Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia bezrobocia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-SB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia bezrobocia
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

PS1_W03, PS1_W12;


Umiejętności:

PS1_U01, PS1_U06, PS1_U18;


Kompetencje społeczne:

PS1_K02

Wymagania wstępne:

Zaliczenie zakresu materiału z przedmiotów Wstęp do socjologii oraz Polityka społeczna, podstawowa orientacja w historii powszechnej oraz historii polski (poziom szkoły średniej), ciekawość poznawcza fenomenu bezrobocia w społeczeństwie.

Skrócony opis:

Socjologia bezrobocia jest przedmiotem specjalizacyjnym mającym na celu przedstawienie wielopostaciowej problematyki bezrobocia w społeczeństwie współczesnym, a także w przeszłości. Bogactwo podejmowanych wątków skutkować będzie poznaniem wielu perspektyw bezrobocia, m.in. danych analitycznych, definicji, metodologii badań zjawiska, wpływu makrospołecznego, jak również jednostkowego, przejawiającego się m.in. w kryzysie bezrobocia i traumie jednostkowej.

Pełny opis:

Socjologia bezrobocia jest przedmiotem specjalizacyjnym w ramach ścieżki kształcenia Praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Podczas zajęć podniesione zostaną następujące obszary tematyczne:

- Zjawisko bezrobocia: podstawowe zagadnienia definicyjne;

- Właściwości rynku pracy, sposoby definiowania bezrobocia, podstawowe mierniki, formy zjawiska;

- Przyczyny bezrobocia: demograficzne, prawne, ekonomiczne, polityczne, technologiczne;

- Bezrobocie w historii: na Świecie i w Polsce;

- Bezrobocie okresu kryzysu lat 30. XX wieku, bezrobocie czasów PRL, bezrobocie w Polsce po 1989 roku;

- Znaczenie pracy oraz następstwa bezrobocia dla jednostki (kryzys psychologiczny bezrobocia);

- Bezrobocie jako kwestia społeczna, następstwa społeczne zjawiska;

- Zapobieganie bezrobociu oraz sposoby łagodzenia jego następstw w Polsce i na Świecie: mechanizmy tworzenia nowych miejsc pracy, modele polityki

- Dyskurs bezrobocia;

- Przyszłość pracy. Prognozy dotyczące rynku pracy.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty w zakresie wiedzy (EW):

Student zna typowe struktury i instytucje społeczne (kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne), w szczególności te, które składają się na system pomocy społecznej i są z nim powiązane; wyróżnia ich podstawowe elementy. Posiada wiedzę o różnych sposobach definiowania zjawiska, o formach zjawiska, przyczynach, konsekwencjach oraz formach przeciwdziałania. Zna metody pozyskiwania danych dotyczących zjawiska bezrobocia w Polsce i na świecie. Jest świadomy zróżnicowania społecznego oraz istnienia nierówności społecznych, a także ich wpływu na życie jednostek i funkcjonowanie grup społecznych. Rozumie na czym polega specyfika analizy socjologicznej, posiada wiedzę o procesach zachodzących w społeczeństwie polskim i globalnym oraz ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych. Ponadto zna normy i reguły życia społecznego; wie, jakie podstawowe normy i reguły organizują struktury społeczne i instytucje, w szczególności w ramach systemu polityki społecznej pomocy i społecznej; wie, jakie prawa posiada klient pomocy społecznej.

Efekty w zakresie umiejętności (EU):

Student dostrzega, nazywa i interpretuje zjawiska społeczne; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności socjalnej. Potrafi prawidłowo interpretować dane dotyczące zjawiska. Klasyfikuje i rozpoznaje formy zjawiska i jego konsekwencje. Poddaje krytyce dyskurs dotyczący zjawiska. Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawiska bezrobocia. Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do analizowania struktury i charakteru zjawiska bezrobocia. Potrafi właściwie analizować przyczyny, strukturę i właściwości zjawiska bezrobocia. Diagnozuje i analizuje przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych prowadzących do wykluczenia i marginalizacji osób, grup i lokalnych społeczności; diagnozuje potrzeby i zasoby (potencjały, siły). Analizuje przyczyny powstawania dysfunkcji, niedostosowania, niewydolności społecznej, przestępczości i innych przejawów dezorganizacji życia osób, grup i środowisk.

Efekty w zakresie kompetencji społecznych (EK):

Student jest przygotowany do pełnienia roli rzecznika, mediatora, doradcy, asystenta, animatora w pracy socjalnej. Ma świadomość konieczności uwzględnienia współczesnych ujęć i badań dotyczących zjawiska bezrobocia. Potrafi współdziałać i pracować w grupie poprzez realizację grupowych zadań. Dyskutuje, pracuje w zespole. Umie dokonywać krytycznej analizy źródeł. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Potrafi skutecznie współpracować z członkami zespołu zadaniowego.

ECTS: 1 ECTS = 30 godzin pracy studenta

udział w zajęciach - 30

konsultacje - 10

lektura i analiza tekstów, przygotowanie prezentacji tematycznych - 20

przygotowanie do egzaminu - 30

SUMA GODZIN 90 [90:30=3]

LICZBA ECTS = 3

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą (bdb) student potrafi szczegółowo przedstawić definicje bezrobocia, wskaźniki zjawiska, jego dynamikę i odniesienie do współczesnego kształtu struktury społecznej. W sposób płynny odwołuje się do przykładów historycznych i współczesnych oraz bogato opisuje współczesny stan wiedzy o bezrobociu.

Na ocenę dobrą (db) student potrafi ogólnie przedstawić definicje bezrobocia, wskaźniki zjawiska, jego dynamikę i odniesienie do współczesnego kształtu struktury społecznej. Odwołuje się aspektowo do przykładów historycznych i współczesnych oraz opisuje współczesny stan wiedzy o bezrobociu.

Na ocenę dostateczną (dst) student potrafi ze wspomaganiem przedstawić definicje bezrobocia, wskaźniki zjawiska, jego dynamikę i odniesienie do współczesnego kształtu struktury społecznej. Z trudem odwołuje się do przykładów historycznych i współczesnych oraz schematycznie opisuje współczesny stan wiedzy o bezrobociu.

Na ocenę niedostateczną (ndst) student nie potrafi przedstawić definicji bezrobocia, podać wskaźników zjawiska, jego dynamiki i odniesień do współczesnego kształtu struktury społecznej. Nie odwołuje się do przykładów historycznych i współczesnych oraz nie jest w stanie podać współczesnego stanu wiedzy o bezrobociu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Choczyński
Prowadzący grup: Marcin Choczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Choczyński
Prowadzący grup: Marcin Choczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Choczyński
Prowadzący grup: Marcin Choczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS: 1 ECTS = 30 godzin pracy studenta

udział w zajęciach - 30

konsultacje - 10

lektura i analiza tekstów, przygotowanie prezentacji tematycznych - 20

przygotowanie do egzaminu - 30

SUMA GODZIN 90 [90:30=3]

LICZBA ECTS = 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)