Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody jakościowe w badaniach marketingowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-MJwBM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody jakościowe w badaniach marketingowych
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO2_W07, SO2_W11;

SO2_U02, _U08, SO2_U09; SO2_U12,

SO2_K03, SO2_K05

Wymagania wstępne:

Znajomość metod i technik badań społecznych.

Skrócony opis:

Konwersatorium obejmuje zagadnienia z zakresu jakościowych badań marketingowych. Wiedza zdobyta w trakcie zajęć umożliwia studentom sprawne konstruowanie schematów badań marketingowych, scenariuszy wywiadów oraz pozwala prawidłowo analizować i interpretować wyniki badań

Pełny opis:

Konwersatorium obejmuje omówienie następujących zagadnień:

1. Istota i rodzaje badań marketingowych

2. Porównanie metod jakościowych i ilościowych w badaniach marketingowych

3. Ewolucja w rozumieniu konsumenta, utajone postawy konsumenckie

4. Fazy procesu badawczego

5. Planowanie schematu badania

6. Techniki projekcyjne

7. Konstruowanie scenariusza wywiadu, prowadzenie wywiadu

8. Analiza i interpretacja wyników

Literatura:

Literatura podstawowa:

Maison D., Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

Nikodemska-Wołowik A., Jakościowe badania marketingowe, PWE, Warszawa 1999

Mazurek-Łopacińska K., Badania marketingowe. Metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca:

Maison D., Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

Maison D., Utajone postawy konsumenckie. Analiza możliwości wykorzystania metody IAT, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004

Stasiuk K., Maison D., Psychologia konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

zna w sposób pogłębiony rodzaje badań marketingowych, zasady planowania oraz metody prowadzenia jakościowych badań marketingowych

zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

Umiejętności:

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do praktycznego zastosowania wybranych metod badań marketingowych oraz formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz

posiada umiejętność rozumienia i analizowania postaw konsumenckich, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych postaw w wybranych obszarach, z zastosowaniem metody badawczej

posiada pogłębioną umiejętność przygotowania narzędzi badawczych w języku polskim

potrafi współdziałać i pracować w grupie, na przykład konstruując narzędzie badawcze lub wcielając się w role badacza i respondenta

Kompetencje społeczne:

umie uczestniczyć w procesie planowania badań marketingowych, procesie zlecania badań podmiotom zewnętrznym

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy z uwzględnieniem kwestii etycznych w badaniach marketingowych

ECTS:

uczestnictwo w konwersatorium - 30

przygotowanie do zajęć (część teoretyczna) - 25

konsultacje - 5

przygotowywanie oraz prezentacja zadań/ćwiczeń (część praktyczna) - 30

Razem: 90 pkt/30=3 pkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Na ocenę 2 (ndst) student nie zna w sposób pogłębiony rodzajów badań marketingowych, zasad planowania oraz metod prowadzenia jakościowych badań marketingowych; nie zna i nie rozumie podstawowych pojęć z zakresu ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz konieczności zarządzania zasobami własności intelektualnej

Na ocenę 3 (dst) student dostatecznie zna w sposób pogłębiony rodzaje badań marketingowych, zasady planowania oraz metody prowadzenia jakościowych badań marketingowych; dostatecznie zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz konieczności zarządzania zasobami własności intelektualnej

Na ocenę 4(db) student dobrze zna w sposób pogłębiony rodzaje badań marketingowych, zasady planowania oraz metody prowadzenia jakościowych badań marketingowych; dobrze zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz konieczności zarządzania zasobami własności intelektualnej

Na ocenę 5(bdb) student bardzo dobrze zna w sposób pogłębiony rodzaje badań marketingowych, zasady planowania oraz metody prowadzenia jakościowych badań marketingowych; bardzo dobrze zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz konieczności zarządzania zasobami własności intelektualnej

Umiejętności:

Na ocenę 2 (ndst) student nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej do praktycznego zastosowania wybranych metod badań marketingowych oraz formułować własnych opinii i dobierać krytycznie danych i metod analiz; nie posiada umiejętności rozumienia i analizowania postaw konsumenckich, rozszerzonej o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych postaw w wybranych obszarach, z zastosowaniem metody badawczej; nie posiada pogłębionej umiejętności przygotowania narzędzi badawczych w języku polskim; nie potrafi współdziałać i pracować w grupie, na przykład konstruując narzędzie badawcze lub wcielając się w role badacza i respondenta

Na ocenę 3 (dst) student dostatecznie potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do praktycznego zastosowania wybranych metod badań marketingowych oraz formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz; posiada dostateczne umiejętności rozumienia i analizowania postaw konsumenckich, rozszerzone o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych postaw w wybranych obszarach, z zastosowaniem metody badawczej; posiada dostatecznie pogłębione umiejętności przygotowania narzędzi badawczych w języku polskim; potrafi dostatecznie współdziałać i pracować w grupie, na przykład konstruując narzędzie badawcze lub wcielając się w role badacza i respondenta

Na ocenę 4 (db) student dobrze potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do praktycznego zastosowania wybranych metod badań marketingowych oraz formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz; posiada dobre umiejętności rozumienia i analizowania postaw konsumenckich, rozszerzone o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych postaw w wybranych obszarach, z zastosowaniem metody badawczej; posiada dobrze pogłębione umiejętności przygotowania narzędzi badawczych w języku polskim; potrafi dobrze współdziałać i pracować w grupie, na przykład konstruując narzędzie badawcze lub wcielając się w role badacza i respondenta

Na ocenę 5 (bdb) student bardzo dobrze potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do praktycznego zastosowania wybranych metod badań marketingowych oraz formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz; posiada bardzo dobre umiejętności rozumienia i analizowania postaw konsumenckich, rozszerzone o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych postaw w wybranych obszarach, z zastosowaniem metody badawczej; posiada bardzo dobrze pogłębione umiejętności przygotowania narzędzi badawczych w języku polskim; potrafi bardzo dobrze współdziałać i pracować w grupie, na przykład konstruując narzędzie badawcze lub wcielając się w role badacza i respondenta

Kompetencje społeczne:

Na ocenę 2 (ndst) student nie potrafi uczestniczyć w procesie planowania badań marketingowych, procesie zlecania badań podmiotom zewnętrznym oraz nie potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy z uwzględnieniem kwestii etycznych w badaniach marketingowych

Na ocenę 3 (dst) student potrafi na poziomie dostatecznym uczestniczyć w procesie planowania badań marketingowych, procesie zlecania badań podmiotom zewnętrznym oraz potrafi na poziomie dostatecznym myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy z uwzględnieniem kwestii etycznych w badaniach marketingowych

Na ocenę 4 (db) student potrafi na poziomie dobrym uczestniczyć w procesie planowania badań marketingowych, procesie zlecania badań podmiotom zewnętrznym oraz potrafi na poziomie dobrym myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy z uwzględnieniem kwestii etycznych w badaniach marketingowych

Na ocenę 5 (bdb) student potrafi na poziomie bardzo dobrym uczestniczyć w procesie planowania badań marketingowych, procesie zlecania badań podmiotom zewnętrznym oraz potrafi na poziomie bardzo dobrym myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy z uwzględnieniem kwestii etycznych w badaniach marketingowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Rozalska
Prowadzący grup: Agata Rozalska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a58b7c971c3694178b51afd0a1b8b6841%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=c0489db3-68a8-4eaf-95ce-5e3ad1d62281&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Zajęcia prowadzone są na platformie MS Teams.

Nie wyrażam zgody na nagrywanie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Rozalska
Prowadzący grup: Agata Rozalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Rozalska
Prowadzący grup: Agata Rozalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)