Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pomoc rodzinie z dysfunkcjami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-PRzD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pomoc rodzinie z dysfunkcjami
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7d7769f6b1544fe88a85c0ccff7b89db%40thread.tacv2/conversations?groupId=ff47f371-e81b-4049-9e53-00cef4ca7ea5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W06

PS1_W07

PS1_U04

PS1_U11

PS1_U18

PS1_K09

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami pracy z rodziną problemową, dysfunkcyjną. W trakcie zajęć słuchacz będzie miał możliwość zapoznania się z metodami pracy z rodziną, w zależności od rodzaju dysfunkcji, którą ona przejawia. Zajęcia będą miały formę wykładów interaktywnych, jak również odgrywania scenek, ćwiczenia nabywanych umiejętności w pracy grupowej.

Pełny opis:

1. Rodzina prawidłowo funkcjonująca

2. Systemowe rozumienie rodziny jako podstawa pracy socjalnej z rodziną

3. Planowanie pomocy rodzinie w oparciu o systemowe rozumienie rodziny

4. Rodzina dysfunkcyjna - definicje, rodzaje dysfunkcji, mechanizmy

5. Specyfika pracy z rodziną z problemem alkoholowym

6. Specyfika pracy z rodziną przemocową.

7. Praca socjalna z osobami cierpiącymi na choroby psychiczne.

8. Praca socjalna z rodziną z problemem niepełnosprawności

9. Umiejętności pracownika socjalnego ważne w pracy socjalnej z rodziną.

10. Empowerment

11.Warsztaty dla rodziców jako forma pomocy dziecku i rodzinie

12.Metody terapeutyczne w pracy z rodziną

13.Metoda Skoncentrowana na Rozwiązaniach

14. Superwizja w pracy socjalnej

15. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w pracy pracownika socjalnego z rodziną.

Literatura:

1. B. de Barbaro (red.) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Wydanie II. Kraków: Wydawnictwo UJ, 1999.

2. G.Kaczmarek, B.Karlińska, A.Kruczek, I.Płatek,

M.Polak, M.Sobkowiak, Standard pracy socjalnej z osobą z

niepełnosprawnością i jej rodziną z uwzględnieniem

osób z zaburzeniami psychicznymi, Standrady w Pomocy.

3. I.Krasiejko, Metodyka działania asystenta rodziny. Różne modele pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną, Katowice, Wydawnictwo Naukowe: „Śląsk”, 2012

4. D.Ławniczak, M.Marszałkowska, B.Mierzejewska, D.Polczyk, L.Zeller

Standard pracy socjalnej z rodziną z dziećmi.

5.A.M. Seweryńska. Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej. Przewodnik dla wychowawców i nauczycieli. Warszawa 2004.

6. J.Żebrowski, (red.)Rodzina polska na przełomie wieków.Gdańsk 2001.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Ma podstawową wiedzę na temat społecznych i kulturowych uwarunkowań dysfunkcji rodziny. Wie jak rozwijała się pomoc rodzinie dysfunkcyjnej. Posiada wiedzę o głównych środowiskach powodujących dysfunkcję rodziny, dynamice tego procesu i warunkach optymalnej pomocy rodzinom zagrożonym dysfunkcją.

Umiejętności:

Dostrzega, nazywa, interpretuje i analizuje przyczyny dysfunkcji rodziny. Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznym i w celu analizowania ludzkich zachowań. Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym

działaniu.

Kompetencje społeczne:

Prawidłowo organizuje działanie i stosuje zasady etyki zawodowej pracownika socjalnego. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzą dla celów działań praktycznych.

Nakład pracy studenta:

Udział w konwersatorium: 30 godzin

Przygotowanie prezentacji i jej przedstawienie: 10 godzin

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 10 godzin

Przygotowanie do zaliczenia pisemnego: 20 godzin

Konsultacje: 5 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą (5)

Student/Studentka ma bardzo dobrą wiedzę na temat społecznych i kulturowych uwarunkować dysfunkcji rodziny, bardzo dobrze rozumie mechanizmy dysfunkcji rodziny i wskazuje jej rodzaje. Wykazuje się bardzo dobrą analizą i interpretacją przyczyn dysfunkcji rodziny. Posługuje się odpowiednią terminologią. W bardzo dobrym stopniu potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną dla zaplanowania działań praktycznych.

Na ocenę dobrą (4)

Student/Studentka ma dobrą wiedzę na temat społecznych i kulturowych uwarunkować dysfunkcji rodziny, dobrze rozumie mechanizmy dysfunkcji rodziny i wskazuje jej rodzaje. Wykazuje się poprawną analizą i interpretacją przyczyn dysfunkcji rodziny. Posługuje się odpowiednią terminologią. W dobrym stopniu potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną dla zaplanowania działań praktycznych.

Na ocenę dostateczną (3)

Student/Studentka ma dostateczną wiedzę na temat społecznych i kulturowych uwarunkować dysfunkcji rodziny, rozumie podstawowe mechanizmy dysfunkcji rodziny i wskazuje jej rodzaje. Wykazuje się podstawową analizą i interpretacją przyczyn dysfunkcji rodziny. Posługuje się odpowiednią terminologią. W dostatecznym stopniu potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną dla zaplanowania działań praktycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kurtyka-Chałas
Prowadzący grup: Justyna Kurtyka-Chałas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami pracy z rodziną problemową, dysfunkcyjną. W trakcie zajęć słuchacz będzie miał możliwość zapoznania się z metodami pracy z rodziną, w zależności od rodzaju dysfunkcji, którą ona przejawia. Zajęcia będą miały formę wykładów interaktywnych, jak również odgrywania scenek, ćwiczenia nabywanych umiejętności w pracy grupowej.

Pełny opis:

1. Rodzina prawidłowo funkcjonująca

2. Systemowe rozumienie rodziny jako podstawa pracy socjalnej z rodziną

3. Planowanie pomocy rodzinie w oparciu o systemowe rozumienie rodziny

4. Rodzina dysfunkcyjna - definicje, rodzaje dysfunkcji, mechanizmy

5. Specyfika pracy z rodziną z problemem alkoholowym

6. Specyfika pracy z rodziną przemocową.

7. Praca socjalna z osobami cierpiącymi na choroby psychiczne.

8. Praca socjalna z rodziną z problemem niepełnosprawności

9. Umiejętności pracownika socjalnego ważne w pracy socjalnej z rodziną.

10. Empowerment

11.Warsztaty dla rodziców jako forma pomocy dziecku i rodzinie

12.Metody terapeutyczne w pracy z rodziną

13.Metoda Skoncentrowana na Rozwiązaniach

14. Superwizja w pracy socjalnej

15. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w pracy pracownika socjalnego z rodziną.

Literatura:

1. B. de Barbaro (red.) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Wydanie II. Kraków: Wydawnictwo UJ, 1999.

2. G.Kaczmarek, B.Karlińska, A.Kruczek, I.Płatek,

M.Polak, M.Sobkowiak, Standard pracy socjalnej z osobą z

niepełnosprawnością i jej rodziną z uwzględnieniem

osób z zaburzeniami psychicznymi, Standrady w Pomocy.

3. I.Krasiejko, Metodyka działania asystenta rodziny. Różne modele pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną, Katowice, Wydawnictwo Naukowe: „Śląsk”, 2012

4. D.Ławniczak, M.Marszałkowska, B.Mierzejewska, D.Polczyk, L.Zeller

Standard pracy socjalnej z rodziną z dziećmi.

5.A.M. Seweryńska. Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej. Przewodnik dla wychowawców i nauczycieli. Warszawa 2004.

6. J.Żebrowski, (red.)Rodzina polska na przełomie wieków.Gdańsk 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Rozalska
Prowadzący grup: Agata Rozalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Chamarczuk
Prowadzący grup: Mariusz Chamarczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami pracy z rodziną problemową, dysfunkcyjną. W trakcie zajęć słuchacz będzie miał możliwość zapoznania się z metodami pracy z rodziną, w zależności od rodzaju dysfunkcji, którą ona przejawia. Zajęcia będą miały formę wykładów interaktywnych, ćwiczenia nabywania umiejętności w pracy grupowej, nabieranie kompetencji interpersonalnych w sytuacjach stresu emocjonalnego, możliwość poznawania dynamiki grupy w zależności od spotykanej dysfunkcji.

Pełny opis:

1. Rodzina prawidłowo funkcjonująca.

2. Systemowe rozumienie rodziny jako podstawa pracy socjalnej z rodziną.

3. Planowanie pomocy rodzinie w oparciu o systemowe rozumienie rodziny.

4. Rodzina dysfunkcyjna - definicje, rodzaje dysfunkcji, mechanizmy.

5. Specyfika pracy z rodziną z problemem alkoholowym.

6. Specyfika pracy z rodziną przemocową.

7. Praca socjalna z osobami cierpiącymi na choroby psychiczne.

8. Praca socjalna z rodziną z problemem niepełnosprawności.

9. Umiejętności pracownika socjalnego ważne w pracy socjalnej z rodziną.

10. Empowerment (proces i metody wzmacniania członków rodziny).

11.Warsztaty dla rodziców jako forma pomocy dziecku i rodzinie.

12.Metody terapeutyczne w pracy z rodziną.

13.Metoda Skoncentrowana na Rozwiązaniach.

14. Superwizja w pracy socjalnej.

15. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w pracy pracownika socjalnego z rodziną.

Literatura:

Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, red. I. Obuchowska, Warszawa 1991.

T. Sakowicz, Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja, Kraków 2006.

Wsparcie rodziny dysfunkcjonalnej, red. M. Dudek, Toruń-Krasnystaw 2009.

Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny, red. M. Dudek, Ryki 2009.

G. Polok, Instytucjonalne formy wsparcia młodzieży akademickiej pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych, Katowice 2015.

I. Pospiszyl, Patologie społeczne i problemy społeczne, Scholar 2023.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)