Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia życia publicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-SŻP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Socjologia życia publicznego
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a150299e996784a589b8c18a873058ee1%40thread.tacv2/conversations?groupId=edb99b06-bd5e-469b-9c33-3e96f7030625&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

SO1_W03, SO1_W04;


Umiejętności:

SO1_U03, SO1_U04, SO1_U08; SO1_U12


Kompetencje społeczne:

SO1_K04

Wymagania wstępne:

Zaliczenie zakresu materiału z przedmiotu Wstęp do socjologii oraz Współczesne teorie socjologiczne, orientacja w podstawowych nurtach życia publicznego w Polsce, znajomość elementarnych pojęć socjologicznych: struktura społeczna, stratyfikacja, społeczeństwo, system społeczny, ideologia, sfera publiczna i prywatna.

Skrócony opis:

Konwersatorium - socjologia życia publicznego dotyczy analizy szeroko rozumianego wymiaru życia społecznego, jakim jest udział w życiu publicznym. Poruszane zagadnienia będą brały pod uwagę szczególnie kwestię istnienia i relacji w obrębie struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych). Porządek publiczny będzie odniesiony do kwestii instytucjonalizacji, wyłaniania się wartości i norm oraz legitymizacji roszczeń we współczesnym społeczeństwie. Ponadto studenci zostaną zaznajomieni z podstawowymi pojęciami tej problematyki, m.in. kapitałem społecznym, opinią publiczną czy dyskursem publicznym.

Pełny opis:

Konwersatorium - Socjologia życia publicznego dotyczy analizy szeroko rozumianego wymiaru życia społecznego jakim jest udział w życiu publicznym. Poruszane zagadnienia będą brały pod uwagę szczególnie kwestię istnienia i relacji w obrębie struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych,

prawnych, ekonomicznych). Istotnymi zagadnieniami rozpatrywanymi będą kwestie władzy, dyskursu, propagandy, idei i norm społecznych. Kwestie dotyczące aktorów życia społecznego oraz tego, w jaki sposób jednostka przejawia swoją aktywność społeczną i zaangażowanie. W tym aspekcie omówione zostaną kwestie wykluczenia społecznego jak i przejawy patologii życia publicznego. Podejmowane tematy będą odniesieniem zarówno do klasycznych, jak i współczesnych tekstów dot. życia publicznego, jego znaczenia i wpływu na kreację społeczną. Studiowanie porządku publicznego będzie oparte o ustalenia klasyków tej subdyscypliny socjologicznej - zarówno Ervinga Goffmana, jak również Jurgena Habermasa. Podsumowaniem i niejako konkluzją z zajęć będzie temat dyskusyjny dotyczący polskiego życia publicznego oraz ogólnego zagadnienia opinii publicznej.

Treści merytoryczne:

0. Zachowania społeczne w miejscach publicznych – zarys porządku publicznego wg Ervinga Goffmana;

I. Sfera publiczna i jej modyfikacje, hybrydalność przestrzeni publicznej;

II. Aksjologiczna sfera życia publicznego. Kapitały społeczne;

III. Orientacje prospołeczne a więź międzyludzka. Zarys teorii wymiany;

IV. Współpraca międzyjednostkowa: pułapki społeczne i dobro publiczne;

V. Instytucjonalizacja i legitymizacja roszczeń w przestrzeni publicznej;

VI. Pojęcie ojczyzny i narodu wg Stanisława Ossowskiego;

VII. Koncepcje państwa i patologie władzy (korupcja);

VIII. Pojęcie konfliktu społecznego;

IX. Zbiorowi aktorzy życia publicznego. Problematyka marginalizacji i wykluczenia cyfrowego;

X. Społeczeństwo obywatelskie;

XI. Dyskurs publiczny i opinia publiczna.

Literatura:

Literatura obligatoryjna na zajęcia:

1. Giza-Poleszczuk A., Marody M. (2004), Przemiany więzi społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 258-275, 292-301; Rochmińska A. (2015), Centra handlowe – czy miejsca dla wszystkich? Przykład – C.H. Manufaktura w Łodzi, [w:] Nierówności społeczne we współczesnym świecie, red. A. Wołk, A. Potasińska, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, s. 209-220.

2. Wnuk-Lipiński E. (2008), Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 178-186; Putnam R.D. (2008), Rozmyślania o zmianie społecznej w Ameryce, [w:] Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, (tł. P. Sadura, S. Szymański), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 27-49; Goffman E. (2011), Relacje w przestrzeni publicznej, PWN, Warszawa, podrozdział: Moduł ruchu (s. 18-34).

3. Kiciński K. (2016), Moralność i różne oblicza empatii, [w:] Empatia, moralność a życie społeczne, red. W. Pawlik Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 13-24; Kiciński K. (1983), Społeczne determinanty orientacji moralnych, „Etyka”, nr 20, s. 95-102 (fragment); Szczepański M.S., Śliz A., Wojtkun J. (2014), Teoria wymiany społecznej, [w:] Współczesne teorie społeczne. W kręgu ujęć paradygmatycznych, red. M.S. Szczepański, A. Śliz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 107-141.

4. Hankiss E. (1986), Pułapki społeczne, Wiedza Powszechna, Warszawa, s. 7-52; Galor Z. (2010), Socjologiczno-własnościowy sens „problemu gapowicza” – stosunki lumpenwłasności w Polsce, [w:] Odmiany życia społecznego współczesnej Polski. Instytucje – polityka – kultura, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Poznań, s. 63-78.

5. Wnuk-Lipiński E. (2008), Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 188-205; Malikowski M. (1991), Instytucjonalizacja, dezinstytucjonalizacja a zmiana społeczna, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, r. 53, z. 3, s. 133-143.

6. Ossowski S. (1956), Z zagadnień psychologii społecznej, [w:] Dzieła, t. 2., Studia z historii myśli i ruchów społecznych, Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzny, rozdz. Ziemia i naród, PWN, Warszawa, s. 201-226; Górski P. (1986), Socjologiczne ujęcia kwestii narodu: podobieństwa i różnice, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, r. 48, z. 4, s. 275-294.

7. Turowski J. (2000), Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, (rozdz. Analiza socjologiczna państwa), s. 105-127; Jarosz M. (2004), Patologia władzy + Źródła i zasięg korupcji, [w:] M. Jarosz, Władza. Przywileje. Korupcja, PWN, Warszawa, s. 41-72 + 200-219.

8. Wnuk-Lipiński E. (2008), Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 250-262; Śliz A., Szczepański M.S. (2011), Konflikt społeczny i jego funkcje. Między destrukcją a kreacją, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia”, vol. 36/2, s. 1, s. 7-25.

9. Wnuk-Lipiński E. (2008), Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 211-242; Jarosz M. (2004), Społeczny obszar marginalizacji, [w:] M. Jarosz, Władza. Przywileje. Korupcja, PWN, Warszawa, s. 153-160; Arendt Ł. (2010), Wykluczenie cyfrowe – zagadnienia teoretyczno-empiryczne, [w:] Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy, red. Ł. Arendt, E. Kryńska, IPiSS, Warszawa, s. 20-35 + 44-45.

10. Wnuk-Lipiński E. (2008), Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 101-116 + 117-139, Podemski K. (2014), Społeczeństwo obywatelskie w Polsce 25 lat po wielkiej zmianie, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, r. 76, z. 2, s. 89-109.

11. Czyżewski M. (2013), Teorie dyskursu i dyskursy teorii, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2, s. 3-25; Staniszewski R. (2012), Opinia publiczna – teoretyczny sens i zakres pojęcia, „Studia Politologiczne”, vol. 25, s. 108-124.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty w zakresie wiedzy (EW):

student posiada wiedzę na temat socjologicznego ujęcia sfery publicznej. Znajomość pojęć, definicji, sposobów pomiaru. Zna podstawowe koncepcje socjologii życia publicznego. Wie jakie są przekształcenia sfer publicznych i ich konsekwencje. Zna sposoby funkcjonowania zagadnień ideologii, aksjologii, współpracy międzyjednostkowej i występujące w nich zjawiska.

Efekty w zakresie umiejętności (EU):

zajęcia pozwalają na zdobycie umiejętności: analizy danych związanych np. z problemem gapowicza, patologiami społecznymi, społeczeństwem obywatelskim, umiejętność opisu zjawisk socjologicznych, wskazania zależności i konsekwencji zjawisk związanych ze sferą publiczną.

Efekty w zakresie kompetencji społecznych (EK):

student może prowadzić swobodną konwersację na tematy sfery publicznej i jej złożonych charakterystyk. Potrafi argumentować dyskusję nt. współczesnego oblicza sfery publicznej, m.in. wykluczenia cyfrowego czy też orientacji prospołecznych.

ECTS: 1 ECTS = 30 godzin pracy studenta

udział w zajęciach - 30

konsultacje - 10

lektura i analiza tekstów - 10

przygotowanie do egzaminu - 10

SUMA GODZIN 60 [60:30=2]

LICZBA ECTS = 2

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą (bdb) student potrafi szczegółowo przedstawić definicje sfery publicznej, jej teorie, dynamikę i odniesienie do współczesnego kształtu struktury społecznej. W sposób płynny odwołuje się do zastosowań socjologii życia publicznego w badaniu zbiorowości obywatelskich i systemów aksjologicznych oraz bogato opisuje aspekty sfery publicznej w późnym kapitalizmie (np. kontestacja, protest, legitymizacja zastanego porządku).

Na ocenę dobrą (db) student potrafi ogólnie przedstawić definicje sfery publicznej, jej teorie, dynamikę i odniesienie do współczesnego kształtu struktury społecznej. W sposób wystarczający odwołuje się do zastosowań socjologii życia publicznego w badaniu zbiorowości obywatelskich i systemów aksjologicznych oraz hasłowo opisuje aspekty sfery publicznej w późnym kapitalizmie (np. kontestacja, protest, legitymizacja zastanego porządku).

Na ocenę dostateczną (dst) student potrafi ze wspomaganiem przedstawić definicje sfery publicznej. W sposób mało przekonujący odwołuje się do zastosowań socjologii życia publicznego w badaniu zbiorowości obywatelskich i systemów aksjologicznych oraz śladowo opisuje aspekty sfery publicznej w późnym kapitalizmie (np. kontestacja, protest, legitymizacja zastanego porządku).

Na ocenę niedostateczną (ndst) student nie potrafi przedstawić definicji socjologii życia publicznego ani żadnych związanych z nią kontekstów. Nie potrafi odwołać się do zastosowań socjologii życia publicznego w badaniu zbiorowości obywatelskich i systemów aksjologicznych oraz nie prezentuje wiedzy odnośnie aspektów sfery publicznej w późnym kapitalizmie (np. kontestacja, protest, legitymizacja zastanego porządku).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 33 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Choczyński
Prowadzący grup: Marcin Choczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Socjologia życia publicznego stanowi dla studentów dobrą okazję do poznania wielu tematów i motywów podejmowanych obecnie w debacie publicznej, jak również podstaw nauki o zachowaniach zbiorowych podczas zgromadzeń. Dlatego też zadecydowano o dołączeniu do kursu podstawowych informacji na temat socjologii goffmanowskiej, gdzie zaprezentowano definicyjne ujęcie zgromadzeń, okazji towarzyskich, usytuowania oraz informacji ucieleśnionych i nieucieleśnionych.

Wymagania wstępne:

+ znajomość współczesnych teorii socjologicznych;

+ orientacja w dziedzinach socjologii kultury i uczestnictwa w kulturze;

+ systematyczna praca z zadanymi lekturami (dużo czytania);

+ chęć poznania nowych wiadomości z dziedziny uczestnictwa w życiu publicznym;

+ gotowość do ciężkiej pracy na zajęciach – samodzielne prezentacje wyróżnionych w lekturach zagadnień problemowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Choczyński
Prowadzący grup: Marcin Choczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.