Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-FS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia społeczna
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO2_W02, SO2_W06, SO2_W10; SO2_U01, SO2_U05; SO2_U11

Wymagania wstępne:

Link na Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0kJNqomjPm_l-XprCsXaoOGiNSmybtNAHx0pOywqa3w1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b79fb6c3-8843-408d-a822-a7d2d161fbd1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Skrócony opis:

studenci poznają wybrane podstawy współczesnej filozofii człowieka, kultury, polityki, państwa, etyki i epistemologii, które pomogą zrozumieć przedmiot, teorie i metody socjologii. Przedmiot pomyślany jest również jako przygotowanie do współczesnych teorii socjologicznych.

Pełny opis:

1. Fenomenologia Edmunda Husserla - 2h.

2. Filozofia człowieka i kultury Romana Ingardena - 2h.

3. Edith Stein o człowieku i sensie życia - 2h.

4. Porozmawiajmy o filozofii dialogu: Ferdinand Ebner, Emmanuel Lévinas, Martin Buber, Ferdinand Ebner, Franz Rosenzweig, Abraham Joshua Heschel, Józef Tischner - 4 h.

5. Dwie odmiany egzystencjalizmu: Jean Paul Sartre,, Albert Camus vs Gabriel Marcel, Lew Szestow, Miguel de Unamuno, Karl Jaspers - 4h.

6. Robert Spaemann i meandry sensu - 2h.

7. Paul Tillich i "odwaga bycia" - 2h.

8. Filozofia analityczna, realizm krytyczny i inne odmiany realizmu - 2h.

9. _Gabriel Marce, Jacques Maritain - 2h_

10. Chantal Delsol, "człowiek późnej nowoczesności - 2h.

11. Współczesne teorie kultury - 2 h.

12. Filozofia społeczna i antropologia filozoficzna Karola Wojtyły - 2h.

13. Filozofia podmiotowości - 2h.

Literatura:

1. Tatarkiewicz "Historia filozofii", wybrane fragmenty

2. Copleston "Historia filozofii", wybrane fragmenty

3. Gadacz "Historia filozofii XX wieku", wybrane fragmenty

+ lektury omawiane na wykładach

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

SO2_W02 ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o specyfice i znaczeniu socjologii w systemie nauk społecznych, jej powiązaniach z naukami pokrewnymi oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej

SO2_W06, ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów aktywności człowieka

SO2_W10

ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i instytucji społecznych lub wybranych kategorii więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji.

Umiejętności:

SO2_U01, potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz wzajemne relacje między zjawiskami społecznymi

SO2_U05; sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) albo potrafi posługiwać się nimi w celu rozwiązywania konkretnych problemów, ma rozszerzoną umiejętność w odniesieniu do wybranej kategorii więzi społecznych lub wybranego rodzaju norm

SO2_U11 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i

organizować proces uczenia się innych osób

Student zna podstawy filozofii, rozumie główne różnice stanowisk w zakresie filozofii człowieka, polityki, społeczeństwa, kultury. Umie odnieść je do najważniejszych zagadnień społecznych i socjologicznych.

Student zna główne stanowiska etyczne. Rozumie ich znaczenie dla teorii socjologicznych.

Student zna główne orientacje epistemologiczne. Rozumie ich znaczenie dla metodologii nauk społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Student ma do wyboru trzy formy zaliczenia przedmiotu

• egzamin ustny- znajomość podstaw materiału – dst; znajomość pełna i elementy rozumienia materiału – db; pełna znajomość materiału, zaawansowane rozumienie – bdb; samodzielne i twórcze rozumienie i pełna znajomość wymaganego materiału - bdb plus

• tłumaczenie ok. 20-25 stron tekstu z j. angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego wskazanej przez wykładowcę, z dziedziny związanej z przedmiotem (uwaga, wyłącznie dla studentów, którzy opuścili najwyżej jeden wykład w semestrze): pełne, ze zrozumieniem, wierne, w bardzo dobrej polszczyźnie tłumaczenie – bdb; jak wyżej, ale z niewieloma brakami – db; rzetelne tłumaczenie z brakami rozumienia tekstu – dst. Wersja pisemna i elektroniczna: najpóźniej na miesiąc przed ostatnim wykładem! W treści maila oraz na stronie tytułowej tłumaczenia trzeba podać KONIECZNIE!: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów autora prezentacji oraz imię i nazwisko autora dzieła tytuł, wydawnictwo miejsce i rok publikacji, strony, z które obejmuje prezentacja, a także przedmiot, który prezentacja ma zaliczać.

• prezentacja (power point) na zadany temat z zakresu przedmiotu, objętości ok. 50 ramek) uwaga! Wyłącznie dla studentów, którzy opuścili najwyżej jeden wykład w semestrze; praca wykonana z pełnym zrozumieniem, rzetelnie – bdb; praca wykonana ze zrozumieniem nie mniej niż 75% materiału, rzetelnie – db; praca wykonana ze zrozumieniem ok. 50 – 74% materiału, w zasadzie rzetelnie – dst. Wersja elektroniczna: najpóźniej na miesiąc przed ostatnim wykładem!

Wersja elektroniczna: najpóźniej na miesiąc przed ostatnim wykładem!

Uwaga! Tłumaczenie przesyłamy wraz z oryginałem. W główce tłumaczenia trzeba podać: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów autora tłumaczenia oraz imię i nazwisko autora oryginału tytuł, wydawnictwo miejsce i rok publikacji dzieła, strony tłumaczone

Prezentacja w power point: ppt lub pptx. W treści maila oraz w pierwszej ramce prezentacji trzeba KONIECZNIE! podać: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów autora prezentacji oraz imię i nazwisko autora dzieła tytuł, wydawnictwo miejsce i rok publikacji, strony, z które obejmuje prezentacja, a także przedmiot, który prezentacja ma zaliczać.

Uwaga!Prace pisemne, w wersji elektronicznej, należy przesłać nie później niż na miesiąc przed terminem ostatniego wykładu z tego przedmiotu!

UWAGA! EWENTUALNE ZASTRZEŻENIA DO WPISU W USOSie TRZEBA ZGŁOSIĆ na adres mailowy wykładowcy nie później niż na tydzień po terminie egzaminu ustnego!

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wielecki
Prowadzący grup: Joanna Leszczyńska, Krzysztof Wielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 54 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukowska, Krzysztof Wielecki
Prowadzący grup: Krzysztof Wielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Link na Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0kJNqomjPm_l-XprCsXaoOGiNSmybtNAHx0pOywqa3w1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b79fb6c3-8843-408d-a822-a7d2d161fbd1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Pełny opis:

Patrz: Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu) (21/29)

Literatura:

jak wyżej

Wymagania wstępne:

Link na Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0kJNqomjPm_l-XprCsXaoOGiNSmybtNAHx0pOywqa3w1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b79fb6c3-8843-408d-a822-a7d2d161fbd1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 49 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wielecki
Prowadzący grup: Krzysztof Wielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)