Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fantastyka socjologiczna i futurologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-FSiF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fantastyka socjologiczna i futurologia
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

SO1_W04; SO1_W05; SO1_W06; SO1_W10;


Umiejętności:

SO1_U01; SO1_U03; SO1_U06; SO1_U12;


Kompetencje społeczne:

SO1_K04


Wymagania wstępne:

Zaliczenie zakresu materiału z przedmiotów Wstęp do socjologii, Struktury społeczne oraz Socjologia zmiany społecznej, orientacja epok historycznych na poziomie szkoły średniej, ciekawość poznawcza zagadnień zmiany społecznej, znajomość elementarnych pojęć socjologicznych: struktura społeczna, stratyfikacja, społeczeństwo i system społeczny. Otwartość na materiały beletrystyczne i formy literackie w badaniu społeczeństw przyszłości.

Skrócony opis:

Fantastyka socjologiczna i futurologia jest przedmiotem fakultatywnym (do wyboru) w formie zajęć stacjonarnych (wykład monograficzny) - dotyczącym zagadnień szeroko pojętej przyszłej transformacji społecznej w różnych perspektywach poznawczych - zarówno naukowych, jak i literackich oraz filmowych. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi kształtu i struktury społeczeństw przyszłości, pojęciami utopii, dystopii, determinizmu technologicznego oraz możliwości prognozy społecznych uwarunkowań przyszłości. Przedmiot ma na celu zdobycie przez studentów wiedzy z danej tematyki oraz zdobycie umiejętności analizowania i opisu społeczeństwa przyszłości.

Pełny opis:

Fantastyka socjologiczna i futurologia jest przedmiotem prowadzonym w ramach wykładu monograficznego – pozwala on na rozwinięcie tematyki prognostyki rozwoju i postępu, która jest związana z pogłębieniem zagadnień poruszanych na wykładzie kursowym o Socjologii zmian społecznych. Podczas zajęć zostaną przedstawione formy antycypacji społecznych w dziełach fantastyki socjologicznej, które zostaną poddane krytycznej analizie. Studentom przekazany zostanie najbardziej aktualny stan wiedzy odnośnie recepcji gatunku fantastyki literackiej i filmowej oraz umiejscowienia w tym obszarze zagadnień socjologicznych. Natomiast zakłada się, że studenci sami wyjdą z inicjatywą i przedstawią współczesne ujęcie społeczeństw przyszłości w dziełach muzycznych, filmowych czy też literackich, malarskich.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty w zakresie wiedzy (EW):

Student ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w społeczeństwach przyszłości. Zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające socjologii oraz zna rządzące nimi prawidłowości w ujęciach utopii i dystopii społecznych, ponadto rozróżnia pojęcia science fiction, social fiction oraz fantasy. Ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach prowadzących do wyodrębniania się społeczeństw futurystycznych. Ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji, prowadzącej do strukturyzacji nowych form społecznych.

Efekty w zakresie umiejętności (EU):

Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie fantastyki socjologicznej. Potrafi ponadto właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie prognozowania przyszłego kształtu społeczeństw. Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej, np. prognozowania dynamiki rozwoju społecznego.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne

Efekty w zakresie kompetencji społecznych (EK):

Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności oraz rozumie potrzebę jej doskonalenia.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą (bdb) student potrafi szczegółowo przedstawić definicje fantastyki socjologicznej, jej teorie, dynamikę i odniesienie do współczesnego kształtu struktury społecznej. W sposób płynny odwołuje się do przykładów społeczeństw przyszłości oraz bogato opisuje aspekty strukturyzacji takich form.

Na ocenę dobrą (db) student potrafi przedstawić ogólnie definicje fantastyki socjologicznej, jej teorie, dynamikę i odniesienie do współczesnego kształtu struktury społecznej. W sposób właściwy odwołuje się do przykładów społeczeństw przyszłości oraz stara się opisać aspekty strukturyzacji takich form.

Na ocenę dostateczną (dst) student potrafi ze wspomaganiem i podpowiedziami przedstawić ogólnie definicje fantastyki socjologicznej, jej teorie, dynamikę i odniesienie do współczesnego kształtu struktury społecznej. Słabo kojarzy przykłady społeczeństw przyszłości oraz ma wyraźne problemy z opisem aspektów strukturyzacji takich form.

Na ocenę niedostateczną (ndst) student nie potrafi przedstawić nawet hasłowych definicji fantastyki socjologicznej, jej teorii, dynamiki i odniesienia do współczesnego kształtu struktury społecznej. W ogóle nie kojarzy przykładów społeczeństw przyszłości oraz nie wskazuje aspektów strukturyzacji takich form.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Choczyński
Prowadzący grup: Marcin Choczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS: 1 ECTS = 30 godzin pracy studenta

udział w zajęciach - 30

konsultacje - 10

lektura i analiza tekstów - 20

przygotowanie do egzaminu - 30

SUMA GODZIN 90 [90:30=3]

LICZBA ECTS = 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Choczyński
Prowadzący grup: Marcin Choczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS: 1 ECTS = 30 godzin pracy studenta

udział w zajęciach - 30

konsultacje - 10

lektura i analiza tekstów - 20

przygotowanie do egzaminu - 30

SUMA GODZIN 90 [90:30=3]

LICZBA ECTS = 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)