Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Delegitymizacja strukturalna i genocyd w czerwonokhmerskiej Demokratycznej Kampuczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-DSGwCDK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Delegitymizacja strukturalna i genocyd w czerwonokhmerskiej Demokratycznej Kampuczy
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a64e184a3c8134bc2817d00bd55bb5a01%40thread.tacv2/conversations?groupId=788f25a5-bfa7-40f2-8807-ba3300ff9b35&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

SO1_W04; SO1_W05; SO1_W06; SO1_W10;


Umiejętności:

SO1_U01; SO1_U03; SO1_U06;


Kompetencje społeczne:

SO1_K01; SO1_K06.


Skrócony opis:

Delegitymizacja strukturalna i genocyd w czerwonokhmerskiej Demokratycznej Kampuczy jest jednym z przedmiotów fakultatywnych (do wyboru), prowadzonym jako wykład monograficzny. W tej właśnie formule ujęto zagadnienia, które składają się na poznanie stosunkowo młodej subdyscypliny socjologicznej dotyczącej patologii społecznych - genocide studies. Przedmiot ten ukazuje panoramiczne spektrum ludobójstwa jako problematyki społecznej, będącego jednocześnie egzemplifikacją totalnej zmiany społecznej. Genocyd zostanie omówiony w kontekście historii rewolucji w Kambodży, ze szczególnym uwzględnieniem khmerskiej tożsamości narodowej oraz instytucjonalizacji frakcji Czerwonych Khmerów. Podczas zajęć dokonana zostanie szczegółowa analiza delegitymizacji systemu społecznego oraz jego konsekwencji dla współczesnego społeczeństwa kambodżańskiego.

Pełny opis:

Delegitymizacja strukturalna i genocyd w czerwonokhmerskiej Demokratycznej Kampuczy jest przedmiotem prowadzonym w ramach wykładu monograficznego - pozwala on na rozwinięcie tematyki rewolucji, która poruszana była na zajęciach dotyczących socjologii zmian społecznych. Tematy poruszane na wykładzie ogniskować się będą na poznaniu istoty genocide studies, socjologicznej teorii ludobójstw oraz szczegółowego przedstawienia barbarii Czerwonych Khmerów w Kambodży w latach 1975-1979. Podsumowaniem zajęć będzie tematyka dotycząca uznania traumy ludobójstwa i przezwyciężenia tragicznego dziedzictwa (teoria rezyliencji, logoterapia i przebaczanie win). Podczas prezentacji treści wykładowych najwięcej uwagi będzie poświęcone kwestiom instytucjonalnym, m.in. formowaniu się ideologii Czerwonych Khmerów, systemowi autarkii gospodarczej oraz programowi rustykalizacji społeczeństwa Kambodży. Studenci ponadto zostaną zaznajomieni z aktualnym stanem państwowości kambodżańskiej. Celem zajęć jest socjologiczna analiza totalnej rewolucji społecznej prowadzącej do unikalnego załamania się dotychczasowej i ustalonej struktury społecznej.

Literatura:

Literatura ogólna: genocide studies

Dróżdż D. (2010), Zbrodnia ludobójstwa w międzynarodowym prawie karnym, Wolters Kluwer, Warszawa.

Goldhagen D.J. (2012), Wiek ludobójstwa, (tł. M. Romanek), Wydawnictwo Znak, Kraków.

Iwanek T. (2015), Zbrodnia ludobójstwa i zbrodnie przeciwko ludzkości w prawie międzynarodowym, Wolters Kluwer SA, Warszawa.

Lemkin R. (1944), Axis rule in occupied Europe, Carnegie Endowment for International Peace, Washington.

Midlarsky M.I. (2010), Ludobójstwo w XX wieku (tł. B. Wojciechowski), PWN, Warszawa.

Nijakowski L.M. (2011), Wiek XX stuleciem ludobójstw. Podstawowe definicje, spory i fakty, [w:] Krwawy cień genocydu. Interdyscyplinarne studia nad ludobójstwem, (red.) B. Machul-Telus, U. Markowska-Manista, L.M. Nijakowski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, s. 23-61.

Nijakowski L.M. (2013), Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Sawicki J. (1949), Ludobójstwo. Od pojęcia do konwencji 1933-1948, Księgarnia Wydawnicza L.J. Jaroszewski, Kraków.

Welzer H. (2010), Sprawcy. Dlaczego zwykli ludzie dokonują masowych mordów, (tł. M. Kurkowska), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Literatura przedmiotu:

Bartuś A. (2013), Ludobójstwo w Kambodży: znaczenie wymierzania symbolicznej sprawiedliwości dla pamięci narodu, w: „Chorzowskie Studia Polityczne” Chorzów, 6: 133-152.

Jelonek A.W. (1999), Rewolucja Czerwonych Khmerów 1975-1978. studium autarkicznego rozwoju, wyd. Scholar, Warszawa.

Jelonek A.W. (2001), Między autarkią a integracją. Przypadek Kambodży, ISP PAN, Warszawa.

Jelonek A.W. (2008), Kambodża, wyd. Trio, Warszawa.

Kiernan B. (1985), How Pol Pot came to power. A history of communism in Kampuchea 1930-1975, Harper & Row, London.

Kiernan B. (1996), The Pol Pot regime. Race, power and genocide in Cambodia under the Khmer Rouge, Yale University Press, Washington.

Ostaszewski P. (2003), Zapomniana wojna 1970-1975 (dojście Czerwonych Khmerów do władzy), wyd. Adam Marszałek, Poznań.

Naturalizm ludobójstwa Czerwonych Khmerów:

Chandler D.P. (1992), Brother Number One. A political biography of Pol Pot, Boulder, San Francisco.

Górnicki W. (1980), Bambusowa klepsydra, PIW, Warszawa.

Idling P.F. (2010), Uśmiech Pol Pota (o pewnej szwedzkiej podróży przez Kambodżę Czerwonych Khmerów), (tł. M. Kalinowski), wyd. Czarne, Wołowiec.

Lý C. (2006), Powrót z piekła. Cztery lata w obozach Czerwonych Khmerów, (tł. M. Świstak), wyd. eSPe, Kraków.

Ngor H.S. (2011), Pola śmierci: kambodżańska odyseja, (tł. Z. Oryszyn, Z. Pucek), wyd. Fronda, Warszawa.

Short P. (2016), Pol Pot. Pola śmierci, (tł. S. Szymański), Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa.

Warneńska M. (1999), Śladami Pol Pota, wyd. Świat Książki, Warszawa.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Definiowanie genocydu ludobójstwa z perspektywy nauk społecznych i nauk prawnych. Pojęcia delegitymizacji strukturalnej (anihilacji), historii rewolucji kambodżańskiej i khmerskich uwarunkowań społeczno-ekonomicznych. Procesy zmian społecznych w społeczeństwie Kambodży – przyczyny zmian, ich przebieg i konsekwencje indywidualne oraz kolektywne. Poznanie klasycznych i współczesnych zagadnień z dziejów Półwyspu Indochińskiego.

Umiejętności:

Interpretacja zmian w historii Królestwa Kambodży (rodzaje, formy przekształceń, podmioty sprawcze). Rozumienie i analizowanie przykładów specyficznie khmerskich rozwiązań oraz zapożyczeń w rewolucji społecznej. Wykorzystanie wiedzy teoretycznej do analizowania powiązań oraz interakcji pomiędzy historią przewrotu Czerwonych Khmerów a obecnymi przykładami rewolucji społecznych.

Kompetencje społeczne:

Samoświadomość socjologiczna, uwzględnianie posiadanej wiedzy w eksperckich dyskusjach oraz prywatnych rozważaniach, wpływ na otwartość horyzontów myślowych – brak „zniewolonego umysłu”. Potrzeba i zrozumienie idei long-life learning. Świadomość dziedzictwa poznawczego oraz interpretacyjnego genocydu dokonanego przez Czerwonych Khmerów.

ECTS: 1 ECTS = 15 godzin pracy studenta

udział w wykładach on-line - 20

konsultacje - 2

lektura i analiza tekstów - 13

przygotowanie do egzaminu - 10

SUMA GODZIN 45 [45:15=3]

LICZBA ECTS = 3

Metody i kryteria oceniania:

Wykład prowadzony jest stacjonarnie w formule zdalnej, poprzez wykorzystanie komunikatora internetowego MS Teams, jak również platformy Moodle UKSW. Warunki zaliczenia:

=> obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa, ale bardzo pożądana! UWAGA! – za wszystkie obecności premia 2 pkt. do punktacji

=> sprawdzanie listy imiennej na każdych zajęciach (!)

=> egzamin w formie testowo-opisowej, jednokrotny wybór, poprawki w formie ustnej

Skala punktowa ocen:

Bdb 18 - 20

Db+ 17 – 17,5

Db 15 – 16,5

Dst+ 14 – 14,5

Dst 12 – 13,5

Ndst < 12

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Choczyński
Prowadzący grup: Marcin Choczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład monograficzny Delegitymizacja strukturalna i genocyd w czerwonokhmerskiej Demokratycznej Kampuczy ukazuje wykorzystanie w analizie badawczej pojęć delegitymizacji i genocydu, odniesionych do rzeczywistego przypadku pragmatyki rewolucyjnej, która zaistniała w Kambodży pod rządami Pol Pota i kierowanej przez niego Angkar Padivath. Na zajęciach prezentowane będą rozwinięcia tematów znanych już z teoretycznego wprowadzenia na przedmiocie socjologia zmian społecznych, np. pojęcia rewolucji i strukturalnej dekompozycji.

Wymagania wstępne:

=> ciekawość poznawcza w kręgu prezentowanej tematyki: zagadnienia zachowań zbiorowych, agregacji zbiorowej przemocy, filozoficznego ujmowania zła w jednostce i w społeczeństwie (patologii społecznych);

=> orientacja historyczna w kontekście omawianej problematyki (dekolonizacja) – problematyka polityczna, historyczna, kulturowa i ekonomiczna Indochin;

=> brak repulsji w poznawaniu aktów mocno kontrowersyjnych – na zajęciach omawiane będą drastyczne przejawy delegitymizacji strukturalnej (!)

=> rozwinięcie kontekstu rewolucji i zmiany społecznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)