Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia ekonomii społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-WZES
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia ekonomii społecznej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W16, PS1_W17, PS1_W18; PS1_U07, PS1_U10; PS1_K05, PS1_K10

Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień z polityki społecznej i pomocy społecznej.

Skrócony opis:

Zasadniczym celem zajęć jest zapoznanie studentów z wiedzą z obszaru ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej oraz przedstawienie roli ekonomii społecznej w reintegracji społeczno-zawodowej. Studenci zapoznają się z praktycznymi aspektami i przykładami działania podmiotów ekonomii społecznej.

Pełny opis:

Celem jest zapoznanie studentów z genezą powstania starej i nowej ekonomii społecznej, hybrydowym charakterem podmiotów łączącym cechy społeczne i gospodarcze oraz możliwościami wykorzystania podmiotów ekonomii społecznej w procesach integracji i reintegracji społecznej i zawodowej różnych grup społecznych. Omówione zostaną podstawowe pojęcia, funkcje i zadania ekonomii społecznej, przedsiębiorstw i przedsiębiorczości społecznej oraz rodzaje przedsiębiorstw społecznych. Przedstawiona zostanie również rola przedsiębiorczości społecznej w rozwoju lokalnym oraz przykłady instytucji ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem aktów prawnych umożliwiających rozwój ekonomii społecznej w Polsce.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Biblioteka Ekonomii Społecznej i Solidarnej, Warszawa 2019.

- Zatrudnienie socjalne a rozwój usług społecznych w Polsce, red. A. Sowa-Kofta, P. Poławski, IPiSS, Warszawa 2022

- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej, Dz.U. 2022 poz. 1812

Literatura uzupełniająca:

Wokół ekonomii społecznej, red. M. Frączek, J. Hausner, S. Mazur, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2012.

Becker Gary S., Murphy Kevin M, Ekonomia społeczna, Kurhaus Publishing, 2016.

Hausner J. (red.), Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, MSAP UEK, skrypt 2, Kraków 2008.

Karwacki A., Kaźmierczak T., Rymsza M., Reintegracja. Aktywna polityka w praktyce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna uwarunkowania prawne, instytucjonalne i społeczno-gospodarcze podmiotów ekonomii społecznej oraz funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych.

W sferze wiedzy studenci będą posiadać wiedzę o instytucjach ekonomii społecznej i zjawisku przedsiębiorczości społecznej oraz na temat praktyki ekonomii społecznej i przykładów dobrych praktyk w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego.

W sferze umiejętności studenci będą rozumieć funkcje i uwarunkowania działań w zakresie ekonomii społecznej/ i przedsiębiorczości społecznej jako instrumentów rozwiązywania problemów społecznych.

Opis ECTS:

obecność na zajęciach: 30 godzin

przygotowanie referatu wraz z prezentacją: 20 godzin

studiowanie literatury: 20 godzin

przeprowadzenie analiz: 10 godzin

konsultacje: 10 godzin

Suma godzin: 90 [90:30(25)=3]

Liczba ECTS: 3

Wymagana jest obecność na zajęciach (dopuszcza się możliwość dwóch nieobecności).

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

=> wykład informacyjny i konwersatoryjny.

=> metoda problemowa;

=> burza mózgów;

=> metoda "kuli śnieżnej;

=> referat wraz prezentacją;

=> indywidualna lektura tekstów;

=> dyskusja;

Studenci zobowiązani są do korzystania z udostępnianych materiałów online z poszanowaniem praw własności intelektualnej.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bojanowska
Prowadzący grup: Elżbieta Bojanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zasadniczym celem zajęć jest zapoznanie studentów z wiedzą z obszaru ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej oraz przedstawienie roli ekonomii społecznej w reintegracji społeczno-zawodowej. Studenci zapoznają się z praktycznymi aspektami i przykładami działania podmiotów ekonomii społecznej.

Pełny opis:

Celem jest zapoznanie studentów z genezą powstania starej i nowej ekonomii społecznej, hybrydowym charakterem podmiotów łączącym cechy społeczne i gospodarcze oraz możliwościami wykorzystania podmiotów ekonomii społecznej w procesach integracji i reintegracji społecznej i zawodowej różnych grup społecznych. Omówione zostaną podstawowe pojęcia, funkcje i zadania ekonomii społecznej, przedsiębiorstw i przedsiębiorczości społecznej oraz rodzaje przedsiębiorstw społecznych. Przedstawiona zostanie również rola przedsiębiorczości społecznej w rozwoju lokalnym oraz przykłady instytucji ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem aktów prawnych umożliwiających rozwój ekonomii społecznej w Polsce. Przedstawiony zostanie Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Polsce.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Biblioteka Ekonomii Społecznej i Solidarnej, Warszawa 2019.

Wokół ekonomii społecznej, red. M. Frączek, J. Hausner, S. Mazur, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2012.

Becker Gary S., Murphy Kevin M, Ekonomia społeczna, Kurhaus Publishing, 2016.

Hausner J. (red.), Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, MSAP UEK, skrypt 2, Kraków 2008.

Literatura uzupełniająca:

Karwacki A., Kaźmierczak T., Rymsza M., Reintegracja. Aktywna polityka w praktyce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014.

P. Poławski (red.), Trzeci sektor: fasady i realia, IPiSS, Warszawa 2012.

Wygnański J.J.(red.), Przedsiębiorstwo społeczne. Antologia kluczowych tekstów, FISE, Warszawa 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bojanowska
Prowadzący grup: Elżbieta Bojanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

obecność na zajęciach: 30 godzin

przygotowanie referatu wraz z prezentacją: 20 godzin

studiowanie literatury: 20 godzin

przeprowadzenie analiz: 10 godzin

konsultacje: 10 godzin

Suma godzin: 90 [90:30(25)=3]

Liczba ECTS: 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zasadniczym celem zajęć jest zapoznanie studentów z wiedzą z obszaru ekonomii społecznej i zatrudnienia socjalnego oraz przedstawienie roli ekonomii społecznej w reintegracji społeczno-zawodowej. Studenci zapoznają się z praktycznymi aspektami i przykładami działania podmiotów ekonomii społecznej.

Pełny opis:

Celem jest zapoznanie studentów z genezą powstania starej i nowej ekonomii społecznej, hybrydowym charakterem podmiotów łączącym cechy społeczne i gospodarcze oraz możliwościami wykorzystania podmiotów ekonomii społecznej w procesach integracji i reintegracji społecznej i zawodowej różnych grup społecznych. Omówione zostaną podstawowe pojęcia, funkcje i zadania ekonomii społecznej, przedsiębiorstw i przedsiębiorczości społecznej oraz rodzaje przedsiębiorstw społecznych. Przedstawiona zostanie również rola przedsiębiorczości społecznej w rozwoju lokalnym oraz przykłady instytucji ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem aktów prawnych umożliwiających rozwój ekonomii społecznej w Polsce.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Biblioteka Ekonomii Społecznej i Solidarnej, Warszawa 2019.

- Zatrudnienie socjalne a rozwój usług społecznych w Polsce, red. A. Sowa-Kofta, P. Poławski, IPiSS, Warszawa 2022

- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej, Dz.U. 2022 poz. 1812

Literatura uzupełniająca:

Wokół ekonomii społecznej, red. M. Frączek, J. Hausner, S. Mazur, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2012.

Becker Gary S., Murphy Kevin M, Ekonomia społeczna, Kurhaus Publishing, 2016.

Hausner J. (red.), Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, MSAP UEK, skrypt 2, Kraków 2008.

Karwacki A., Kaźmierczak T., Rymsza M., Reintegracja. Aktywna polityka w praktyce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)