Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Procedury badań ewaluacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-PBE Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procedury badań ewaluacyjnych
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

SO2_W01, SO2_W07

SO2_U01, SO2_U03, SO2_U04, SO2_U08

SO2_K02, SO2_K05


Wymagania wstępne:

Statystyka

Metodologia badań społecznych

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów (socjologów) z różnego rodzaju problemami badań ewaluacyjnych oraz z różnymi typami projektów i programów podlegających ewaluacji, wraz z zasadami dokonywania wyboru odpowiednich metod i technik oraz umiejętnościami posługiwania się nimi, jako ‘ewaluator’.

Sposób nauczania: Wykład interaktywny

Efekty kształcenia: umiejętności i kompetencje:

• rozumienie problematyki ewaluacji i jej społecznych funkcji;

• rozumienie roli społecznej ewaluatora;

• rozumienie i stosowanie podstawowych procedur analitycznych w badaniach ewaluacyjnych;

• stosowanie narzędzi socjologii empirycznej w badaniach ewaluacyjnych

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

• Koncepcja badań ewaluacyjnych – ich związek z modelami „socjologii stosowanej”.

• Historia i instytucjonalizacja badań ewaluacyjnych.

• Typy badań ewaluacyjnych – koncepcje ( „impact assessment”, „action research” ).

• Zróżnicowanie badań ewaluacyjnych pod kątem ich funkcji społecznych.

• Schematy eksperymentalne w badaniach ewaluacyjnych.

• Koncepcja „społeczeństwa eksperymentującego” *)

• Monitoring i ewaluacja.

• Elementy analizy kosztów i korzyści (Cost-benefit analysys)w badaniach ewaluacyjnych.

• Problemy pomiaru w badaniach ewaluacyjnych.

*) “The experimenting society: Essays in honor of Donald T. Campbell”, William N. Dunn,1998).

Literatura:

Literatura podstawowa

• Daniel L. Stufflebeam, Anthony, J. Shinkfield, 2007, „Evaluation Theory, Models, and Applications” J. Wiley & Sons, Inc., 2007.

• Joseph S. Wholey, Harry P. Hatry, Kathryn E. Newcomber, 2004, “Handbook of Practical Program Evaluation”, J. Wiley & Sons.

• Stewart I. Donaldson, 2007, “Program Theory-Driven Evaluation Science. Strategies and Applications”, LAE, New York

Literatura uzupełniająca

• „Ewaluacja procesu wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji 15 regionów Polski pod kątem implementacji projektów wynikających ze strategii.” Projekt zrealizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ,Warszawa 2007 (PARP-web)

• Agnieszka Haber (red) „Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza” , Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ,Warszawa 2007 (PARP-Web)

• Paul Ekins and James Medhurst “The European Structural Funds and Sustainable Development. A Methodology and Indicator Framework for Evaluation” Evaluation, 2006 12: 474.

• Carter McNamara, 2006, Field Guide to Nonprofit Program Design, Marketing and Evaluations. Part III. Evaluation” s. 89-112 http://www.managementhelp.org/evaluatn/fnl_eval.htm#anchor1578833

• Michael Scriven “Evaluation Research” [w] William Outhwaite, Stephen P. Turner, 2007, “The SAGE Handbook of Social Science Methodology”, SAGE publications Ltd., London, rozdz. 28, s. 523-546

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Efekty kształcenia

a) Wiedza:

- Student wylicza i opisuje wybrane systemy norm i reguł organizujących instytucje społeczne, których działania ewaluuje

- Student wymienia kryteria dla konstruowania (dobrej) teorii ewaluacji oraz standardy i zasady ewaluacji

- Student wylicza i opisuje stadia rozwoju i typy teorii ewaluacji

- Student identyfikuje głównych uczestników procesu ewaluacji i opisuje ich role w ewaluacji oraz podstawowe formy relacji ewaluator-interesariusz (stakeholder)

- Student definiuje kluczowe pojęcia związane z procedurami badań ewaluacyjnych

b) Umiejętności

- Student określa/formułuje pytania ewaluacyjne (interpretuje i wyjaśnia zjawiska społeczne i relacje między nimi)

- Student konstruuje model logiczny ewaluacji i identyfikuje cele interwencji i populację celową

- Student generuje dane zgodnie z procedurami badań ewaluacyjnych (stosuje narzędzia socjologii empirycznej w badaniach ewaluacyjnych)

- Student potrafi w sposób krytyczny wykorzystać zdobytą wiedzę w różnych formach i zakresie (knowledge utylization)

c) Kompetencje społeczne

- Student pracuje w zespole, przyjmując w nim rozmaite role

- Student uczestniczy w przygotowaniu i realizacji Projektów ewaluacji (potrafi szacować skutki działań swojego Zespołu)

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie zespołowego opracowania ofertowego na podstawie wybranego SIWZ

Metody oceny:

Egzamin: projekt `grupowy`, przygotowany w powiązaniu z zadaniami na ćwiczeniach pomyślanych jako `Practicum badawcze` [ podstawy teoretyczno – metodologiczne zadania ćwiczeniowego]

2 - praca nie zawierająca problemu badawczego, hipotezy, narracja pozbawiona następczości, brak konkluzji, niewielka bibliografia, błędne uźródłowienie

3 - praca zawiera problem badawczy i hipotezy, narracja pozbawiona następczości, brak konkluzji, niewielka bibliografia, błędne uźródłowienie

4 - praca zawierająca problem badawczy, hipotezy, narracja wynikowa, brak konkluzji, niewielka bibliografia, prawidłowe uźródłowienie

5 - praca zawierająca problem badawczy, hipotezy, narracja wynikowa, konkluzje, bibliografia, prawidłowe uźródłowienie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Zarzecki
Prowadzący grup: Marcin Zarzecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów (socjologów) z różnego rodzaju problemami badań ewaluacyjnych oraz z różnymi typami projektów i programów podlegających ewaluacji, wraz z zasadami dokonywania wyboru odpowiednich metod i technik oraz umiejętnościami posługiwania się nimi, jako ‘ewaluator’.

Sposób nauczania: Wykład interaktywny

Efekty kształcenia: umiejętności i kompetencje:

• rozumienie problematyki ewaluacji i jej społecznych funkcji;

• rozumienie roli społecznej ewaluatora;

• rozumienie i stosowanie podstawowych procedur analitycznych w badaniach ewaluacyjnych;

• stosowanie narzędzi socjologii empirycznej w badaniach ewaluacyjnych

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

• Koncepcja badań ewaluacyjnych – ich związek z modelami „socjologii stosowanej”.

• Historia i instytucjonalizacja badań ewaluacyjnych.

• Typy badań ewaluacyjnych – koncepcje ( „impact assessment”, „action research” ).

• Zróżnicowanie badań ewaluacyjnych pod kątem ich funkcji społecznych.

• Schematy eksperymentalne w badaniach ewaluacyjnych.

• Koncepcja „społeczeństwa eksperymentującego” *)

• Monitoring i ewaluacja.

• Elementy analizy kosztów i korzyści (Cost-benefit analysys)w badaniach ewaluacyjnych.

• Problemy pomiaru w badaniach ewaluacyjnych.

*) “The experimenting society: Essays in honor of Donald T. Campbell”, William N. Dunn,1998).

Literatura:

Literatura podstawowa

• Daniel L. Stufflebeam, Anthony, J. Shinkfield, 2007, „Evaluation Theory, Models, and Applications” J. Wiley & Sons, Inc., 2007.

• Joseph S. Wholey, Harry P. Hatry, Kathryn E. Newcomber, 2004, “Handbook of Practical Program Evaluation”, J. Wiley & Sons.

• Stewart I. Donaldson, 2007, “Program Theory-Driven Evaluation Science. Strategies and Applications”, LAE, New York

Literatura uzupełniająca

• „Ewaluacja procesu wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji 15 regionów Polski pod kątem implementacji projektów wynikających ze strategii.” Projekt zrealizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ,Warszawa 2007 (PARP-web)

• Agnieszka Haber (red) „Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza” , Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ,Warszawa 2007 (PARP-Web)

• Paul Ekins and James Medhurst “The European Structural Funds and Sustainable Development. A Methodology and Indicator Framework for Evaluation” Evaluation, 2006 12: 474.

• Carter McNamara, 2006, Field Guide to Nonprofit Program Design, Marketing and Evaluations. Part III. Evaluation” s. 89-112 http://www.managementhelp.org/evaluatn/fnl_eval.htm#anchor1578833

• Michael Scriven “Evaluation Research” [w] William Outhwaite, Stephen P. Turner, 2007, “The SAGE Handbook of Social Science Methodology”, SAGE publications Ltd., London, rozdz. 28, s. 523-546

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Zarzecki
Prowadzący grup: Marcin Zarzecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów (socjologów) z różnego rodzaju problemami badań ewaluacyjnych oraz z różnymi typami projektów i programów podlegających ewaluacji, wraz z zasadami dokonywania wyboru odpowiednich metod i technik oraz umiejętnościami posługiwania się nimi, jako ‘ewaluator’.

Sposób nauczania: Wykład interaktywny

Efekty kształcenia: umiejętności i kompetencje:

• rozumienie problematyki ewaluacji i jej społecznych funkcji;

• rozumienie roli społecznej ewaluatora;

• rozumienie i stosowanie podstawowych procedur analitycznych w badaniach ewaluacyjnych;

• stosowanie narzędzi socjologii empirycznej w badaniach ewaluacyjnych

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

• Koncepcja badań ewaluacyjnych – ich związek z modelami „socjologii stosowanej”.

• Historia i instytucjonalizacja badań ewaluacyjnych.

• Typy badań ewaluacyjnych – koncepcje ( „impact assessment”, „action research” ).

• Zróżnicowanie badań ewaluacyjnych pod kątem ich funkcji społecznych.

• Schematy eksperymentalne w badaniach ewaluacyjnych.

• Koncepcja „społeczeństwa eksperymentującego” *)

• Monitoring i ewaluacja.

• Elementy analizy kosztów i korzyści (Cost-benefit analysys)w badaniach ewaluacyjnych.

• Problemy pomiaru w badaniach ewaluacyjnych.

*) “The experimenting society: Essays in honor of Donald T. Campbell”, William N. Dunn,1998).

Literatura:

Literatura podstawowa

• Daniel L. Stufflebeam, Anthony, J. Shinkfield, 2007, „Evaluation Theory, Models, and Applications” J. Wiley & Sons, Inc., 2007.

• Joseph S. Wholey, Harry P. Hatry, Kathryn E. Newcomber, 2004, “Handbook of Practical Program Evaluation”, J. Wiley & Sons.

• Stewart I. Donaldson, 2007, “Program Theory-Driven Evaluation Science. Strategies and Applications”, LAE, New York

Literatura uzupełniająca

• „Ewaluacja procesu wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji 15 regionów Polski pod kątem implementacji projektów wynikających ze strategii.” Projekt zrealizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ,Warszawa 2007 (PARP-web)

• Agnieszka Haber (red) „Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza” , Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ,Warszawa 2007 (PARP-Web)

• Paul Ekins and James Medhurst “The European Structural Funds and Sustainable Development. A Methodology and Indicator Framework for Evaluation” Evaluation, 2006 12: 474.

• Carter McNamara, 2006, Field Guide to Nonprofit Program Design, Marketing and Evaluations. Part III. Evaluation” s. 89-112 http://www.managementhelp.org/evaluatn/fnl_eval.htm#anchor1578833

• Michael Scriven “Evaluation Research” [w] William Outhwaite, Stephen P. Turner, 2007, “The SAGE Handbook of Social Science Methodology”, SAGE publications Ltd., London, rozdz. 28, s. 523-546

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.