Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rodzina w nowej demografii Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-RwNDE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rodzina w nowej demografii Europy
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W02, PS1_W04, PS1_W07, PS1_U06, PS1_U09, PS1_U18, PS1_K02, PS1_K09

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi problemami uwarunkowań demograficznych rodziny ze szczególnym uwzględnieniem wpływu przeobrażeń demograficznych na przestrzeni ostatniego stulecia, zasadniczo w odniesieniu do społeczeństw Europy.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi przeobrażeniami demograficznymi społeczeństw europejskich prowadzących do wyłaniania się nowych konfiguracji życia rodzinnego jako elementu tzw. “nowej demografii Europy”. Nowe konfiguracje strukturalnych form rodziny, oraz związane z tym przemiany dynamiki życia rodzinnego oraz jego ram instytucjonalnych, przedstawione zostaną w kontekście podstawowych procesów zmiany demograficznej zachodzących na przestrzeni ostatniego stulecia: przejścia od Pierwszego do Drugiego Przejścia Demograficznego, i związanego z tym bezprecedensowego spadku płodności oraz opóźnienia tworzenia związków, drugiej rewolucji epidemiologicznej i wydłużania się życia ludzkiego, zmian w strukturze indywidualnego cyklu życia, oraz nasilenia czynników destabilizujących dotychczasowe formy życia małżeńsko-rodzinnego.

Analizowane są również zmiany struktur społecznych nowej demografii Europy, w tym zabezpieczenia społecznego z perspektywy rodziny.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

Filip Schmidt, Para, mieszkanie, małżeństwo. Dynamika związków intymnych na tle przemian historycznych i współczesnych dyskusji o indywidualizacji, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015, rozdz. 1.

Marek Okólski. Modernizacja społeczeństwa a przejście demograficzne. [w:] Teoria przejścia demograficznego, M. Okólski (red.), PWE, Warszawa, 1990, s.14-40

Dyczewski, L. Problemy rodziny nuklearnej i rodziny szerokiej we współczesnym społeczeństwie. „Roczniki Filozoficzne” 20:1972, z. 2 s. 159-184

Kotowska, I.E., Jóźwiak, J. 2012. Nowa demografia Europy a rodzina, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych”, nr 28

A. Kwak, Od rodziny nuklearnej Talcotta Parsonsa do wielości form życia rodzinnego współcześnie, Roczniki Nauk Społecznych, 11/47, 2019.

I. Kotowska, Drugie przejście demograficzne i jego uwarunkowania, Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa , 1999 | nr 461 | 11-33

T. Szlendak, Socjologia rodziny, 2010 (fragmenty)

M. Piszczatowska Oleksiewicz, Polscy gniazdownicy. O powodach, dla których dorosłe dzieci mieszkają z rodzicami, Pogranicze. Studia Społeczne, 2014 | 24 | 181-210

Krystyna Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, ZW Nomos, Kraków 2002 (fragmenty)

L. Kocik, Wzory małżeństwa i rodziny: od tradycyjnej jednorodności do współczesnych skrajności Kraków 2002 (fragmenty)

E. Garncarek, Dobrowolna bezdzietność a przemiany tożsamości płci współczesnych kobiet i mężczyzn. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 97-116, 2014.

A. Toffler, Trzecia fala, Warszawa 1997, rozdz. 15.

J. Kurkiewicz, Przemiany systemu wartości a zachowania demograficzne w kontekście starzenia się ludności, [w:] Krystyna Slany, Agnieszka Małek, Izabela Szczepaniak-Wiecha (red.), Systemy wartości a procesy demograficzne, ZW Nomos, Kraków 2003.

Woźniak, Z. (2012). Solidarność międzypokoleniowa w starzejącym się świecie – perspektywy i zagrożenia. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3, 21–63.

LITERATURA DODATKOWA:

Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim (2013). CAŁKIEM ZWYCZAJNY CHAOS MIŁOŚCI, Przełożył Tomasz Dominiak, Wrocław 2013

A. Giza-Poleszczuk, Rodzina a system społeczny. Reprodukcja a kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej, 2005

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

EK1_W01: student ma podstawową wiedzę ogólną z dziedziny socjologicznego i demograficznego zróżnicowania form rodziny oraz ich zmian na przestrzeni ostatniego stulecia (zasadniczo w obszarze europejskiego kręgu kulturowego)

EK1_W02: student posiada podstawową wiedzę z zakresu głównych procesów demograficznych kształtujących struktury i formy życia rodzinnego na przestrzeni ostatniego stulecia

EK1_W03: student posiada wiedzę odnośnie najważniejszych debat naukowych dotyczących przemian struktury rodziny i form życia rodzinnego i intymnego

EK1_W04: student rozumie istotę koncepcji „nowej demografii Europy” i rozpoznaje jej elementy składowe

UMIEJĘTNOŚCI

EK1_U01: student potrafi zrekonstruować najważniejsze procesy demograficzne i społeczno-ekonomiczne odpowiedzialne za przekształcenia struktury rodziny i form życia małżeńsko-rodzinnego na przestrzeni ostatniego stulecia

EK1_U02: student potrafi powiązać strukturalne przemiany rodziny z najważniejszymi koncepcjami teoretyczno-modelowymi zaproponowanymi przez demografów oraz socjologów

EK1_U03: potrafi powiązać zmienność i różnorodność strukturalnych form rodziny z podstawowymi mechanizmami społeczno-gospodarczymi oraz przemianami ideacyjnymi

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

EK1_K01: student dostrzega potrzebę wykraczania poza ścisłe granice dyscyplin naukowych w zrozumienia zagadnień demograficzno-społecznych

EK1_K02: występuje publicznie, przekazuje i broni własnych poglądów

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu:

1.Obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszcza się dwie nieobecności)

2.Warunkiem przystąpienia do zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie krótkiej prezentacji

3.Elementy oceny końcowej: referat w formie krótkiej prezentacji waga 1, odpowiedź ustna waga 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Szołtysek
Prowadzący grup: Mikołaj Szołtysek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS:

uczestnictwo w zajęciach - 30

przygotowanie do zajęć - 30

przygotowanie do zaliczenia - 30

Razem: 90 pkt/30 =3 pkt ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi problemami uwarunkowań demograficznych rodziny ze szczególnym uwzględnieniem wpływu przeobrażeń demograficznych na przestrzeni ostatniego stulecia, zasadniczo w odniesieniu do społeczeństw Europy.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi przeobrażeniami demograficznymi społeczeństw europejskich prowadzących do wyłaniania się nowych konfiguracji życia rodzinnego jako elementu tzw. “nowej demografii Europy”. Nowe konfiguracje strukturalnych form rodziny, oraz związane z tym przemiany dynamiki życia rodzinnego oraz jego ram instytucjonalnych, przedstawione zostaną w kontekście podstawowych procesów zmiany demograficznej zachodzących na przestrzeni ostatniego stulecia: przejścia od Pierwszego do Drugiego Przejścia Demograficznego, i związanego z tym bezprecedensowego spadku płodności oraz opóźnienia tworzenia związków, drugiej rewolucji epidemiologicznej i wydłużania się życia ludzkiego, zmian w strukturze indywidualnego cyklu życia, oraz nasilenia czynników destabilizujących dotychczasowe formy życia małżeńsko-rodzinnego.

Analizowane są również zmiany struktur społecznych nowej demografii Europy, w tym zabezpieczenia społecznego z perspektywy rodziny.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

Filip Schmidt, Para, mieszkanie, małżeństwo. Dynamika związków intymnych na tle przemian historycznych i współczesnych dyskusji o indywidualizacji, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015, rozdz. 1.

Marek Okólski. Modernizacja społeczeństwa a przejście demograficzne. [w:] Teoria przejścia demograficznego, M. Okólski (red.), PWE, Warszawa, 1990, s.14-40

Dyczewski, L. Problemy rodziny nuklearnej i rodziny szerokiej we współczesnym społeczeństwie. „Roczniki Filozoficzne” 20:1972, z. 2 s. 159-184

Kotowska, I.E., Jóźwiak, J. 2012. Nowa demografia Europy a rodzina, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych”, nr 28

A. Kwak, Od rodziny nuklearnej Talcotta Parsonsa do wielości form życia rodzinnego współcześnie, Roczniki Nauk Społecznych, 11/47, 2019.

I. Kotowska, Drugie przejście demograficzne i jego uwarunkowania, Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa , 1999 | nr 461 | 11-33

T. Szlendak, Socjologia rodziny, 2010 (fragmenty)

M. Piszczatowska Oleksiewicz, Polscy gniazdownicy. O powodach, dla których dorosłe dzieci mieszkają z rodzicami, Pogranicze. Studia Społeczne, 2014 | 24 | 181-210

Krystyna Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, ZW Nomos, Kraków 2002 (fragmenty)

L. Kocik, Wzory małżeństwa i rodziny: od tradycyjnej jednorodności do współczesnych skrajności Kraków 2002 (fragmenty)

E. Garncarek, Dobrowolna bezdzietność a przemiany tożsamości płci współczesnych kobiet i mężczyzn. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 97-116, 2014.

A. Toffler, Trzecia fala, Warszawa 1997, rozdz. 15.

J. Kurkiewicz, Przemiany systemu wartości a zachowania demograficzne w kontekście starzenia się ludności, [w:] Krystyna Slany, Agnieszka Małek, Izabela Szczepaniak-Wiecha (red.), Systemy wartości a procesy demograficzne, ZW Nomos, Kraków 2003.

Woźniak, Z. (2012). Solidarność międzypokoleniowa w starzejącym się świecie – perspektywy i zagrożenia. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3, 21–63.

LITERATURA DODATKOWA:

Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim (2013). CAŁKIEM ZWYCZAJNY CHAOS MIŁOŚCI, Przełożył Tomasz Dominiak, Wrocław 2013

A. Giza-Poleszczuk, Rodzina a system społeczny. Reprodukcja a kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej, 2005

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Szołtysek
Prowadzący grup: Mikołaj Szołtysek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS:

uczestnictwo w zajęciach - 30

przygotowanie do zajęć - 30

przygotowanie do zaliczenia - 30

Razem: 90 pkt/30 =3 pkt ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

Filip Schmidt, Para, mieszkanie, małżeństwo. Dynamika związków intymnych na tle przemian historycznych i współczesnych dyskusji o indywidualizacji, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015, rozdz. 1.

Marek Okólski. Modernizacja społeczeństwa a przejście demograficzne. [w:] Teoria przejścia demograficznego, M. Okólski (red.), PWE, Warszawa, 1990, s.14-40

Dyczewski, L. Problemy rodziny nuklearnej i rodziny szerokiej we współczesnym społeczeństwie. „Roczniki Filozoficzne” 20:1972, z. 2 s. 159-184

Kotowska, I.E., Jóźwiak, J. 2012. Nowa demografia Europy a rodzina, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych”, nr 28

A. Kwak, Od rodziny nuklearnej Talcotta Parsonsa do wielości form życia rodzinnego współcześnie, Roczniki Nauk Społecznych, 11/47, 2019.

I. Kotowska, Drugie przejście demograficzne i jego uwarunkowania, Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa , 1999 | nr 461 | 11-33

T. Szlendak, Socjologia rodziny, 2010 (fragmenty)

M. Piszczatowska Oleksiewicz, Polscy gniazdownicy. O powodach, dla których dorosłe dzieci mieszkają z rodzicami, Pogranicze. Studia Społeczne, 2014 | 24 | 181-210

Krystyna Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, ZW Nomos, Kraków 2002 (fragmenty)

L. Kocik, Wzory małżeństwa i rodziny: od tradycyjnej jednorodności do współczesnych skrajności Kraków 2002 (fragmenty)

E. Garncarek, Dobrowolna bezdzietność a przemiany tożsamości płci współczesnych kobiet i mężczyzn. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 97-116, 2014.

A. Toffler, Trzecia fala, Warszawa 1997, rozdz. 15.

J. Kurkiewicz, Przemiany systemu wartości a zachowania demograficzne w kontekście starzenia się ludności, [w:] Krystyna Slany, Agnieszka Małek, Izabela Szczepaniak-Wiecha (red.), Systemy wartości a procesy demograficzne, ZW Nomos, Kraków 2003.

Woźniak, Z. (2012). Solidarność międzypokoleniowa w starzejącym się świecie – perspektywy i zagrożenia. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3, 21–63.

LITERATURA DODATKOWA:

Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim (2013). CAŁKIEM ZWYCZAJNY CHAOS MIŁOŚCI, Przełożył Tomasz Dominiak, Wrocław 2013

A. Giza-Poleszczuk, Rodzina a system społeczny. Reprodukcja a kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej, 2005

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)