Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Klasyczne teorie socjologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-KTS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Klasyczne teorie socjologiczne
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO1_W01;

SO1_W02SO1_W06;

SO1_W08; SO1_W10;

SO1_U01; SO1_U03;

SO1_K04

Wymagania wstępne:

Podstawowe informacje z zakresy wprowadzenia do socjologii.

Skrócony opis:

Na zajęciach studenci poznają teorie socjologiczne począwszy od myśli pozytywistycznej po podstawy teorii funkcjonalnej. Poszczególne teorie wprowadzane będą (w miarę możliwości) chronologicznie aby umożliwić śledzenie podstawowych wątków toczących się debat i zrozumienie procesu wyłaniania się nowych kierunków. Oprócz rozeznania w teoriach słuchacze kursu zyskają umiejętność umiejscawiania poszczególnych problemów socjologicznych w kontekście. Możliwa będzie też refleksja nad rolą samej teorii w badaniach socjologicznych. Kurs ma za zadanie przygotowanie do odbywających się w drugim semestrze zajęć "Współczesne teorie socjologiczne"

LINK DO COTYGODNIOWYCH SPOTKAŃ ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ NA PLATFORMIE MOODLE.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Pozytywistyczna myśl socjologiczna: kontekst historyczny, założenia, myśl A. Comte'a i jej miejsce w tradycji socjologicznej

H. Spencer i ewolucjonizm w socjologii

Psychologizm w socjologii: założenia oraz główne nurty (W. Wundt; G. Le Bon; Z. Freud; V. Pareto)

Socjologizm E. Durkheima

Początki Socjologii Humanistycznej: założenia oraz główne nurty (F. Toennies, G. Simmel)

Socjologia rozumiejąca M. Webera

Wczesne socjologiczne teorie rodziny (F. Le Play; Ch. H. Cooley)

Socjologia Humanistyczna F. Znanieckiego

Szkoła Chicagowska i amerykańska socjologia opisowa

Funkcjonalizm socjologiczny (założenia i główni przedstawiciele, zwł. T. Parsons)

Literatura:

Jerzy Szacki, Historia Myśli socjologicznej, Warszawa 2002

J.Turner, Struktura teorii socjologicznej PWN 2008

G. Ritzer, Klasyczne teorie socjologiczne, Poznań 2004

P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych Znak 2005

J. Szczepański, Socjologia. Rozwój problematyki i metod, Warszawa 1969.

P. Śpiewak (red). Klasyczna teoria socjologiczna. Wybór tekstów, Warszawa 2006.

Do egzaminu wymagana znajomość fragmentów podręcznika podstawowego (J, Szacki, Historia..) obowiązuje wraz z materiałami z wykładów oraz przekazaną literaturą uzupełniającą)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Na zajęciach studenci zdobywają wiedzę z zakresu klasycznych teorii socjologicznych począwszy od myśli A. Comte'a po funkcjonalną socjologię T. Parsonsa. Uczą się je rozpoznawać, definiować, omawiać oraz porównywać. Nabywają umiejętność problematyzowania podstawowych wątków omawianych teorii, umieszczania ich w układzie chronologicznym oraz streszczania podstawowych debat i/lub kontrowersji z nimi związanych. Oprócz rozeznania w teoriach słuchacze kursu zyskają umiejętność twórczego wyzyskiwania elementów omawianych kierunków dla potrzeb konstruowania teoretycznego zaplecza własnych propozycji projektów badawczych. Możliwa będzie też refleksja nad rolą samej teorii w badaniach socjologicznych. Kurs ma za zadanie przygotowanie do odbywających się w drugim semestrze zajęć "Współczesne teorie socjologiczne".

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot prowadzony w formie hybrydowej, część wykładowa przez MS Teams, ćwiczenia w formie stacjonarnej. Weryfikacja uczestnictwa w zajęciach.

Egzamin końcowy- ustny z treści prezentowanych na wykładach (z zachowaniem dystansu i reżimu sanitarnego). Zasady zaliczenia ćwiczeń podano poniżej w opisie komponentu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Bukalska, Agnieszka Wołk
Prowadzący grup: Izabela Bukalska, Agnieszka Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Szołtysek
Prowadzący grup: Mikołaj Szołtysek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

1. August Comte, Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2001, (fragmenty: § 1.-§ 7, s. 15-31, § 10., s. 39-41, § 12-§ 14, s. 45-52).; 2. August Comte, Hierarchia nauk pozytywnych, w: Tenże, Metoda pozytywna w 16 wykładach, Warszawa 1961, s. 25-40.

2. Herbert Spencer, Zasady socjologii, Warszawa 1889, t. II, cz. II Indukcje socjologii, rozdz. Społeczeństwo jako organizm, s. 9-21, rozdz. X – Typy społeczeństw i skład, s. 98-123.

3. Gustave Le Bon, Psychologia tłumu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, fragmenty: Wprowadzenie. Era tłumów, s. 11-16, Księga pierwsza. Dusza tłumu – rozdz. 1, 2, 3, s. 17-47, Księga druga. Poglądy i wierzenia tłumu – rozdz. 1, 2, 3, s. 53-88, Księga trzecia. Klasyfikacja i opis różnych kategorii tłumów, s. 97-126.

4. Vilfredo Pareto, Umysł a społeczeństwo, w: Elementy teorii socjologicznych, Wł. Derczyński, J. Szacki, Warszawa 1975, s. 611-627; Vilfredo Pareto, Uczucia i działania, przekł. zbiorowy, PWN, Warszawa 1994 (fragmenty)

5. Emile Durkheim, Zasady metody socjologicznej, fragmenty z P. Śpiewak (red). Klasyczna teoria socjologiczna. Wybór tekstów, Warszawa 2006. Emile Durkheim, Samobójstwo: studium z socjologii (Fragmenty)

6. Ferdinand Tönnies, Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury (fragmenty), w: Klasyczne teorie socjologiczne. Wybór tekstów, Śpiewak P. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 181-187.

7. Georg Simmel, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005; Fragmenty: Wiedza, prawda i fałsz w stosunkach międzyludzkich, s. 227-233, Obcy, s. 300-304, Mentalność mieszkańców wielkich miast, s. 305-315.

8. Max Weber, Obiektywność poznania w naukach społecznych oraz Etyka protestancka a duch kapitalizmu (fragmenty z Klasyczne teorie socjologiczne. Wybór tekstów, Śpiewak P. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008).

9. Florian Znaniecki, Metoda socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, rozdz. 2., (p. 1. Rozróżnienie między danymi naturalnymi a kulturowymi, p. 2. Współczynnik humanistyczny danych kulturowych, p. 3. Wartości jako przedmioty kulturowe), s. 65-74; Florian Znaniecki, Grupy społeczne jako wytwory uczestniczących w nich jednostek, w: Jerzy Szacki, Znaniecki, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986, 293-308.

10. W. Thomas i F. Znaniecki, Chłop polski w Europie i Ameryce (fragmenty)

11. T. Parsons, System społeczny, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.