania, bardzo dobrze zna podstawowe pojęcia w psychologii rozwojowej.

Umiejętności: Student potrafi bardzo dobrze różnicować podstawowe pojęcia w psychologii rozwojowej, umie wykorzystać w praktyce wiedzę z poszczególnych etapów rozwoju człowieka.

Kompetencje społeczne: Student w bardzo dużym stopniu potrafi zastosować poznaną wiedzę w praktyce pracownika socjalnego.

Na ocenę dobrą (4)

Wiedza: Student w dobrym opanował wiedzę z zakresu poszczególnych etapów rozwoju człowieka, z niewielkimi błędami charakteryzuje rozwój społeczno-emocjonalny człowieka w ciągu życia, dobrze zna teorię przywiązania, bardzo dobrze zna podstawowe pojęcia w psychologii rozwojowej.

Umiejętności: Student potrafi dobrze różnicować podstawowe pojęcia w psychologii rozwojowej, umie w dobrym stopniu wykorzystać w praktyce wiedzę z poszczególnych etapów rozwoju człowieka.

Kompetencje społeczne: Student w dobrym stopniu potrafi zastosować poznaną wiedzę w praktyce pracownika socjalnego.

Na ocenę dostateczną (3)

Wiedza: Student w dostatecznym opanował wiedzę z zakresu poszczególnych etapów rozwoju człowieka, z błędami charakteryzuje rozwój społeczno-emocjonalny człowieka w ciągu życia, zna teorię przywiązania, dostatecznie zna podstawowe pojęcia w psychologii rozwojowej.

Umiejętności: Student potrafi różnicować podstawowe pojęcia w psychologii rozwojowej, umie wykorzystać w praktyce wiedzę z poszczególnych etapów rozwoju człowieka.

Kompetencje społeczne: Student w dostatecznym stopniu potrafi zastosować poznaną wiedzę w praktyce pracownika socjalnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kurtyka-Chałas
Prowadzący grup: Justyna Kurtyka-Chałas
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ajvvzxiS8zyIpIYOx6t9A8095scj-JIlOPW_uNKH5c4E1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e7971838-91c2-4ec1-8607-4dca18326d91&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

średniozaawansowany

Cele przedmiotu:

Celem jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami psychologii rozwojowej, prawidłowościami rozwoju psychicznego człowieka, zmianami rozwojowymi, etapami rozwoju poznawczego. Przedstawienie właściwości poszczególnych okresów rozwojowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy wieku starzenia się.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1.Przedmiot i zadania współczesnej psychologii rozwojowej, pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, cechy rozwoju, rodzaje zmian rozwojowych

2.Prawidłowości rozwoju psychicznego człowieka

3.Zmiany rozwojowe, aktywności i działalność jednostki

4.Periodyzacja rozwoju psychicznego

5.Rozwój fizyczny człowieka – zależność od czynników genetycznych i środowiskowych.

6.Rozwój społeczny, emocjonalny, rozwój przywiązania we wczesnym dzieciństwie.

7.Charakterystyka okresu prenatalnego, wpływ chorób matki na rozwój dziecka w życiu płodowym i po urodzeniu

8.Charakterystyka wczesnego dzieciństwa

9.Średnie dzieciństwo. Wiek przedszkolny

10.Późne dzieciństwo. Młodszy wiek szkolny

11.Adolescencja

12.Wczesna dorosłość

13.Średnia dorosłość. Wiek średni

14.Późna dorosłość. Wiek starzenia się, problem starości i starzenia się, opieka paliatywna,

15.Rozwój poznawczy: podejście Piagetowskie

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Bee H. Psychologia rozwoju człowieka. Poznań 2004

2.Harwas-Napierała B., Trempała J. Psychologia rozwoju człowieka, tom 2, Warszawa 2009

3.Piaget J. Studia z psychologii dziecka. Warszawa 2006

4.Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, tom 1, Warszawa 2003

5.Turner J., Helms D. Rozwój człowieka. Warszawa 1999

Literatura uzupełniająca:

1.Brzezińska A. Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa 2000

2.Brzezińska, A. I. (red.).Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk 2005

3.Erikson E. H. Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań 1997

4.Schaffer H. R. Psychologia dziecka. Warszawa 2005

5.Wygotski L. S. (2002). Wybrane prace psychologiczne II: dzieciństwo i dorastanie. Poznań 2002

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zduniak
Prowadzący grup: Agnieszka Zduniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zduniak
Prowadzący grup: Agnieszka Zduniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)