Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-PedSpoł
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika społeczna
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Ćwiczenia:

PS1_W07; PS1_W08;

PS1_U02; PS1_U05;

PS1_K05; PS1_K09


Wykład:

PS1_W07; PS1_W08;

PS1_U02; PS1_U05;

PS1_K05; PS1_K09

Wykład i ćwiczenia:

PS1_W07


Posiada wiedzę o głównych środowiskach życia człowieka (rodzina

grupa, rówieśnicza, szkoła, sąsiedztwo, organizacje społeczne,

środowisko pracy, społeczność lokalna),o ich strukturze, dynamice i

warunkach optymalnego rozwoju.


PS1_W08


Ma wiedzę o człowieku jako podmiocie rozwijającym się wśród

innych i przekształcającym rzeczywistość, zna i rozumie koncepcję

zmiany i wzmocnienia w pracy socjalnej oraz zasady projektowania i

generowania zmiany w położeniu jednostek, grup i środowisk.


PS1_U02

Umie wskazać założenia różnych modeli pomocy społecznej oraz

ocenić ich efektywność.


PS1_U05

Umie analizować i wyjaśniać mechanizmy funkcjonowania wspólnot

lokalnych, instytucji, organizacji społecznych.


PS1_K05

Umie analizować i wyjaśniać mechanizmy funkcjonowania wspólnot

lokalnych, instytucji, organizacji społecznych.


PS1_K09

Ma przekonanie o wadze zachowywania się w sposób profesjonalny.
Obecność obowiązkowa (dopuszcza się dwie nieobecności).


Opis ECTS:

udział w wykładach - 30 godzin

przygotowanie się do wykładów - 20 godzin

przygotowanie się do kolokwium - 20 godzin

konsultacje - 5 godzin

Wymagania wstępne:

Student zna podstawowe wartości życia społecznego.

Skrócony opis:

Wprowadzenie studentów w problematykę pedagogiki społecznej, obszarów jej zainteresowania, metod i form działania, współczesnych przeobrażeń przestrzeni społeczno-wychowawczych i warunków socjalizacji. Dostarczenie studentom elementarnej, uporządkowanej wiedzy na temat subdyscyplin pedagogiki specjalnej, obejmującej terminologię, teoretyczne podstawy z zakresu psychospołecznego funkcjonowania osób z określonym rodzajem niepełnosprawności, współczesnych tendencji w kierunku normalizacji, wyrównywania ich szans na różnych płaszczyznach życia społecznego.

Pełny opis:

Ćwiczenia:

1. Geneza i rozwój pedagogiki społecznej. Współczesna pedagogika społeczna, dziedziny i funkcje. Wprowadzenie do przedmiotu, zapoznanie Studentów z Sylabusem.

2. Postać Heleny Radlińskiej – życie i twórczość.

3. Specyfika i teren działania pedagoga społecznego.

4. Społeczne oblicza bezrobocia. Bezrobocie w Polsce – definicja, obszar, dynamika zjawiska, uwarunkowania.

5. Podstawowe środowiska wychowawcze. Charakterystyka wybranych środowisk wychowawczych: rodzina, grupa rówieśnicza, środowisko lokalne.

6. Możliwości współdziałania, integracja oddziaływań pedagogicznych szkoły i rodziny.

7. Proces globalizacji. Współczesne problemy wychowania i ich skutki.

8. Problem eurosieroctwa, skutki.

9. Społeczeństwo starzejące się – problemy i wyzwania. Zadania gerontologii społecznej.

10. Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym – możliwości, bariery, propozycje.

11. Uchodźcy i migranci – aspekty prawne i społeczne. Najważniejsze aspekty pracy w środowisku międzykulturowym – formy i mechanizmy pomocy. Integracja uchodźców w Polsce. Działania na rzecz dzieci uchodźców.

12. Dziecko chore (przewlekle): w rodzinie, szkole i środowisku rówieśniczym. Opieka, wsparcie, formy i zasady pomocy.

13. Rola mass mediów życiu człowieka.

14. Pedagogika czasu wolnego.

15. Zdrowie w aspekcie pedagogiki społecznej.

Wykład:

1. Geneza i rozwój pedagogiki społecznej. Współczesna pedagogika społeczna, dziedziny i funkcje.

2. Pedagogika społeczna - podstawowe pojęcia.

3. Zadania pedagogiki społecznej.

4. Człowiek jako istota społeczna.

5. Istota socjalizacji pierwotnej oraz wtórnej.

6. Rodzina wobec wyzwań współczesności.

7. Geneza powstawania trudności wychowawczych.

8. Wspieranie rozwoju dziecka.

9. Poznanie i badanie środowisk wychowawczych.

10. Współczesne problemy wychowania i ich skutki. Znaczenie grupy rówieśniczej w procesie wychowania.

11. Zjawisko przemocy domowej. Sposoby zapobiegania. Diagnoza, monitoring, ewaluacja w przemocy domowej.

12. Potrzeby w zakresie pomocy i opieki ludziom starym a zadania gerontologii społecznej.

13. Dylematy społeczno-etyczne pracy w pracy socjalnej i pomocy społecznej.

14. Konflikty społeczne. Rodzaje oraz sposoby ich rozwiązywania.

15. Repetytorium

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Gizowski M., Wygrane aspekty pracy socjalnej, Analiza krytyczna, Podręcznik akademicki, Gdańk 2011.

2. Konopczyński M., Theiss W., Winiarski M. (red.), Pedagogika społeczna - przestrzenie życia i edukacji. Warszawa 2010.

3. Kozdrowicz E., Przecławska A. (red.), Absolwent pedagogiki dziś. Perspektywa teorii i praktyki pedagogiki społecznej, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna, T. 1 i 2. Warszawa 2006.

2. Piekarski J., Pilch T., Theiss W., Urbaniak-Zając D. (red.), Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa, Łódź 2010.

3. Piekarski J., U podstaw pedagogiki społecznej. Zagadnienia teoretyczno – metodologiczne, Łódź 2007.

4. Reczek – Zymróz Z., Współdziałanie pedagogiczne szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym, Kraków 2009.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wykład i ćwiczenia:

PS1_W07

Posiada wiedzę o głównych środowiskach życia człowieka (rodzina

grupa, rówieśnicza, szkoła, sąsiedztwo, organizacje społeczne,

środowisko pracy, społeczność lokalna),o ich strukturze, dynamice i

warunkach optymalnego rozwoju.

PS1_W08

Ma wiedzę o człowieku jako podmiocie rozwijającym się wśród

innych i przekształcającym rzeczywistość, zna i rozumie koncepcję

zmiany i wzmocnienia w pracy socjalnej oraz zasady projektowania i

generowania zmiany w położeniu jednostek, grup i środowisk.

PS1_U02

Umie wskazać założenia różnych modeli pomocy społecznej oraz

ocenić ich efektywność.

PS1_U05

Umie analizować i wyjaśniać mechanizmy funkcjonowania wspólnot

lokalnych, instytucji, organizacji społecznych.

PS1_K05

Umie analizować i wyjaśniać mechanizmy funkcjonowania wspólnot

lokalnych, instytucji, organizacji społecznych.

PS1_K09

Ma przekonanie o wadze zachowywania się w sposób profesjonalny.

Obecność obowiązkowa (dopuszcza się dwie nieobecności).

Opis ECTS:

udział w wykładach - 30 godzin

przygotowanie się do wykładów - 20 godzin

przygotowanie się do kolokwium - 20 godzin

konsultacje - 5 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę ndst (2) - student nie posiadał wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawartych w minimalnym zakresie 50%.

Na ocenę dst (3)/ dst+ (3+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 51%-70%.

Na ocenę db (4)/ db+ (4+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 71%-90%.

Na ocenę bdb (5) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 91%-100%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Łodzińska
Prowadzący grup: Jolanta Łodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładów i ćwiczeń jest zapoznanie studentów ze specyfiką i problematyką pedagogiki społecznej, jej podstawami teoretycznymi oraz współczesnym dyskursem jej dotyczącym, a także analiza najważniejszych środowisk wychowawczych i problemów społeczno-edukacyjnych współczesnego świata.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Gizowski M., Wygrane aspekty pracy socjalnej, Analiza krytyczna, Podręcznik akademicki, Gdańk 2011.

2. Konopczyński M., Theiss W., Winiarski M. (red.), Pedagogika społeczna - przestrzenie życia i edukacji. Warszawa 2010.

3. Kozdrowicz E., Przecławska A. (red.), Absolwent pedagogiki dziś. Perspektywa teorii i praktyki pedagogiki społecznej, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna, T. 1 i 2. Warszawa 2006.

2. Piekarski J., Pilch T., Theiss W., Urbaniak-Zając D. (red.), Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa, Łódź 2010.

3. Piekarski J., U podstaw pedagogiki społecznej. Zagadnienia teoretyczno – metodologiczne, Łódź 2007.

4. Reczek – Zymróz Z., Współdziałanie pedagogiczne szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym, Kraków 2009.

Wymagania wstępne:

Obecność obowiązkowa (dopuszcza się dwie nieobecności nieusprawiedliwienie).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Łodzińska
Prowadzący grup: Jolanta Łodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

udział w wykładach - 30 godzin

przygotowanie się do wykładów - 20 godzin

przygotowanie się do kolokwium - 20 godzin

konsultacje - 5 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładów i ćwiczeń jest zapoznanie studentów ze specyfiką i problematyką pedagogiki społecznej, jej podstawami teoretycznymi oraz współczesnym dyskursem jej dotyczącym, a także analiza najważniejszych środowisk wychowawczych i problemów społeczno-edukacyjnych współczesnego świata.

Pełny opis:

Dostarczenie studentom elementarnej, uporządkowanej wiedzy na temat subdyscyplin pedagogiki specjalnej, obejmującej terminologię, teoretyczne podstawy z zakresu psychospołecznego funkcjonowania osób z określonym rodzajem niepełnosprawności, współczesnych tendencji w kierunku normalizacji, wyrównywania ich szans na różnych płaszczyznach życia społecznego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Gizowski M., Wygrane aspekty pracy socjalnej, Analiza krytyczna, Podręcznik akademicki, Gdańk 2011.

2. Konopczyński M., Theiss W., Winiarski M. (red.), Pedagogika społeczna - przestrzenie życia i edukacji. Warszawa 2010.

3. Kozdrowicz E., Przecławska A. (red.), Absolwent pedagogiki dziś. Perspektywa teorii i praktyki pedagogiki społecznej, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna, T. 1 i 2. Warszawa 2006.

2. Piekarski J., Pilch T., Theiss W., Urbaniak-Zając D. (red.), Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa, Łódź 2010.

3. Piekarski J., U podstaw pedagogiki społecznej. Zagadnienia teoretyczno – metodologiczne, Łódź 2007.

4. Reczek – Zymróz Z., Współdziałanie pedagogiczne szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym, Kraków 2009.

Wymagania wstępne:

Obecność obowiązkowa (dopuszcza się dwie nieobecności nieusprawiedliwienie).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Łodzińska
Prowadzący grup: Jolanta Łodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)