Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia badania opinii publicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-SBOP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia badania opinii publicznej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO2_W05 - ma wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych i występujących między nimi prawidłowościach oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społecznych

SO2_W06 - ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów aktywności człowieka

SO2_U03 - potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać

proste hipotezy badawcze i je weryfikować

SO2_U06 - posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych

zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i

przydatności stosowanej wiedzy

SO2_K04 - potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności,

rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

Wymagania wstępne:

Znajomość pojęć socjologicznych, podstawowa wiedza z zakresu zmian społecznych, procesów społecznych.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów z zakresu badania opinii publicznej, uświadomienie roli i wpływu sondaży na rzeczywistość społeczną a w szczególności rzeczywistość polityczną.

Pełny opis:

Analizie socjologicznej zostanie poddana opinia publiczna. Socjologia badania opinii publicznej jako subdyscyplina socjologii wypracowała definicje, koncepcje oraz metodologię. Na zajęciach analizowane będą teoretyczne (m.in. powstanie pojęcia, definicje, koncepcje/ujęcia opinii publicznej – np. W. Lippman, H. Blumer, Ortega y Gasset, J. Habermas, E. Noelle-Neuman, G. Gallup, S. Black, kontrowersje wokół opinii publicznej)i metodologiczne (metody, techniki, narzędzia, próba, zasady badań sondażowych, badania survayowe i pollingowe, błędy w sondażach) problemy związane z tym zagadnieniem. Przedstawiona zostanie funkcje i rola opinii publicznej we współczesnych społeczeństwach demokratycznych, jej wpływ na kształtowanie się życia politycznego i społecznego, także w zakresie budowania więzi społecznych (m.in. zagadnienie liderów/kreatorów opinii publicznej, sondaże wyborcze). Poruszone zostanie też zagadnienie marketingu politycznego i propagandy, które są związane z opinią publiczną oraz wpływ opinii publicznej na kształtowanie i utrwalanie stereotypów.

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów z zakresu badania opinii publicznej, uświadomienie roli i wpływu sondaży na rzeczywistość społeczną a w szczególności rzeczywistość polityczną.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student wie czym jest subdsycyplina socjologii - socjologia opinii publicznej, zna teoretyczne podstawy opinii publicznej(wie co to jest opinia publiczna, zna pojęcia zawiązane z opinią publiczną oraz różne koncepcje opinii publicznej), wie do jakiego elementu kultury należy opinia publiczna; ma pogłębioną wiedzę na temat więziotwórczej roli opinii publicznej; wie jakie są funkcje opinii publicznej, wie jakie instytucje zajmują się badaniem opinii publicznej, rozumie istotę związku pomiędzy społeczeństwem demokratycznym a opinią publiczną i jej badaniem, rozumie związek propagandy z badaniem opinii publicznej, wie jaka jest metodologia badania opinii publicznej.

Umiejętności: student umie zdefiniować opinię publiczną, wyjaśnić jej rolę w sferze świadomości społecznej, umie przeanalizować rolę opinii publiczne jw społeczeństwie demokratycznym i sformułować hipotezę na ten temat, umie dokonać rozróżnienia między opinią publiczną i społeczną, umie wskazać metody i techniki właściwe do badania opinii publicznej, umie dokonać analizy pytań z sondażu (wskazać ewentualne błędy).

Kompetencje:

Student posiada kompetencje, by zinterpretować rolę i funkcje opinii publicznej, właściwie czyta sondaże opinii publicznej. Rozróżnia sondaże badania opinii od badań pogłębionych nad świadomością społeczną. Student ustala i wskazuje badaczy opinii publicznej w środowisku akademickim i specjalistycznym. Formułuje poprawnie pytania sondażowe odwołując się do wiedzy z zakresu, którego pytanie dotyczy.

Na nakład pracy studenta (ECTS) składa się:

30 godzin zajęć

30 godzin przygotowania do zaliczenia końcowego, w tym lektura literatury przedmiotu na e.uksw.edu.pl

25 godzin przygotowanie do zajęć (poznanie aktualnych wydarzeń społecznych i politycznych w kraju i za granicą; wyniki aktualnych sondaży) - dyskusja na zajęciach

5 godzin konsultacji

W sumie – 90 godzin:25-30godzin= 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2: student nie posiada wiedzy teoretycznej na temat opinii publicznej - nie zna definicji i koncepcji opinii publicznej, historii badania opinii publicznej, roli opinii publicznej w świadomości społecznej, funkcji opinii, nie wie jak bada się opinię publiczną, nie umie powiedzieć nic o instytucjonalizacji opinii publicznej, jej roli w budowaniu więzi społecznych; nie wie jaki jest związek badań opinii publicznej z propagandą i ze środkami masowego przekazu; nie umie wyjaśnić czym są sondaże opinii publicznej i jak je należy odczytywać; nie orientuje się w aktualnych wydarzeniach społeczno-politycznych.

Na ocenę 3, 3,5: student posiada jedynie podstawową wiedzę teoretycznej na temat opinii publicznej - słabo orientuje się w definicjach i koncepcjach opinii publicznej, w historii badania opinii publicznej, roli opinii publicznej w świadomości społecznej, funkcji opinii; w niewielkim stopniu wie jak bada się opinię publiczną, w na poziomie podstawowym orientuje się w instytucjonalizacji opinii publicznej, jej roli w budowaniu więzi społecznych; słabo orientuje się jaki jest związek badań opinii publicznej z propagandą i ze środkami masowego przekazu; umie minimalnie wyjaśnić czym są sondaże opinii publicznej i jak je należy odczytywać; ma słabą orientację w aktualnych wydarzeniach społeczno-politycznych.

Na ocenę 4, 4,5: : student posiada dobrą wiedzę teoretycznej na temat opinii publicznej - dobrze orientuje się w definicjach i koncepcjach opinii publicznej, w historii badania opinii publicznej, roli opinii publicznej w świadomości społecznej, funkcji opinii; wie jak bada się opinię publiczną, na wysokim poziomie orientuje się w instytucjonalizacji opinii publicznej oraz jej roli w budowaniu więzi społecznych; dobrze wie i umie wyjaśnić jaki jest związek badań opinii publicznej z propagandą i ze środkami masowego przekazu; potrafi ukazać rolę sondaży opinii publicznej i umie je należycie odczytywać; ma dobrą orientację w aktualnych wydarzeniach społeczno-politycznych.

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą wiedzę teoretycznej na temat opinii publicznej - bardzo dobrze orientuje się w definicjach i koncepcjach opinii publicznej, w historii badania opinii publicznej, roli opinii publicznej w świadomości społecznej, funkcjach opinii; bardzo dobrze wie jak bada się opinię publiczną i na bardzo zaawansowanym poziomie orientuje się w instytucjonalizacji opinii publicznej oraz jej roli w budowaniu więzi społecznych; bardzo dobrze rozumie i umie wyjaśnić jaki jest związek badań opinii publicznej z propagandą i ze środkami masowego przekazu; bardzo dobrze potrafi ukazać rolę sondaży opinii publicznej i umie je należycie odczytywać; świetnie orientuje się w aktualnych wydarzeniach społeczno-politycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 52 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów z zakresu badania opinii publicznej, uświadomienie roli i wpływu sondaży na rzeczywistość społeczną a w szczególności rzeczywistość polityczną.

Pełny opis:

Analizie socjologicznej zostanie poddana opinia publiczna. Socjologia badania opinii publicznej jako subdyscyplina socjologii wypracowała definicje, koncepcje oraz metodologię. Na zajęciach analizowane będą teoretyczne (m.in. powstanie pojęcia, definicje, koncepcje/ujęcia opinii publicznej – np. W. Lippman, H. Blumer, Ortega y Gasset, J. Habermas, E. Noelle-Neuman, G. Gallup, S. Black, kontrowersje wokół opinii publicznej)i metodologiczne (metody, techniki, narzędzia, próba, zasady badań sondażowych, badania survayowe i pollingowe, błędy w sondażach) problemy związane z tym zagadnieniem. Przedstawiona zostanie funkcje i rola opinii publicznej we współczesnych społeczeństwach demokratycznych, jej wpływ na kształtowanie się życia politycznego i społecznego, także w zakresie budowania więzi społecznych (m.in. zagadnienie liderów/kreatorów opinii publicznej, sondaże wyborcze). Poruszone zostanie też zagadnienie marketingu politycznego i propagandy, które są związane z opinią publiczną oraz wpływ opinii publicznej na kształtowanie i utrwalanie stereotypów.

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów z zakresu badania opinii publicznej, uświadomienie roli i wpływu sondaży na rzeczywistość społeczną a w szczególności rzeczywistość polityczną.

Literatura:

P. Sztompka, Socjologia, Kraków 2012.

R.Dyoniziak, Sondaże a manipulowanie społeczeństwem, Kraków 1997.

A.Sułek, Sondaż polski, Warszawa 2001.

W.Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2005.

E. Młyniec, Opinia publiczna. Elementy teorii i praktyki politycznej, Toruń 2015.

B. Dobek-Ostrowska, Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem masowym, Wrocław 2004.

B. Dobek-Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka, Teoria i praktyka propagandy, Wrosław 1999.

Literatura uzupełniająca:

W.Lippman, Public Opinion, dostęp na stronie: https://wwnorton.com/college/history/america-essential-learning/docs/WLippmann-Public_Opinion-1922.pdf

E.Noelle-Neumann, Spirala milczenia, Poznań 2004.

H. Blumer, Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda, Kraków 2007.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)