Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium seminaryjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-LS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laboratorium seminaryjne
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

SO1_W07, SO1_W11


Umiejętności:

SO1_U02, SO1_U03, SO1_U09, SO1_U10


Kompetencje:

SO1_K01, SO1_K04

Wymagania wstępne:

Zaliczenie wszystkich przewidzianych w programie przedmiotów, otwartość poznawcza wobec zagadnień naukowych, chęć doskonalenia swojego warsztatu naukowego.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest przygotowanie studentów do uczestnictwa w seminarium licencjackim poprzez wykształcenie umiejętności identyfikowania i analizy kluczowych kwestii społecznych. Studenci w toku realizacji przedmiotu zdobędą także umiejętności w zakresie pierwszych etapów pisania pracy naukowej. W trakcie zajęć zdobędą oni wiedzę na temat zasad poprawnego pisania pracy naukowej, a także nauczą się formułować temat oraz plan pracy, jak również dobierać potrzebną do napisania pracy licencjackiej literaturę.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EW

Student zna zasady poprawnej redakcji pracy licencjackiej,

Student rozumie, jaką rolę w pracy dyplomowej odgrywa teoria socjologiczna,

EU

Student potrafi przygotować pracę dyplomową od strony formalnej,

Student potrafi naszkicować wstępny projekt pracy,

EK

Student zna normy i zasady etycznego postępowania w pracy naukowej

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dst (3,0) student:

- zna niektóre zasady poprawnej redakcji pracy licencjackiej, opisuje wybrane aspekty roli teorii socjologicznej w pracy dyplomowej,

- w ograniczonym zakresie przygotowuje projekt pracy dyplomowej (semestralnej) od strony formalnej,

- zna wybrane zasady i normy etycznego postępowania w pracy naukowej

Na ocenę db (4,0) student:

- poprawnie określa zasady redakcji pracy licencjackiej, poprawnie opisuje rolę teorii socjologicznej w pracy dyplomowej,

- poprawnie przygotowuje projekt pracy dyplomowej (semestralnej) od strony formalnej,

- poprawnie opisuje zasady i normy etycznego postępowania w pracy naukowej

Na ocenę bdb (5,0) student:

- w sposób wyczerpujący opisuje zasady redakcji pracy licencjackiej, bardzo dobrze określa rolę teorii socjologicznej w pracy dyplomowej,

- przygotowuje bardzo dobry od strony formalnej projekt pracy dyplomowej (semestralnej)

- doskonale zna zasady i normy etycznego postępowania w pracy naukowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Bukalska, Marcin Choczyński, Magdalena Markocka, Agnieszka Wołk
Prowadzący grup: Izabela Bukalska, Marcin Choczyński, Magdalena Markocka, Agnieszka Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Korczyński, Kinga Lendzion, Agnieszka Wołk, Joanna Wróblewska-Skrzek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Markocka
Prowadzący grup: Izabela Bukalska, Marcin Choczyński, Agata Rozalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)