Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System pomocy społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-SPSmon
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: System pomocy społecznej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu polityki społecznej.


Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są prezentacji pomocy społecznej jako instytucji polityki społecznej państwa. Ukazują jej genezę, ewolucję oraz współczesne warianty systemowe.

Pełny opis:

Program zajęć obejmuje początki zorganizowanej działalności na rzecz osób, rodzin i grup potrzebujących wsparcia oraz kolejne etapy kształtowania się tej instytucji. Następnie prezentowane są typologie systemów pomocy społecznej i ich główne podmioty: sektor publiczny i organizacje pozarządowe. W dalszej kolejności omawiane są współczesne tendencje rozwojowe pomocy społecznej i wyzwania jakie stoją przed tą instytucją. Stosunkowo największa część zajęć poświęcona jest bliższemu omówieniu systemów pomocy społecznej w wybranych państwach europejskich i pozaeuropejskich. Najpełniej zaprezentowany jest polski system pomocy społecznej.

Literatura:

Brenk M., Chaczko K., Pląsek R., Organizacja pomocy społecznej w Polsce 1918-2018, Warszawa 2019.

Grewiński M., Krzyszkowski J. (red.), Współczesne tendencje w pomocy społecznej i pracy socjalnej, Warszawa 2011.

Kamiński T., Caritas i polityka. Podmioty wyznaniowe w systemie pomocy społecznej, Warszawa 2012.

Kamiński T., Gminna pomoc społeczna – ćwierć wieku transformacji, „Przegląd Politologiczny” 2015 nr 4, s. 107-118.

Krzyszkowski J. Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym, Łódź 2005.

Pomoc społeczna: Idea - Rozwój - Instytucje, red. E. Bojanowska, K. Chaczko, J. Krzyszkowski, E.Zdebska, Warszawa 2022.

Radwan-Pragłowski J., Frysztacki K., Miłosierdzie i praktyka. Społeczne dzieje pomocy człowiekowi, Katowice 2009.

Rymsza M., Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states?, Warszawa 2013.

Sałustowicz P., Pomoc społeczna w wybranych krajach Unii Europejskiej, Warszawa 2009.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2268 (z późn. zm.)

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, Dz.U. 2019 poz. 1818.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

- student/ka zna genezę i najważniejsze etapy ewolucji systemów pomocy społecznej

- student/ka posiada wiedzę o modelach pomocy społecznej i systemach pomocy społecznej w wybranych krajach

- student/ka zna podstawy prawne i strukturę organizacyjną systemu pomocy społecznej w Polsce

- student/ka posiada wiedzę o zasadach i praktyce udziału trzeciego sektora w realizacji zadań pomocy społecznej, z uwzględnieniem działalności podmiotów wyznaniowych.

- student/ka potrafi scharakteryzować pomoc społeczną jako instytucję polityki społecznej państwa

- student/ka potrafi przyporządkować odbiorców pomocy do odpowiednich typów instytucji i określić zakres udzielanych przez nie świadczeń.

- student/ka zachowuje krytycyzm w stosunku do stereotypowego postrzegania instytucji pomocy społecznej i jej klientów

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się testem sprawdzającym wiedzę i umiejętności w zakresie podanym w efektach kształcenia. Na ocenę pozytywną trzeba uzyskać min. 60% punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kamiński
Prowadzący grup: Tadeusz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie - 30 godzin

Przygotowanie do zaliczenia - 40 godzin

Konsultacje - 5 godzin

Łącznie 75 godzin (w tym w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym 35 godzin.

75/25= 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)