Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-WdPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do pracy socjalnej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Ćwiczenia: PS1_W03; PS1_W05; PS1_W14; PS1_U04; PS1_K01;

Wykład: PS1_W01; PS1_W03;

PS1_W05; PS1_W14;

PS1_U01; PS1_U04;


Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami z zakresu pracy socjalnej, w tym przede wszystkim z podstawowymi pojęciami, terminami oraz założeniami na których opiera się współczesna, profesjonalna praca socjalna, a także z zadaniami pracownika socjalnego związanymi ze współczesnymi tendencjami społecznego rozwoju.

Ćwiczenia mają na celu wprowadzenie studentów w problematykę pracy socjalnej z uwzględnieniem wybranych zagadnień teoretycznych i metodologicznych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami z zakresu pracy socjalnej, w tym przede wszystkim z podstawowymi pojęciami, terminami oraz założeniami na których opiera się współczesna, profesjonalna praca socjalna, a także z zadaniami pracownika socjalnego związanymi ze współczesnymi tendencjami społecznego rozwoju.

ĆWICZENIA

Treści merytoryczne:

1. Wprowadzenie, przedstawienie pojęć, obszarów tematycznych (1)

2. Wybrane teorie pracy socjalnej (2)

3. Praca socjalna a podejścia ukierunkowane metodologicznie (2)

4. Badania na rzecz pracy socjalnej - podstawy metodologiczne (2)

5. Realia socjalne w środowisku miejskim i wiejskim (2)

6. Społeczność lokalna w pracy socjalnej (2)

7. Warsztat pracy pracownika socjalnego (3)

8. Podsumowanie oraz dyskusja wokół poruszanych zagadnień (1)

Literatura:

ĆWICZENIA: literatura obowiązkowa:

1.Krzysztof Frysztacki (red.), Praca socjalna 30 wykładów, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2019

2.Mel Gray, Stephen A. Webb, Praca socjalna. Teorie i metody, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2013

3.Paweł Stanisław Czarnecki, Praca socjalna, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013

ĆWICZENIA: literatura uzupełniająca:

1.Jolanta Sokołowska, Jolanta Wojciechowska, Małgorzata Szpunar, Wybrane problemy pracy socjalnej w mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014

2.Barbara Bąbska, Marek Rymsza, Organizowanie społeczności lokalnej – metodyka pracy środowiskowej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014

3.Anna Dunajska, Marek Stanisław, Marcin Boryczko, Praca Socjalna W Środowisku Lokalnym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2020

4.Jakub Niedbalski, Status prawny i społeczny pracownika socjalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016

Wykład:

Literatura obowiązkowa:

P. S. Czarnecki, Praca socjalna, Warszawa 2013

B. DuBois, K.K. Miley, Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił, Katowice 1999

Literatura uzupełniająca:

K. Wódz, S. Pawlas-Czyż, Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego, Toruń 2008

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Ćwiczenia:

Wiedza. Student:

- Zna typowe struktury instytucje społeczne (kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne), w szczególności te, które składają się na system pomocy społecznej i są z nim powiązane; wyróżnia ich podstawowe elementy,

- Wie jak w perspektywie historycznej ukształtował się obecny system pomocy społecznej w Polsce i jak rozwijała się praca socjalna,

- Posiada wiedzę na temat środowisk, grup i więzi społecznych (rodzinnych, zawodowych, ekonomicznych, kulturalnych, politycznych, prawnych) istotnych dla pracy socjalnej.

Umiejętności. Student:

- Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznym i w celu

analizowania ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji; potrafi analizować uwarunkowania kulturowe, polityczne, psychologiczne, prawne, gospodarcze sytuacji trudnych osób, rodzin, społeczności.

Kompetencje społeczne. Student:

- Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne

umiejętności, korzystając z różnych źródeł nowoczesnych technologii.

Ćwiczenia: PUNKTY ECTS: 4

Aktywność studenta: Nakład pracy w godz.:

udział w zajęciach - 30

konsultacje - 5

praca na zajęciach - 25

przygotowanie prezentacji końcowej: 20

przygotowanie do kolokwium - 30

SUMA GODZIN - 110 - 4 ECTS

Wykład:

Wiedza: Student zna podstawy filozofii systemu nauk, ich relacji, w szczególności

potrafi określić miejsce wobec charakteru nauk społecznych pracy

socjalnej oraz jej interdyscyplinarny charakter (wobec pedagogiki,

andragogiki, socjologii, psychologii). Zna typowe struktury instytucje społeczne (kulturowe, polityczne,

prawne i ekonomiczne), w szczególności te, które składają się na

system pomocy społecznej i są z nim powiązane; wyróżnia ich

podstawowe elementy.

Umiejętności: Student dostrzega, nazywa i interpretuje zjawiska społeczne; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności socjalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

1. Obecność obowiązkowa. Dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności.

2. Aktywność na zajęciach - możliwość uzyskania 4 pkt.

3. Kolokwium sprawdzające znajomość zadanej do przeczytania literatury - możliwość uzyskania 8 pkt.

4. Przygotowanie i wygłoszenie prezentacji - możliwość otrzymania 8 pkt.

Student może uzyskać łącznie 20 pkt.

Kryteria oceniania:

20 - 19 pkt. - bardzo dobry

18 - 17 pkt. - dobry +

16 - 15 pkt. - dobry

14 -13 pkt. - dostateczny +

12 - 11 pkt. - dostateczny

poniżej 11 pkt. - niedostateczny

Wykład: egzamin pisemny, aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 57 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 57 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zduniak
Prowadzący grup: Agata Rozalska, Agnieszka Zduniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład:

Udział w zajęciach - 30 godz.

Przygotowanie do zajęć - 20 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 20 godz.

Konsultacje - 5 godz.

Razem: 75 godz.= ok. 3 p. ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami z zakresu pracy socjalnej, w tym przede wszystkim z podstawowymi pojęciami, terminami oraz założeniami na których opiera się współczesna, profesjonalna praca socjalna, a także z zadaniami pracownika socjalnego związanymi ze współczesnymi tendencjami społecznego rozwoju.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami z zakresu pracy socjalnej, w tym przede wszystkim z podstawowymi pojęciami, terminami oraz założeniami na których opiera się współczesna, profesjonalna praca socjalna, a także z zadaniami pracownika socjalnego związanymi ze współczesnymi tendencjami społecznego rozwoju.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

P. S. Czarnecki, Praca socjalna, Warszawa 2013

B. DuBois, K. K. Miley, Prca socjalna. Zawód, który dodaje sił, Katowice 1999

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zduniak
Prowadzący grup: Agata Rozalska, Agnieszka Zduniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład:

Udział w zajęciach - 30 godz.

Przygotowanie do zajęć - 20 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 20 godz.

Konsultacje - 5 godz.

Razem: 75 godz.= ok. 3 p. ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami z zakresu pracy socjalnej, w tym przede wszystkim z podstawowymi pojęciami, terminami oraz założeniami na których opiera się współczesna, profesjonalna praca socjalna, a także z zadaniami pracownika socjalnego związanymi ze współczesnymi tendencjami społecznego rozwoju.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami z zakresu pracy socjalnej, w tym przede wszystkim z podstawowymi pojęciami, terminami oraz założeniami na których opiera się współczesna, profesjonalna praca socjalna, a także z zadaniami pracownika socjalnego związanymi ze współczesnymi tendencjami społecznego rozwoju.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

P. S. Czarnecki, Praca socjalna, Warszawa 2013

B. DuBois, K. K. Miley, Prca socjalna. Zawód, który dodaje sił, Katowice 1999

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agata Rozalska, Agnieszka Zduniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)