Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie i realizacja projektu badawczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-PiRPB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie i realizacja projektu badawczego
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

S01_W06; SO1_W07;

SO1_U02; SO1_U08;

SO1_K03

Wymagania wstępne:

zaliczony I rok socjologii


Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności identyfikowania i analizy kwestii społecznych w nawiązaniu do określonego paradygmatu heurystycznego.

Zakres przygotowanego przez studentów w małych grupach projektu obejmuje: opracowanie bibliografii tematu, postawienie pytania głównego i hipotez badawczych, opis założeń metodologicznych, zebranie i analizę danych empirycznych, sformułowanie wniosków i konkluzji.

Studenci w toku realizacji własnego projektu zdobywają umiejętności w zakresie kolejnych etapów procedury badawczej, zespołowego przygotowania i opracowania wyników. W rezultacie, powinni opanować teoretyczny dorobek dyscypliny, umieć analizować dane empiryczne w nawiązaniu do pojęć i modeli teoretycznych, a także projektować, monitorować i ewaluować programy służące rozwiązywaniu problemów społecznych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach;

Student pozna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla socjologii, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące;

Student zdobędzie umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk społecznych

oraz będzie potrafił wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie socjologii;

Student udoskonali kompetencje w zakresie przygotowania projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne

Literatura:

Babbie Earl, 2003, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa

Silverman David, 2009, Interpretacja danych jakościowych, PWN, Warszawa

Silverman David, 2009, Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa

Nowak Stefan, 2008, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa

Oppenheim, 2004, Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Zysk i s-ka, Poznań

Gibbs Graham, 2011, Analizowanie danych jakościowych, PWN, Warszawa;

Angrosino Michael, 2010, Badania etnograficzne i obserwacyjne, PWN, Warszawa;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wiedza - student zna podstawową siatkę pojęciową w zakresie badań społecznych, korzysta ze źródeł informacji i metod pomiaru procesów społecznych, interpretuje zjawiska społeczne,

umiejętności - student posiada umiejętność opracowania projektu badawczego w zakresie problemów społecznych;

kompetencje - student zachowuje krytycyzm w ocenie wyników badań w zakresie problemów społecznych, jest wrażliwy na kwestie społeczne i potrafi pracować w zespole;

umiejętności identyfikowania i analizy kwestii społecznych w nawiązaniu do określonego paradygmatu heurystycznego.

Metody i kryteria oceniania:

efekt kształcenia - wiedza:

- na ocenę dst. student zna podstawowe pojęcia w zakresie badań społecznych, w ograniczonym stopniu potrafi korzystać ze źródeł informacji i metod pomiaru procesów społecznych; student potrafi opracować w zespole projekt badawczy, jednak w stopniu umiarkowanym korzysta z dostępnej w wybranej przez niego problematyce literatury oraz potrafi przedstawić "suche" wyniki badań własnych bez ich analizy;

- na cenę db. student zna podstawowe pojęcia w zakresie badań społecznych, oraz umie korzystać ze źródeł informacji i metod pomiaru procesów społecznych; student potrafi opracować w zespole projekt badawczy z wykorzystaniem literatury dotyczącej omawianego przez niego problemu badawczego oraz potrafi przedstawić wyniki badań a także dokonać ich analizy;

- na ocenę bdb. student zna podstawowe pojęcia w zakresie badań społecznych oraz potrafi korzystać ze źródeł informacji i metod pomiaru procesów społecznych oraz interpretuje zjawiska społeczne; student potrafi opracować w zespole projekt badawczy z wykorzystaniem literatury dotyczącej omawianego przez niego problemu badawczego oraz potrafi przedstawić wyniki badań własnych a także dokonać ich analizy oraz prowadzić dyskusję dotyczącą osiągniętych wyników prowadzonych badań, proponować dalsze projekty badawcze w wybranej problematyce;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Lendzion
Prowadzący grup: Kinga Lendzion
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W semestrze letnim studenci kontynuują prace nad kolejnymi etapami projektu - samodzielnie przeprowadzają zaplanowane w pierwszym semestrze badania, a następnie przeprowadzają analizę zebranych danych empirycznych, formułują wnioski i konkluzję.

Studenci w toku realizacji własnego projektu zdobywają umiejętności w zakresie kolejnych etapów procedury badawczej, zespołowego przygotowania i opracowania wyników. W rezultacie, powinni opanować teoretyczny dorobek dyscypliny, umieć analizować dane empiryczne w nawiązaniu do pojęć i modeli teoretycznych, a także projektować, monitorować i ewaluować programy służące rozwiązywaniu problemów społecznych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach;

Student pozna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla socjologii, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące;

Student zdobędzie umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk społecznych

oraz będzie potrafił wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie socjologii;

Student udoskonali kompetencje w zakresie przygotowania projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne

Literatura:

Babbie Earl, 2003, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa

Silverman David, 2009, Interpretacja danych jakościowych, PWN, Warszawa

Silverman David, 2009, Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa

Nowak Stefan, 2008, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa

Oppenheim, 2004, Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Zysk i s-ka, Poznań

Gibbs Graham, 2011, Analizowanie danych jakościowych, PWN, Warszawa;

Angrosino Michael, 2010, Badania etnograficzne i obserwacyjne, PWN, Warszawa;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Lendzion
Prowadzący grup: Kinga Lendzion
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

punkty ECTS:

udział w zajęciach: 30 h

przygotowanie w grupach kolejnych etapów projektu: 30 h

samodzielna praca z tekstem/ analiza danych: 30h


Suma godzin: 90 h = 3 ECTS

(w tym bezpośredni kontakt z Nauczycielem Akademickim - 30 h - 1 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 33 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Lendzion
Prowadzący grup: Kinga Lendzion
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

punkty ECTS:

udział w zajęciach: 30 h

przygotowanie w grupach kolejnych etapów projektu: 30 h

samodzielna praca z tekstem: 30h


Suma godzin: 90 h = 3 ECTS

(w tym bezpośredni kontakt z Nauczycielem Akademickim - 30 h - 1 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 29 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Lendzion
Prowadzący grup: Kinga Lendzion
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Lendzion
Prowadzący grup: Kinga Lendzion
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach - bezpośredni kontakt z wykładowcą (zajecie w formie wykładu i konsultacji) - 30 godz.

Przygotowanie projektu w grupach - praca własna studenta - 60 godz.

Suma godzin: 90 godz. = 3 ETCS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Lendzion
Prowadzący grup: Kinga Lendzion
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)