Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozwiązywanie konfliktów w organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-RKwO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozwiązywanie konfliktów w organizacji
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aoQBz2Fy5EJPlauG3WOfVL4gqyqbpCqed5fOcSHBt1n81%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=cf2bb13e-2e34-4396-991a-a1e75fc71fc3&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO2_W05, SO2_W06, SO2_W07;

SO2_U06, SO2_U07, SO2_U08, SO2_U12,

SO2_K02, SO2_K05


Skrócony opis:

W trakcie konwersatorium studenci zapoznają się z wybranymi zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi konfliktów w organizacji, a w wymiarze praktycznym poznają różne strategie zachowania się w sytuacjach konfliktowych.

Pełny opis:

Tematy zajęć:

1. Geneza, istota, typy oraz fazy przebiegu konfliktów,

2. Sposoby i narzędzia zarządzania konfliktami w organizacji,

3. Wpływ komunikacji na sytuacje konfliktowe. Wybrane techniki komunikacyjne sprzyjające zapobieganiu i rozwiązywaniu konfliktów,

4. Rola menedżera w systemie zarządzania konfliktami,

5. Rola i znaczenie negocjacje i mediacji.

Literatura:

Carre, C. (2008). Sztuka rozwiązywania konfliktów. Wydawnictwo Videograf II, Warszawa.

Edelmann, R. J. (2008). Konflikty w pracy. Skąd się biorą? Jak je rozwiązywać?. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Broniewska, G. (2015). Zarządzanie konfliktem jako istotna kompetencja współczesnego menedżera. Katedra Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kłusek, B. (2012). Metody zarządzanie konfliktem w organizacjach. Instytut transportu i handlu morskiego, Gdańsk.

Potocki, A. (2005). Nowoczesne metody zarządzania konfliktem w organizacjach. Zeszyty naukowe nr 672, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.

Sikorski Cz. (2005). Język komunikacji społecznej w organizacji. Wyd. C.H.Beck, Warszawa.

Penc, J. (2010). Komunikacja i negocjowanie w organizacji. Wyd. Difin, Warszawa.

Wincz, A. (2010). Negocjacje: jednostka, organizacja, kultura. Wyd. Difin, Warszawa.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

ma wiedzę o genezie, istocie, typach oraz fazach konfliktów oraz występujących między nimi prawidłowościach,

ma rozszerzoną wiedzę o sposobach i narzędziach zarządzania konfliktami w organizacji, pogłębioną o rolę komunikacji w tych procesach

zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, roli menedżera w systemie zarządzania organizacjami, a także identyfikowania określonych prawidłowości w tym obszarze.

Umiejętności:

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w sytuacji konfliktowej i jako menedżer (rola) jest w stanie zaproponować adekwatne sposoby zachowania się,

posiada umiejętność samodzielnego zaproponowania strategii oraz taktyki w obliczu sytuacji konfliktowej w organizacji przyjmując rolę pracownika,

posiada umiejętność rozumienia i analizowania sytuacji konfliktowych, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach organizacji,

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Kompetencje społeczne:

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu,

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

PUNKTY ECTS: 3

Aktywność studenta: Nakład pracy w godz.:

udział w konwersatorium - 30

konsultacje - 5

przygotowanie na zajęcia - 25

praca w grupie (inscenizacje i case studies) - 30

SUMA GODZIN - 90 - 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Na ocenę 2 (ndst) student nie ma wiedzy o genezie, istocie, typach oraz fazach konfliktów oraz występujących między nimi prawidłowościach; nie ma rozszerzonej wiedzy o sposobach i narzędziach zarządzania konfliktami w organizacji, pogłębioną o rolę komunikacji w tych procesach; nie zna w sposób pogłębiony wybranych metod i narzędzi opisu, roli menedżera w systemie zarządzania organizacjami, a także identyfikowania określonych prawidłowości w tym obszarze.

Na ocenę 3 (dst) student ma dostateczną wiedzę o genezie, istocie, typach oraz fazach konfliktów oraz występujących między nimi prawidłowościach; ma dostatecznie rozszerzoną wiedzę o sposobach i narzędziach zarządzania konfliktami w organizacji, pogłębioną o rolę komunikacji w tych procesach; zna dostatecznie w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, roli menedżera w systemie zarządzania organizacjami, a także identyfikowania określonych prawidłowości w tym obszarze.

Na ocenę 4(db) student ma dobrą wiedzę o genezie, istocie, typach oraz fazach konfliktów oraz występujących między nimi prawidłowościach; ma dobrze rozszerzoną wiedzę o sposobach i narzędziach zarządzania konfliktami w organizacji, pogłębioną o rolę komunikacji w tych procesach; zna dobrze w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, roli menedżera w systemie zarządzania organizacjami, a także identyfikowania określonych prawidłowości w tym obszarze.

Na ocenę 5(bdb) student ma bardzo dobrą wiedzę o genezie, istocie, typach oraz fazach konfliktów oraz występujących między nimi prawidłowościach; ma bardzo dobrze rozszerzoną wiedzę o sposobach i narzędziach zarządzania konfliktami w organizacji, pogłębioną o rolę komunikacji w tych procesach; zna bardzo dobrze w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, roli menedżera w systemie zarządzania organizacjami, a także identyfikowania określonych prawidłowości w tym obszarze.

Umiejętności:

Na ocenę 2 (ndst) student nie posiada umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w sytuacji konfliktowej i jako menedżer (rola) nie jest w stanie zaproponować adekwatnych sposobów zachowania się; nie posiada umiejętności samodzielnego zaproponowania strategii oraz taktyki w obliczu sytuacji konfliktowej w organizacji przyjmując rolę pracownika; nie posiada umiejętności rozumienia i analizowania sytuacji konfliktowych, rozszerzonej o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach organizacji; nie potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Na ocenę 3 (dst) student posiada dostateczne umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w sytuacji konfliktowej i jako menedżer (rola) jest w stanie zaproponować adekwatne sposoby zachowania się; posiada dostateczne umiejętności samodzielnego zaproponowania strategii oraz taktyki w obliczu sytuacji konfliktowej w organizacji przyjmując rolę pracownika; posiada dostateczne umiejętności rozumienia i analizowania sytuacji konfliktowych, rozszerzone o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach organizacji; potrafi dostatecznie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Na ocenę 4 (db) student posiada dobre umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w sytuacji konfliktowej i jako menedżer (rola) jest w stanie zaproponować adekwatne sposoby zachowania się; posiada dobre umiejętności samodzielnego zaproponowania strategii oraz taktyki w obliczu sytuacji konfliktowej w organizacji przyjmując rolę pracownika; posiada dobre umiejętności rozumienia i analizowania sytuacji konfliktowych, rozszerzone o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach organizacji; potrafi dobrze współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Na ocenę 5 (bdb) student posiada bardzo dobre umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w sytuacji konfliktowej i jako menedżer (rola) jest w stanie zaproponować adekwatne sposoby zachowania się; posiada bardzo dobre umiejętności samodzielnego zaproponowania strategii oraz taktyki w obliczu sytuacji konfliktowej w organizacji przyjmując rolę pracownika; posiada bardzo dobre umiejętności rozumienia i analizowania sytuacji konfliktowych, rozszerzone o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach organizacji; potrafi bardzo dobrze współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Kompetencje społeczne:

Na ocenę 2 (ndst) student nieprawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; nie potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Na ocenę 3 (dst) student dostatecznie prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; potrafi dostatecznie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Na ocenę 4 (db) student w stopniu dobrym prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; potrafi dobrze myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Na ocenę 5 (bdb) student w stopniu bardzo dobrym prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; potrafi bardzo dobrze myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Rozalska
Prowadzący grup: Agata Rozalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Rozalska
Prowadzący grup: Agata Rozalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Rozalska
Prowadzący grup: Agata Rozalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)