Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-PBS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy badań społecznych
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aoicF-zYDEQrUGHT3Umh6yCJof1P73UCOBd11Fz6iAx81%40thread.tacv2/1645524465944?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22bdf37e7b-df82-4110-9738-19708f59d47e%22%7d
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO1_W01, SO1_W02, SO1_W07, SO1_U02Wymagania wstępne:

Brak wymagań.

Skrócony opis:

Kurs ma za zadanie przybliżyć uczestnikom najważniejsze zagadnienia teoretyczne, terminologiczne i praktyczne przygotowujące ich do samodzielnego przeprowadzenia badań socjologicznych, zarówno ilościowych, jak i jakościowych.

Pełny opis:

Wykłady są wprowadzeniem w świat badań społecznych. Mają za zadanie przybliżyć uczestnikom najważniejsze zagadnienia teoretyczne, terminologiczne, ale i praktyczne, które funkcjonują na obszarze metodologii nauk społecznych, metod i technik badawczych. Ważnym celem jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia badań socjologicznych, zarówno na obszarze badań ilościowych, jak i jakościowych.

Wykład ma przybliżyć sposoby i techniki budowania definicji, typologii, teorii, probabilistycznych i nieprobabilistycznych doborów próby, akcentuje także niezbędność współistnienia na obszarze nauk społecznych działań empirycznych przy zachowywaniu odpowiednich norm postępowania w nauce. Ponadto kurs ten powinien wprowadzić studentów w świat terminologii nauk społecznych, sposobów i technik analitycznych i dedukcyjno-indukcyjnych, uwzględniając także pogłębić umiejętność precyzyjnego dobierania instrumentarium narzędzi badawczych w skutecznej realizacji pracy naukowej socjologa.

Szczególny nacisk kładziony jest na wypracowywanie u uczestników kursu bazy i zasad dla odpowiedzialności naukowej, racjonalnego i krytycznego myślenia, logicznego wnioskowania i rozumowania.

1. Wprowadzenie w wykłady.

2. Wiedza naukowa a wiedza zdroworozsądkowa.

3. Metodologia w naukach społecznych.

4. Pomiary, skale.

5. Badania ilościowe v. badania jakościowe.

6. Badania ilościowe: podstawowe pojęcia: zmienna, próba, populacja, operat, wskaźniki, wartości.

7. Dobór próby: probabilistyczny i nieprobabilistyczny.

8. Badania ilościowe, cd. rodzaje badań reprezentatywnych.

9. Badania ilościowe, cd. rodzaje badań niereprezentatywnych.

10. Badania jakościowe: rodzaje, przykłady.

11. Socjologia wizualna.

12. Badania fokusowe.

13. Analiza zawartości treści.

14. Przykładowe badania ilościowe i jakościowe. Porównanie.

15. Podsumowanie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Babbie E., Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2008.

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i SK-a, Poznań 2001.

Sztompka P., Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, PWN, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, Warszawa 1965.

Goćkowski J., Marmuszewski J. S., (red.), Nauka. Tożsamość. Tradycja, Kraków 1995.

Grobler A., Metodologia nauk, Kraków 2006.

Karpiński J., Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych, Warszawa 2006.

Lutyńska K., Lutyński J., (red.), Analizy i próby technik badawczych w socjologii, Wrocław 1986.

Lutyńska K., (red.), Z metodologii i metodyki socjologicznych badań terenowych, Warszawa 1985.

Lutyński J., Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, Łódź 1994.

Mokrzycki E., Założenia socjologii humanistycznej, Warszawa 1971.

Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 2007.

Ossowski S., O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa 1962.

Popper K. R., Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, PWN 2002.

Sztompka P., (red.), Metodologiczne podstawy socjologii, Kraków 1980.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.

Znaniecki F., Metoda socjologii, Warszawa 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty uczenia:

Podstawowym celem zajęć jest przygotowanie uczestników kursu do samodzielnego wykonania rudymentarnych badań ilościowych i jakościowych w terenie.

Wiedza

Po kursie studenci powinni mieć wiedzę na temat procesu konceptualizacji i operacjonalizacji, znać podstawowe terminy stosowane w procesie badawczym badań terenowych.

Umiejętności

Po kursie studenci powinni umieć sporządzić plan badawczy badania, panować nad konceptualizacją i operacjonalizacją procesu badawczego, budować hipotezy badawcze, kwestionariusz, scenariusz prowadzenia wywiadu, przeprowadzać samodzielnie badanie terenowe, potrafić analizować zebrany materiał, a także identyfikować podstawowe zalety i ograniczenia podejść ilościowych i jakościowych w badaniach naukowych, potrafić dobierać optymalną metodę badań naukowych do problemu badawczego.

Kompetencje społeczne

Samodzielność stawiania pytań i problemów oraz poszukiwanie na nie odpowiedzi.

Aktywnie uczestniczenie w dyskusji seminaryjnej oraz pracy socjologa.

Praca w zespołach, budowanie relacji z innymi kursantami, wcielać w życie etyczne zasady niezbędne w realizacji badań z obszaru nauk społecznych.

Udział w wykładzie 30 godzin.

Przygotowanie do egzaminu 20 godzin.

Samodzielna analiza materiałów źródłowych 20 godzin.

Konsultacje 5 godzin.

Suma 75 godzin.

SUMA GODZIN: 75 = ok. 3 ECTS

E-learning będzie pomocny w przekazywaniu wiadomości, notatek i dyskusji poza godzinami wykładu.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

egzamin pisemny (test wielokrotnego wyboru z elementami pytań otwartych): 90%.

Obecność na zajęciach, która jest weryfikowana przez sporządzoną listę obecności: 10%. Osoby, które nie uczestniczyły w zajęciach regularnie, są zobowiązane do napisania metodologicznego eseju przed przystąpieniem do egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Korczyński
Prowadzący grup: Tomasz Korczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 54 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Korczyński
Prowadzący grup: Tomasz Korczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Korczyński
Prowadzący grup: Tomasz Korczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)