Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pomoc społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-PSpoł
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pomoc społeczna
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

PS1_W06, PS1_W12


Umiejętności:

PS1_U02


Kompetencje społeczne:

PS1_K04


Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień z polityki społecznej

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie w tradycje pomocy człowiekowi oraz nakreślenie pomocy społecznej jako instytucji polityki społecznej we współczesnej Polsce. Ukazując jej genezę, ewolucję, cele, rozwiązania systemowe i instytucjonalne oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy.

Pełny opis:

Program zajęć obejmuje genezę i ewolucję pomocy społecznej ( w tym m.in.: od opieki społecznej do pomocy społecznej i od działań osłonowych do aktywizujących – budowanie systemu po 1989 roku, decentralizację pomocy społecznej, deinstytucjonalizację); pomoc społeczną w systemie zabezpieczenia społecznego, prawne podstawy funkcjonowania systemu pomocy społecznej; zakres podmiotowy oraz przedmiotowy pomocy społecznej; cele, funkcje i instytucje pomocy społecznej oraz kryteria uprawniające do korzystania z ustawowo gwarantowanych świadczeń pomocy społecznej. Pomoc społeczna jako instrument przeciwdziałania ubóstwu oraz marginalizacji i ekskluzji społecznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bojanowska E., Chaczko K., Krzyszkowski J., Zdebska E., Pomoc społeczna. Idea - rozwój - instytucje, PWN, 2022

Bojanowska E., Krzyszkowski J., Pomoc społeczna: od opieki do pomocy, (w:) Stulecie polskiej polityki społecznej 1918-2018, Bojanowska E., Grewiński M., Rymsza M., Uścińska G., Warszawa 2018, s. 313-341.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 2270, z 2022 r. poz. 1, 66, 1079, 1692, 1700, 1812, 1967, 2127, 2140, 2754, z 2023 r. poz. 185.

Literatura uzupełniająca:

Krzyszkowski J., Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym, Łódź 2005.

Krzyszkowski J., Ewolucja publicznej pomocy społecznej w Polsce, (w:) Frysztacki K., Praca socjalna. 30 wykładów, PWN, Warszawa 2019, s. 198-212.

Krzyszkowski J., Pomoc społeczna. Szkic socjologiczny, Warszawa 2008.

Poławski P. (red.), Warunkowość i kontraktualizm w pomocy społecznej. Lokalne zróżnicowanie i społeczne konsekwencje, IPiSS, Warszawa 2018.

Sałustowicz P., Pomoc społeczna w wybranych krajach Unii Europejskiej, Warszawa 2009.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

- student zna genezę i najważniejsze etapy ewolucji systemów pomocy społecznej;

- student posiada wiedzę systemie pomocy społecznej;

- student zna podstawy prawne i strukturę organizacyjną systemu pomocy społecznej w Polsce;

- student ma wiedzę o przeobrażeniach wybranych instytucji społecznych, o przyczynach, przebiegu i konsekwencjach tych przeobrażeń.

Umiejętności:

- student potrafi scharakteryzować pomoc społeczną jako instytucję polityki społecznej państwa;

- student potrafi przyporządkować odbiorców pomocy do odpowiednich typów instytucji i określić zakres udzielanych przez nie świadczeń;

- student potrafi analizować, oceniać, selekcjonować różne źródła dotyczące sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup i społeczności.

Kompetencje społeczne:

- student ma świadomość dylematów pomocy społecznej i potrafi zaproponować sposób ich rozwiązania oraz przedstawić jego potencjalne konsekwencje,

- student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z pracą pracownika socjalnego,

- staje się bardziej otwarty na dostrzeganie i interpretowanie zjawisk społecznych,

- dostrzega swoje możliwości poznawcze i rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia własnych kwalifikacji.

Opis ECTS:

obecność na zajęciach: 30 godzin

przygotowanie referatu wraz z prezentacją: 20 godz.

przygotowanie do pisemnego zaliczenia przedmiotu: 30 godzin

konsultacje: 10 godzin

Suma godzin: 90 [90:30(25)=3]

Liczba ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

ocena 2 (ndst) - student nie zna najważniejszych etapów ewolucji instytucji pomocy społecznej; student nie posiada wiedzy o systemie pomocy społecznej w Polsce; student nie zna podstaw prawnych i struktury organizacyjnej pomocy społecznej w Polsce. Student nie potrafi scharakteryzować pomocy społecznej jako instytucji polityki społecznej państwa; student nie potrafi przyporządkować odbiorców pomocy do odpowiednich typów instytucji i określić zakresu udzielanych przez nie świadczeń.

ocena 3 (dst,) - student w stopniu podstawowym zna najważniejsze etapy ewolucji instytucji pomocy społecznej; student posiada słabo uporządkowaną wiedzę o systemie pomocy społecznej w Polsce i wybranych krajach; student w ograniczonym zakresie zna podstawy prawne i strukturę organizacyjną pomocy społecznej w Polsce. Student w stopniu podstawowym potrafi scharakteryzować pomoc społeczną jako instytucję polityki społecznej państwa; potrafi przyporządkować wybrane grupy odbiorców pomocy do odpowiednich typów instytucji i w stopniu podstawowym określić zakres udzielanych przez nie świadczeń.

ocena 4 (db) - student zna główne etapy ewolucji instytucji pomocy społecznej; student posiada uporządkowaną wiedzę o systemie pomocy społecznej w Polsce i wybranych krajach; student zna podstawy prawne i strukturę organizacyjną pomocy społecznej w Polsce. Student potrafi samodzielnie wskazać cechy pomocy społecznej jako instytucji polityki społecznej państwa; student potrafi przyporządkować większość odbiorców pomocy do odpowiednich typów instytucji i określić zakres udzielanych przez nie świadczeń.

ocena 5 (bdb) - Student zna najważniejsze etapy ewolucji instytucji pomocy społecznej; student posiada pełną wiedzę o systemie pomocy społecznej w Polsce i w wybranych krajach; student zna podstawy prawne i posiada kompletną wiedzę o strukturze organizacyjnej pomocy społecznej w Polsce. Student potrafi wyczerpująco scharakteryzować pomoc społeczną jako instytucję polityki społecznej państwa; student potrafi przyporządkować wszystkie kategorie odbiorców pomocy do odpowiednich typów instytucji i określić zakres udzielanych przez nie świadczeń.

1. Obowiązkowa obecność na zajęciach (dopuszcza się możliwość dwóch nieobecności niezależnie od przyczyny).

2. Ocena merytoryczna wygłoszonego i oddanego referatu.

3. Ocena przygotowanej prezentacji multimedialnej.

4. Efekty kształcenia zostaną zweryfikowane w formie pisemnego zaliczenia końcowego.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bojanowska
Prowadzący grup: Elżbieta Bojanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

obecność na zajęciach: 30 godzin

przygotowanie referatu wraz z prezentacją: 20 godz.

przygotowanie do pisemnego zaliczenia przedmiotu: 30 godzin

konsultacje: 10 godzin

Suma godzin: 90 [90:30(25)=3]

Liczba ECTS: 3


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie w tradycje pomocy człowiekowi oraz nakreślenie pomocy społecznej jako instytucji pomocy społecznej we współczesnej Polsce. Ukazując jej genezę, ewolucję, rozwiązania systemowe, prawne i instytucjonalne oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy.

Pełny opis:

Program zajęć obejmuje genezę i ewolucję pomocy społecznej ( w tym m.in.: od opieki społecznej do pomocy społecznej i od działań osłonowych do aktywizujących – budowanie systemu po 1989 roku, decentralizację pomocy społecznej, centra usług społecznych); pomoc społeczną w systemie zabezpieczenia społecznego, prawne podstawy funkcjonowania systemu pomocy społecznej; zakres podmiotowy oraz przedmiotowy pomocy społecznej; cele, funkcje i instytucje pomocy społecznej oraz kryteria uprawniające do korzystania z ustawowo gwarantowanych świadczeń pomocy społecznej. Pomoc społeczna jako instrument przeciwdziałania ubóstwu oraz marginalizacji i ekskluzji społecznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bojanowska E., Krzyszkowski J., Pomoc społeczna: od opieki do pomocy, (w:) Stulecie polskiej polityki społecznej 1918-2018, Bojanowska E., Grewiński M., Rymsza M., Uścińska G., Warszawa 2018, s. 313-341.

Krzyszkowski J., Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym, Łódź 2005.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 2270, z 2022 r. poz. 1, 66.

Literatura uzupełniająca:

Krzyszkowski J., Ewolucja publicznej pomocy społecznej w Polsce, (w:) Frysztacki K., Praca socjalna. 30 wykładów, PWN, Warszawa 2019, s. 198-212.

Krzyszkowski J., Pomoc społeczna. Szkic socjologiczny, Warszawa 2008.

Poławski P. (red.), Warunkowość i kontraktualizm w pomocy społecznej. Lokalne zróżnicowanie i społeczne konsekwencje, IPiSS, Warszawa 2018.

Sałustowicz P., Pomoc społeczna w wybranych krajach Unii Europejskiej, Warszawa 2009.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bojanowska
Prowadzący grup: Elżbieta Bojanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

obecność na zajęciach: 30 godzin

przygotowanie referatu wraz z prezentacją: 20 godz.

przygotowanie do pisemnego zaliczenia przedmiotu: 30 godzin

konsultacje: 10 godzin

Suma godzin: 90 [90:30(25)=3]

Liczba ECTS: 3


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie w tradycje pomocy człowiekowi oraz nakreślenie pomocy społecznej jako instytucji polityki społecznej we współczesnej Polsce. Ukazując jej genezę, ewolucję, cele, rozwiązania systemowe i instytucjonalne oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy.

Pełny opis:

Program zajęć obejmuje genezę i ewolucję pomocy społecznej ( w tym m.in.: od opieki społecznej do pomocy społecznej i od działań osłonowych do aktywizujących – budowanie systemu po 1989 roku, decentralizację pomocy społecznej, deinstytucjonalizację); pomoc społeczną w systemie zabezpieczenia społecznego, prawne podstawy funkcjonowania systemu pomocy społecznej; zakres podmiotowy oraz przedmiotowy pomocy społecznej; cele, funkcje i instytucje pomocy społecznej oraz kryteria uprawniające do korzystania z ustawowo gwarantowanych świadczeń pomocy społecznej. Pomoc społeczna jako instrument przeciwdziałania ubóstwu oraz marginalizacji i ekskluzji społecznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bojanowska E., Chaczko K., Krzyszkowski J., Zdebska E., Pomoc społeczna. Idea - rozwój - instytucje, PWN, 2022

Bojanowska E., Krzyszkowski J., Pomoc społeczna: od opieki do pomocy, (w:) Stulecie polskiej polityki społecznej 1918-2018, Bojanowska E., Grewiński M., Rymsza M., Uścińska G., Warszawa 2018, s. 313-341.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 2270, z 2022 r. poz. 1, 66, 1079, 1692, 1700, 1812, 1967, 2127, 2140, 2754, z 2023 r. poz. 185.

Literatura uzupełniająca:

Krzyszkowski J., Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym, Łódź 2005.

Krzyszkowski J., Ewolucja publicznej pomocy społecznej w Polsce, (w:) Frysztacki K., Praca socjalna. 30 wykładów, PWN, Warszawa 2019, s. 198-212.

Krzyszkowski J., Pomoc społeczna. Szkic socjologiczny, Warszawa 2008.

Poławski P. (red.), Warunkowość i kontraktualizm w pomocy społecznej. Lokalne zróżnicowanie i społeczne konsekwencje, IPiSS, Warszawa 2018.

Sałustowicz P., Pomoc społeczna w wybranych krajach Unii Europejskiej, Warszawa 2009.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Drzewek
Prowadzący grup: Katarzyna Drzewek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

obecność na zajęciach: 30 godzin

przygotowanie referatu wraz z prezentacją: 30 godz.

przygotowanie do pisemnego zaliczenia przedmiotu: 30 godzin

Suma godzin: 90 [90:30(25)=3]

Liczba ECTS: 3


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie w tradycje pomocy człowiekowi oraz nakreślenie pomocy społecznej jako instytucji pomocy społecznej we współczesnej Polsce. Ukazując jej genezę, ewolucję, rozwiązania systemowe, prawne i instytucjonalne oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy.

Pełny opis:

Program zajęć obejmuje genezę i ewolucję pomocy społecznej ( w tym m.in.: od opieki społecznej do pomocy społecznej i od działań osłonowych do aktywizujących – budowanie systemu po 1989 roku, decentralizację pomocy społecznej, centra usług społecznych); pomoc społeczną w systemie zabezpieczenia społecznego, prawne podstawy funkcjonowania systemu pomocy społecznej; zakres podmiotowy oraz przedmiotowy pomocy społecznej; cele, funkcje i instytucje pomocy społecznej oraz kryteria uprawniające do korzystania z ustawowo gwarantowanych świadczeń pomocy społecznej. Pomoc społeczna jako instrument przeciwdziałania ubóstwu oraz marginalizacji i ekskluzji społecznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bojanowska E., Krzyszkowski J., Pomoc społeczna: od opieki do pomocy, (w:) Stulecie polskiej polityki społecznej 1918-2018, Bojanowska E., Grewiński M., Rymsza M., Uścińska G., Warszawa 2018, s. 313-341.

Krzyszkowski J., Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym, Łódź 2005.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 2270, z 2022 r. poz. 1, 66.

Literatura uzupełniająca:

Krzyszkowski J., Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym, Łódź 2005.

Krzyszkowski J., Ewolucja publicznej pomocy społecznej w Polsce, (w:) Frysztacki K., Praca socjalna. 30 wykładów, PWN, Warszawa 2019, s. 198-212.

Krzyszkowski J., Pomoc społeczna. Szkic socjologiczny, Warszawa 2008.

Poławski P. (red.), Warunkowość i kontraktualizm w pomocy społecznej. Lokalne zróżnicowanie i społeczne konsekwencje, IPiSS, Warszawa 2018.

Sałustowicz P., Pomoc społeczna w wybranych krajach Unii Europejskiej, Warszawa 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)