Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wolontariat w pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-WwPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wolontariat w pracy socjalnej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W03; PS1_W13;

PS1_U07; PS1_U10;

PS1_U12; PS1_K05;

PS1_K06

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy na temat znaczenia wolontariatu we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej, ukształtowanie postaw prospołecznych a także umiejętności i kompetencji pozwalających na podjęcie działalności wolontaryjnej w trudnych psychologicznie, społecznie i kulturowo warunkach.

Pełny opis:

Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy na temat znaczenia wolontariatu we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej, ukształtowanie postaw prospołecznych a także umiejętności i kompetencji pozwalających na podjęcie działalności wolontaryjnej w trudnych psychologicznie, społecznie i kulturowo warunkach.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Roguska, A., B. Dobrowolska i M. Danielak – Chomać (red.), Wolontariat w teorii i praktyce, Siedlce 2010

Cudowska A. Butarewicz A. Wolontariat europejski i jego recepcja w Polsce, [w:] Pedagogika społeczna 2013, nr2

Stawiarska P. Wolontariat hospicyjny, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

Załuska M., Boczoń J. (red.), Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, Warszawa 2003

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student podaje i zna międzynarodową oraz zgodną z ustawą o wolontariacie definicję wolontariatu i wolontariusza/wolontariuszki, zna regulacje prawne dotyczące wolontariatu

Umiejętności: Potrafi poddać analizie programy i projekty wolontariackie oraz działania wolontariacie realizowane na rzecz jednostki i społeczeństwa w wymiarze lokalnym i globalnym. Potrafi rozpoznawać problemy wynikające z zaangażowania wolontariusza w przestrzeni międzykulturowej i w środowisku lokalnym homogenicznym kulturowo

Kompetencje społeczne: Współpracuje w grupie zadaniowej, jest otwarty na współpracę wolontariacką,jest wrażliwy na potrzebę realizacji działań prospołecznych w środowisku zamieszkania

Metody i kryteria oceniania:

ocena wypowiedzi ustnych w trakcie zajęć

ocena aktywności w dyskusji

prezentacja projektu organizacji wybranej formy działalności wolontariackiej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zduniak
Prowadzący grup: Agnieszka Zduniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w ćwiczeniach - 30 godz.

Przygotowanie do cwiczeń - 20 godz.

Przygotowanie projektu 20 godz.

Konsultacje 5 godz.

Razem: 75 godz. = ok. 3 p. ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zduniak
Prowadzący grup: Agnieszka Zduniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w ćwiczeniach - 30 godz.

Przygotowanie do cwiczeń - 20 godz.

Przygotowanie projektu 20 godz.

Konsultacje 5 godz.

Razem: 75 godz. = ok. 3 p. ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)