Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie - socjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-R-SO-SD
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie - socjologia
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

S1A_K01; S1A_K02; S1A_K03.

S1A_W06; S1A_W07; S1A_W08.

S1A_K03; S1A_K05.


Efekty kształcenia i opis ECTS:

Przygotowanie metodologiczne studentów do merytorycznego opracowania i przedstawienia pracy doktorskiej.

Efekty kształcenia:

Posługuje się fachową terminologią z zakresu socjologii w celu wyjaśniania i analizowania zjawisk społecznych K_U08

Rozpoznaje motywy i przyczyny odmiennych zachowań społecznych w oparciu o analizę osobowości społecznej K_U02

Klasyfikuje instytucje wychowania według reguł socjologicznych K_U05

Ustala kryteria przynależności do poszczególnych instytucji wychowania K_U06

Analizuje teorie i systemy wychowania K_U03

1. WIEDZA -

- Proponuje w oparciu o zdobytą wiedzę indywidualny problem badawczy; K_W01

- Wyjaśnia i charakteryzuje problematykę i uzasadnia wybór podjętego tematu; K_W06

- Proponuje zastosowanie odpowiednich metod i narzędzi badawczych; K_W06

- Objaśnia uwarunkowania metodologiczne przeprowadzonych badań; K_W06

- Prezentuje i formułuje wiedzę w oparciu o przeprowadzone badania. K_W08

2. UMIEJĘTNOŚCI

Posługuje się fachową terminologią w zakresie formułowania problemu badawczego; K_U01

Wdraża do opracowania podjęty temat badawczy w oparciu o przyjęte problemy badawcze; K_U02

Opracowuje odpowiednie metody i narzędzia badawcze; K_U04

Weryfikuje metody i narzędzia badawcze; K_U06

Tworzy syntezę wyników badań. K_U07; K_U08

3. KOMPETENCJE -

Dba o fachową terminologię badawczą K_K01

Wykazuje odpowiedzialność za przeprowadzane badania społeczne; K_K04

Jest zorientowany na zdobywanie nowej wiedzy; K_K01

Dąży do doskonalenia swych umiejętności badawczych; K_K05

Zdolny do tworzenia samodzielnej syntezy wyników badań. K_K06

Opis ECTS:

uczestnictwo w seminarium - 10 godz.

konsultacje naukowe - 20 godz.

praca własna doktoranta nad dysertacja doktorską - 30 godz.

Suma godz. - 60

Liczba ECTS - 60 godz./30 godz. = 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Sroczyńska, Krzysztof Wielecki, Rafał Wiśniewski, Sławomir Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Egzaminacyjny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Sroczyńska, Krzysztof Wielecki, Rafał Wiśniewski, Sławomir Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Sroczyńska, Krzysztof Wielecki, Rafał Wiśniewski, Artur Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Sroczyńska, Krzysztof Wielecki, Rafał Wiśniewski, Artur Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Wielecki, Rafał Wiśniewski, Sławomir Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Wielecki, Rafał Wiśniewski, Sławomir Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)