Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ewaluacja i audyt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-EiA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ewaluacja i audyt
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO2_W08, SO2_W12; SO2_U06; SO2_K03, SO2_K05

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu realizowania badań ewaluacyjnych.

Pełny opis:

Wprowadzenie w zagadnienie różnic między ewaluacją i audytem – przedstawienie różnic i uwarunkowań oraz konsekwencji z nich wynikających. Przedmiot ma pokazać te różnice uwzględniając szczegółowo metodologię stosowaną w ewaluacji (badania jakościowe i ilościowe, triangulacja w ewaluacji) oraz prawne aspekty audytu jako narzędzia obowiązkowo stosowanego w instytucjach publicznych.

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy z zakresu ewaluacji i audytu jako narzędzi weryfikowania skuteczności projektów; nabycie umiejętności rozróżniania obu narzędzi i określenia ich specyfiki; nabycie kompetencji w zakresie planowego i przedsiębiorczego myślenia oraz działania, które to wymaga posadowienia projektu w szerszym kontekście społecznym (prawnym, finansowym, kulturowym, politycznym).

Projekt jako rodzaj „eksperymentu” podlega kontroli na wszystkich etapach swego trwania – do tego służą m.in. ewaluacja i audyt. Na zajęciach ewaluacja i audyt zostaną przedstawione jako ważne i nieodłączne elementy działalności projektowej, jako narzędzia, które są wykorzystywane do sprawdzania efektywności projektów. Oba narzędzia stanowią ważną część nowego modelu zarządzania (New Public Management) i jako takie będą również prezentowane na zajęciach. Student zostanie wprowadzony i posiądzie umiejętność określania czy charakteryzuje się działalność projektowa, z czego wynika i jakie są jest jej związek z ewaluacją i audytem. Będzie umiał planować, przewidywać skutki działań i działać przedsiębiorczo.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

SO2_W08, SO2_W12-Ma pogłębioną wiedzę na temat narzędzi weryfikacji efektów interwencji publicznych - ewaluacji i audytu, w tym badań ewaluacyjnych i procedur audytu; wie jakie są różnice pomiędzy tymi narządzami weryfikacji efektów interwencji publicznych, wie jak je rozróżnić biorąc pod uwagę ich przedmiot, zakres, metody, cel oraz efekty. Umie usytuować ewaluację w obszarze nauk społecznych i odnieść do tej pozycji audyt. Potrafi usytuować audyt jako narządzie Nowego Modelu Zarządzania, wskazać jego genezę i ewolucję w systemie polskiego prawa, a także wskazać jego cechy określone w ustawie o finansach publicznych.

SO2_U06-Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy o ewaluacji i audycie w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy na temat tych narzędzi weryfikacji efektów interwencji publicznych.

SO2_K03, SO2_K05 -potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, wie na czym polega planowanie w projekcie i umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych; potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności i korzystania z wiedzy na temat ewaluacji i audytu; potrafi też uwględniach w swych działaniach projektowych uwarunkowania społeczne (np. prawne, kulturowe).

ECTS:

Udział w zajęciach – 30 h (1ects)

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20 h

przygotowanie do egzaminu - 20

SUMA GODZIN ok. 75:25 = 3

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny zakresu materiału na zajęciach, praca z materiałem źródłowym na Moodle, obecność na zajęciach.

Na ocenę 2: student nie wie jaka jest różnica między ewaluacją i audytem, nie umie okreliślic ich metod, przedmiotu, celu i zakresu oraz efektów; nie posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej dotyczącej zasad stosowania ewaluacji i audytu; nie wie jakie są standardy audytu wewnętrznego i dla ewaluacji; nie wie do czego służy ewaluacja i audyt i jaki jest ich związek z działalnością projektową; nie umie określić źródeł prawnych audytu i powiązać go nowym modelem zarządzania; nie ma kompetencji w zakresie tworzenia projektów i nie umie określić jaki jest związek uwarunkowań społecznych z projektem

Na ocenę 3, 3,5: student posiada jedynie podstawową wiedzę i umiejętność wskazania różnic między ewaluacją i audytem i określenia ich metod, przedmiotu, cel i zakresu oraz efektów, ma dostateczną wiedzę teoretyczną dotycząca zasad stosowania ewaluacji i audytu i umie ją zastosować w stopniu dostatecznym; wie na poziomie podstawowym jakie są standardy audytu wewnętrznego i ewaluacji; w znikomym stopniu wie do czego wykorzystuje się ewaluację i audyt i co mają one wspólnego z działalnością projektową; umie określić źródła prawne audytu, ale nie wie jaki jest związek z nowym modelem zarządzania; ma podstawowe kompetencje w zakresie tworzenia projektów, ale nie umie określić jaki jest związek uwarunkowań społecznych z projektem

Na ocenę 4, 4,5: student posiada dobrą umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej dotyczącej zasad stosowania ewaluacji i audytu. Dobrze formułuje różnice pomiędzy tymi narzędziami weryfikacji efektów interwencji publicznych; potrafi określić rolę audytu jako elementu Nowego Modelu Zarządzania. Potrafi łączyć poszczególne elementy teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski; dobrze orientuje się w standardach audytu wewnętrznego i ewaluacji; umie określić cel ewaluacji i audyt w kontekście działalności projektowej; umie dobrze wskazać źródła prawne audytu i wyjaśnić jaki jest związek z nowym modelem zarządzania; wie jak wykorzystać wiedzę do przygotowania i udziału projektach uwzględniając szereg uwarunkowań społecznych .

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej dotyczącej zasad stosowania ewaluacji i audytu. Bardzo dobrze formułuje różnice pomiędzy tymi narzędziami weryfikacji efektów interwencji publicznych; potrafi określić rolę audytu jako elementu Nowego Modelu Zarządzania i powiedzieć jakie jest jego zastosowanie, potrafi określić bardzo dobrze jego prawne usytuowanie i wskazać jego cechy ustawowe. Potrafi łączyć poszczególne elementy teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski i nie popełnia błędów w zleconych zadaniach. Bardzo bobrze wie i umie wykorzystać informacje na temat ewaluacji i audytu do działalności projektowej, wie na czym polega praca zespołowa w ramach projektu. Wie jak działać w sposób przedsiębiorczy, uwzględniając cel, terminy, warunki kapitał finansowy, materialny i osobowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)