Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychosocjologia współczesnego człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-R-SO-PSWC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychosocjologia współczesnego człowieka
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Doktoranci
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Przedmiot przeznaczony jest dla słuchaczy studiów doktoranckich.


Link na Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ay4T85fpTQQpEslsOaJYTH7tJzzLQ_jrai_6ktkm9RY81%40thread.tacv2/conversations?groupId=02f5715a-1f9f-483d-8237-e37be401ffbc&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Skrócony opis:

Przedmiot ma orientować we współczesnych problemach człowieka z samym sobą i w relacjach z innymi ludźmi. Student pozna wybrane fragmenty wiedzy psychologicznej, zwłaszcza z psychologii rozwojowej, społecznej i klinicznej oraz socjologii (szczególnie socjologii zdrowia psychicznego, socjologii kryzysu cywilizacyjnego i ładu społecznego). Student zrozumie głębiej siebie samego oraz otaczajace go społeczeństwo i kulturę, jako wielość zmian cywilizacyjnych, a także zapozna się z ich skutkami. Oczywiście, jedynie w zakresie procesów objętych wykładem. Tłem będą wybrane fragmenty filozofii człowieka. Przedmiot wprowadza do studiowania nauk o społeczeństwie, kulturze i nauk o człowieku, ale także, w wybranych zagadnieniach rozszerza horyzont studiowania wspomnianych tu nauk. Poprzez swoją orientację na zagadnienie człowieka w społeczeństwie i kulturze ma on zdecydowaną socjologiczną dominantę.

Pełny opis:

tematy:

1. Wprowadzenie do koncepcji człowieka - czyli rozwiązywanie nierozwiązywalnego

2. Najciekawsze filozoficzne koncepcje człowieka

3. Najciekawsze filozoficzne koncepcje człowieka c.d.

4. Człowiek w głównych teoriach psychologicznych

5.Główne psychologiczne koncepcje człowieka

6. Człowieczeństwo a psychologia rozwojowa

7. Człowieczeństwo w świetle psychologii rozwojowej c.d.

8. Nerwice z perspektywy psychologii klinicznej

10. Narcystyczna osobowość naszych czasów

11. Człowiek w głównych teoriach socjologicznych

12. Czas wielkiego kryzysu cywilizacyjnego

13. Człowiek w czasach wielkiego kryzysu cywilizacyjnego

14. Podmiotowość i człowieczeństwo

15. Podmiotowość społeczna i indywidualna

Literatura:

M. S. Archer, Człowieczeństwo

A. Tokarz, Wielkie teorie osobowości

K. Wielecki, Podmiotowość w czasach kryzysu postindustrialnego

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna i rozumie podstawowe teorie filozoficzne, psychologiczne i socjologiczne człowieka; student zna i rozumie koncepcje człowieczeństwa, zna, rozumie i potrafi wykorzystać do samodzielnej analizy i interpretacji współczesnych zjawisk omawiane koncepcje, potrafi analizować zjawiska w sposób interdyscyplinarny.

Metody i kryteria oceniania:

To są studia doktoranckie. Podstawą oceny jest udział w dyskusjach podczas wykładu, a w szczególności umiejętność samodzielnej analizy i interpretacji omawianych treści, znajomość omawianych teorii oraz umiejętność analizy i interpretacji współczesnych zjawisk psychologicznych, społecznych i kulturowych z wykorzystaniem treści wykładów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukowska, Krzysztof Wielecki
Prowadzący grup: Krzysztof Wielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)