Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przemiany religii i religijności w Polsce i na świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-PRiR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przemiany religii i religijności w Polsce i na świecie
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów Wiedza:


SO2_W05; SO2_W10


Umiejętności:


SO2_U03; SO2_U10


Kompetencje społeczne:


SO2_K04

Wymagania wstępne:

Student uczęszczający na konwersatorium Przemiany religii i religijności w Polsce i na świecie (II stopień studiów) powinien przystępować do nauki tego przedmiotu z podstawową wiedzą z socjologii ogólnej i socjologii religii oraz gotowością do samodzielnej lektury literatury przedmiotu oraz raportów z badań dotyczących zagadnień z wymienionego zakresu problemowego.

Pełny opis:

Przemiany religii i religijności w Polsce i na świecie (konwersatorium) ma na celu zaznajomienie z podstawowymi zjawiskami z zakresu przedmiotu. Zakłada zapoznanie z teoriami, praktycznymi przykładami, ujęciami przekształceń w świecie religii oraz sposobami funkcjonowania człowieka w sferze odniesienia do sacrum. Celem przedmiotu jest również przyswojenie sposobów analizy religijności jako faktu społecznego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty w zakresie wiedzy (EW):

Student ma wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych i występujących między nimi prawidłowościach oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społecznych występujących w obszarach religii i religijności. Ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i instytucji społecznych lub wybranych kategorii więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji, zwłaszcza w zakresie instytucji religijnych.

Efekty w zakresie umiejętności (EU):

Student potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk socjo-religijnych, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować. Posiada ponadto pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim w zakresie socjologii religii.

Efekty w zakresie kompetencji społecznych (EK):

Student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny z zagadnień m.in. socjologicznych teorii religii i religijności, metodologii badań, nowych ruchów religijnych, rytuałów oraz zagadnień sekularyzacji/desekularyzacji.

ECTS: 1 ECTS = 30 godzin pracy studenta

udział w zajęciach - 30

konsultacje i kontakt z prowadzącym przedmiot - 10

lektura i analiza tekstów - 20

przygotowanie do kolokwium - 30

SUMA GODZIN 90 [90:30=3]

LICZBA ECTS = 3

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą (bdb) student potrafi opisać teorie socjo-religijne, dynamikę i odniesienie do współczesnego kształtu struktury społecznej. W sposób płynny odwołuje się do zastosowań socjologii religii w badaniu współczesnych systemów i instytucji religijnych oraz praktyk wyznaniowych. Bogato opisuje aspekty wiary w późnej nowoczesności (np. odkościelnienie).

Na ocenę dobrą (db) student potrafi opisać teorie socjo-religijne, dynamikę i odniesienie do współczesnego kształtu struktury społecznej. W sposób wystarczający odwołuje się do zastosowań socjologii religii w badaniu współczesnych systemów i instytucji religijnych oraz praktyk wyznaniowych. Hasłowo opisuje aspekty wiary w późnej nowoczesności (np. odkościelnienie).

Na ocenę dostateczną (dst) student potrafi ze wspomaganiem przedstawić teorie socjo-religijne, dynamikę i odniesienie do współczesnego kształtu struktury społecznej. W sposób mało przekonujący odwołuje się do zastosowań socjologii religii w badaniu współczesnych systemów i instytucji religijnych oraz praktyk wyznaniowych. Śladowo opisuje aspekty wiary w późnej nowoczesności (np. odkościelnienie).

Na ocenę niedostateczną (ndst) student nie potrafi opisać teorii socjo-religijnych, dynamiki i odniesień do współczesnego kształtu struktury społecznej. Nie potrafi odwołać się do zastosowań socjologii religii w badaniu współczesnych systemów i instytucji religijnych oraz praktyk wyznaniowych. Nie ma wiedzy o aspektach wiary w późnej nowoczesności (np. odkościelnienie).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Zaręba
Prowadzący grup: Sławomir Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Efekty w zakresie wiedzy (EW):

Student ma wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych i występujących między nimi prawidłowościach oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społecznych występujących w obszarach religii i religijności. Ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i instytucji społecznych lub wybranych kategorii więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji, zwłaszcza w zakresie instytucji religijnych.

Efekty w zakresie umiejętności (EU):

Student potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk socjo-religijnych, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować. Posiada ponadto pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim w zakresie socjologii religii.

Efekty w zakresie kompetencji społecznych (EK):

Student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny z zagadnień m.in. socjologicznych teorii religii i religijności, metodologii badań, nowych ruchów religijnych, rytuałów oraz zagadnień sekularyzacji/desekularyzacji.

ECTS: 1 ECTS = 30 godzin pracy studenta

udział w zajęciach - 30

konsultacje i kontakt z prowadzącym przedmiot - 10

lektura i analiza tekstów - 20

przygotowanie do kolokwium - 30

SUMA GODZIN 90 [90:30=3]

LICZBA ECTS = 3


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)