Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody i techniki badań społecznych - badania jakościowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-MiTBS-BJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody i techniki badań społecznych - badania jakościowe
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wykład:

Wiedza:

SO1_W01, SO1_W07;

Umiejętności:

SO1_U02, SO1_U03, SO1_U07, SO1_U08; SO1_U13,

Kompetencje:

SO1_K03


Ćwiczenia:

Wiedza:

SO1_W07;

Umiejętności

SO1_U01, SO1_U02; SO1_U13

Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:

Zadaniem kursu jest przedstawienie podstawowych wiadomości z zakresu metodologii badań jakościowych, najnowszych trendów w tej dziedzinie wiedzy rozwijanych na gruncie współczesnej socjologii, antropologii i psychologii oraz kształcenie praktycznych umiejętności potrzebnych w realizacji badań tego typu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1. Student identyfikuje i charakteryzuje metody, techniki i narzędzia pozyskiwania danych jakościowych, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące.

Umiejętności:

2. Student opracowuje narzędzia badawcze oraz proponuje własną koncepcję realizacji badań w oparciu o zdobytą wiedzę.

3. Student potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych

procesów i zjawisk społecznych z zastosowaniem wybranych metod badawczych w obszarze badań jakościowych.

4. Student jest otwarty na istniejące rozwiązania konkretnych problemów oraz proponuje w tym zakresie własne rozstrzygnięcia.

Kompetencje:

5. Student podejmuje się przygotowania projektów badawczych, pracując indywidualnie i/lub w zespole oraz uwzględnia wielorakie aspekty naukowe swoich przedsięwzięć.

Opis ECTS (ćwiczenia):

30 h - udział w ćwiczeniach

30 h - opracowanie i realizacja projektów badawczych

5 h - wykonanie ewentualnych zadań na platformie e-learning

20 h - indywidualna lektura tekstów

5 h - przygotowanie prezentacji/sprawozdań z realizacji zadań badawczych do omówienia na zajęciach

Razem: 90 h = 3 pkt ECTS

Opis ECTS (wykład):

30 h - udział w wykładach

30 h - indywidualna lektura tekstów

5 h - konsultacje

20 h - przygotowanie do egzaminu

Razem: 85h = 3 pkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę ndst (2,0) student:

- nie identyfikuje żadnych omawianych na wykładzie metod, technik i narzędzi pozyskiwania i analizowania danych jakościowych,

- nie potrafi właściwie analizować przyczyn i przebiegu konkretnych

procesów i zjawisk społecznych z zastosowaniem wybranych metod badawczych w obszarze badań jakościowych.

- nie wykazuje otwartości na istniejące rozwiązania konkretnych problemów ani nie proponuje w tym zakresie własnych rozstrzygnięć.

Na ocenę dst (3,0) student:

- identyfikuje niektóre z omawianych na wykładzie metod, technik i narzędzi pozyskiwania i analizowania danych jakościowych,

- potrafi częściowo analizować przyczyny i przebieg konkretnych

procesów i zjawisk społecznych z zastosowaniem wybranych metod badawczych w obszarze badań jakościowych.

- jest jedynie w ograniczonym zakresie otwarty na istniejące rozwiązania konkretnych problemów, a proponowane w tym zakresie własne rozstrzygnięcia wykazują braki wiedzy teoretycznej.

Na ocenę db (4,0) student:

- poprawnie identyfikuje omawiane na wykładzie metody, techniki i narzędzia pozyskiwania i analizowania danych jakościowych,

- potrafi poprawnie analizować przyczyny i przebieg konkretnych

procesów i zjawisk społecznych z zastosowaniem wybranych metod badawczych w obszarze badań jakościowych,

- jest otwarty na istniejące rozwiązania konkretnych problemów, proponuje w tym zakresie własne, poprawne pod względem zaplecza teoretycznego i metodologicznego, rozstrzygnięcia.

Na ocenę bdb (5,0) student:

- doskonale identyfikuje omawiane na wykładzie metody, techniki i narzędzia pozyskiwania i analizowania danych jakościowych oraz potrafi je omówić, scharakteryzować, dostrzec różnice;

- w sposób pogłębiony przyczyny i przebieg konkretnych

procesów i zjawisk społecznych z zastosowaniem wybranych metod badawczych w obszarze badań jakościowych,

- jest otwarty na istniejące rozwiązania konkretnych problemów, proponuje w tym zakresie własne, poprawne pod względem zaplecza teoretycznego i metodologicznego, nowatorskie rozstrzygnięcia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Butrym
Prowadzący grup: Marek Butrym, Magdalena Markocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 29 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Butrym, Magdalena Markocka
Prowadzący grup: Marek Butrym, Magdalena Markocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

- udział w zajęciach - 30h

- lektura tekstów - 20h

- realizacja zadań badawczych - 35h

- konsultacje 5h

Razem 90h = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Butrym
Prowadzący grup: Marek Butrym, Magdalena Markocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)