Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teorie pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-TPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teorie pracy socjalnej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W01; PS1_W05;

PS1_W06; PS1_W14;

PS1_U01; PS1_U04;

PS1_K01

Wymagania wstępne:

Zaliczone zajęcia z wprowadzenia do pracy socjalnej i wstępu do socjologii.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie znaczenia teorii dla praktyki pracy socjalnej oraz prezentacja najważniejszych koncepcji teoretycznych w pracy socjalnej.

Pełny opis:

Wykład służy ukazaniu roli i znaczenia gruntownej znajomości teoretycznych podstaw pracy socjalnej dla kompetentnego i efektywnego realizowania praktycznych wymagań tego rodzaju działalności. W pierwszym bloku zagadnień zostanie omówiona praca socjalna jako specyficzny obszar refleksji naukowej, z naciskiem na jej charakter interdyscyplinarny i aplikacyjny. Drugi blok zagadnień obejmuje omówienie sylwetek i dorobku naukowego wybranych postaci, kluczowych dla rozwoju badań i udoskonalania praktyki pracy socjalnej.Trzeci blok zagadnień obejmuje zastosowanie na gruncie pracy socjalnej wybranych klasycznych i współczesnych teorii z zakresu nauk społecznych.

Literatura:

* Beckett Ch., Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej, Warszawa 2010.

* Grey M., Webb S.A., Praca socjalna. Teorie i metody, Warszawa 2013.

* Howe D., Krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalnej, Warszawa 2011.

* Lishman J. (red.), Podręcznik teorii dla nauczycieli praktyki w pracy socjalnej, Katowice 1998.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W 1 - rozpoznaje prekursorów teorii pomagania i opisuje główne elementy ich koncepcji.

W 2 - rozróżnia najważniejsze klasyczne i współczesne teorie społeczne i charakteryzuje ich związek z praktyką pracy socjalnej.

U 1 - umie określić miejsce teorii pracy socjalnej w obszarze nauk społecznych oraz znaczenie znajomości teorii dla praktyki pracy socjalnej.

U 2 - potrafi przyporządkować koncepcje teoretyczne do różnych typów problemów społecznych.

U 3 - identyfikuje założenia antropologiczne i aksjologiczne poszczególnych teorii stosowanych w pracy socjalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty W1 i W2

* Ocena dostateczna/dostateczna plus: w stopniu podstawowym rozpoznaje kilku (spośród omówionych) prekursorów teorii pomagania i zna główne elementy ich koncepcji. Na poziomie elementarnym rozróżnia najważniejsze klasyczne i współczesne teorie społeczne i ich związek z praktyką pracy socjalnej.

* Ocena dobra/dobra plus: rozpoznaje większość (spośród omówionych) prekursorów teorii pomagania i opisuje szerzej elementy ich koncepcji. Charakteryzuje samodzielnie klasyczne i współczesne teorie społeczne w perspektywie ich związków z praktyką pracy socjalnej.

* Ocena bardzo dobra: zna wszystkich (spośród omówionych) prekursorów teorii pomagania i wyczerpująco charakteryzuje ich koncepcje. Swobodnie porusza się w klasycznych i współczesnych teoriach społecznych dostrzegając liczne sposoby zastosowania ich w praktyce pracy socjalnej.

Efekty U1, U2, U3

*ocena dostateczna/dostateczna plus: w stopniu podstawowym umie określić miejsce teorii pracy socjalnej w obszarze nauk społecznych oraz znaczenie znajomości teorii dla praktyki pracy socjalnej. Potrafi przyporządkować niektóre teorie do wybranych problemów społecznych. Postrzega elementarne założenia antropologiczne i aksjologiczne poszczególnych ujęć teoretycznych.

* ocena dobra/dobra plus: wystarczająco umie określić miejsce teorii pracy socjalnej w obszarze nauk społecznych oraz spójnie i logicznie uzasadnić rolę teorii w praktyce pracy socjalnej. Sprawnie przyporządkowuje większość omówionych koncepcji teoretycznych do problemów społecznych. Identyfikuje założenia antropologiczne i aksjologiczne większości omówionych ujęć teoretycznych.

* ocena bardzo dobra: potrafi precyzyjnie określić miejsce teorii pracy socjalnej w obszarze nauk społecznych oraz samodzielnie i twórczo uzasadnić znaczenie znajomości teorii dla praktyki pracy socjalnej. Sprawnie przyporządkowuje wszystkie omówione teorie do poszczególnych problemów społecznych. Umie zidentyfikować i ocenić założenia antropologiczne i aksjologiczne każdej z omówionych koncepcji teoretycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zduniak
Prowadzący grup: Agnieszka Zduniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

Analiza materiałów źródłowych: 20godz.

Konsultacje: 3 godz.

Egzamin: 2 godz.


Razem: 75=3 ECTS, w tym 35 godz. (1,2 ECTS) w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie najważniejszych koncepcji teoretycznych składających się na główne podejścia wykorzystywane we współczesnej pracy socjalnej.

Pełny opis:

W ramach wykładu przedstawione zostaną klasyczne oraz współczesne teorie z zakresu nauk społecznych składające się na teoretyczne fundamenty współczesnej pracy socjalnej. Wskazane zostaną możliwości ich zastosowania w poszczególnych obszarach pracy socjalnej, a także ich znaczenie dla rozwoju dyscypliny jako szczególnego obszaru refleksji naukowej. Przedstawione zostaną poglądy najważniejszych teoretyków pracy socjalnej oraz główne kierunki kluczowe dla rozwoju badań w tej dziedzinie.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Grey M., Webb S.A., Praca socjalna. Teorie i metody, Warszawa 2013.

Lishman J. (red.), Podręcznik teorii dla nauczycieli praktyki w pracy socjalnej, Katowice 1998.

Literatura uzupełniająca:

Beckett Ch., Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej, Warszawa 2010.

Daley J.G. (red.), Postępy w pracy socjalnej, Warszawa 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kamiński
Prowadzący grup: Tadeusz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20godz.

Konsultacje i egzamin: 5 godz.


Suma godzin 75=3 ECTS, w tym 35 godz. (1,2 ECTS) w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie znaczenia teorii dla praktyki pracy socjalnej oraz prezentacja najważniejszych koncepcji teoretycznych, wykorzystywanych w pracy socjalnej.

Pełny opis:

Wykład służy ukazaniu roli i znaczenia gruntownej znajomości teoretycznych podstaw pracy socjalnej dla kompetentnego i efektywnego realizowania praktycznych wymagań tego rodzaju działalności. W pierwszym bloku zagadnień zostanie omówiona praca socjalna jako specyficzny obszar refleksji naukowej, z naciskiem na jej charakter interdyscyplinarny i aplikacyjny. Drugi blok zagadnień obejmuje omówienie sylwetek i dorobku naukowego wybranych postaci, kluczowych dla rozwoju badań i udoskonalania praktyki pracy socjalnej.Trzeci blok zagadnień obejmuje zastosowanie na gruncie pracy socjalnej wybranych klasycznych i współczesnych teorii z zakresu nauk społecznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

* Beckett Ch., Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej, Warszawa 2010.

* Grey M., Webb S.A., Praca socjalna. Teorie i metody, Warszawa 2013.

* Howe D., Krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalnej, Warszawa 2011.

* Lishman J. (red.), Podręcznik teorii dla nauczycieli praktyki w pracy socjalnej, Katowice 1998.

Literatura uzupełniająca:

* Daley J.G. (red.), Postępy w pracy socjalnej, Warszawa 2010.

* Frysztacki K., Wokół pracy socjalnej. Od koncepcji i teorii do kontekstów empiryczno-aplikacyjnych, Kraków 2019.(online: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/86900/frysztacki_wokol_pracy_socjalnej_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

* Kamiński T., Interdyscyplinarność pracy socjalnej i jej konsekwencje metodologiczne, [w:] Badania w pracy socjalnej/społecznej – przegląd dokonań i perspektywy, red. E. Marynowicz-Hetka, M. Granosik, D. Wolska-Prylińska, Łódź 2007, s. 67-74.

* Kamiński T., Praca socjalna w realiach Polski Ludowej – Aleksandra Kamińskiego wkład w rozwój polskiej pracy socjalnej, „Praca Socjalna” 2022 nr 2, s. 97–113.

* Kotlarska-Michalska A. (red.), Kobiety w pracy socjalnej, Poznań 2013, s. 49-103 i 129-142.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Chamarczuk
Prowadzący grup: Mariusz Chamarczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie znaczenia teorii dla praktyki pracy socjalnej oraz prezentacja najważniejszych koncepcji teoretycznych w pracy socjalnej.

Pełny opis:

Wykład służy ukazaniu roli i znaczenia gruntownej znajomości teoretycznych podstaw pracy socjalnej dla kompetentnego i efektywnego realizowania praktycznych wymagań tego rodzaju działalności. W pierwszym bloku zagadnień zostanie omówiona praca socjalna jako specyficzny obszar refleksji naukowej, z naciskiem na jej charakter interdyscyplinarny i aplikacyjny. Drugi blok zagadnień obejmuje omówienie sylwetek i dorobku naukowego wybranych postaci, kluczowych dla rozwoju badań i udoskonalania praktyki pracy socjalnej.Trzeci blok zagadnień obejmuje zastosowanie na gruncie pracy socjalnej wybranych klasycznych i współczesnych teorii z zakresu nauk społecznych.

Literatura:

Lishman J. (red.), Podręcznik teorii dla nauczycieli praktyki w pracy socjalnej, Katowice 1998.

Beckett Ch., Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej, Warszawa 2010.

Howe D., Krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalnej, Warszawa 2011.

Grey M., Webb S.A., Praca socjalna. Teorie i metody, Warszawa 2013.

Praca socjalna. 30 wykładów, red. K. Frysztacki, Warszawa 2019.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)