Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-SEk
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia ekonomiczna
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO2_W08, SO2_W12;

SO2_U02, SO2_U06;

SO2_K04, SO2_K05

Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z zakresu socjologii i ekonomii.

Skrócony opis:

student zna podstawowe pojęcia z zakresu myśli i teorii ekonomicznych, istotę, przyczyny, przebieg i procesy zachodzące w gospodarce rynkowej, skutki gospodarcze i społeczne współczesnego kryzysu gospodarczego, zna najważniejsze koncepcje polityki gospodarczej, zna społeczne i ekonomiczne aspekty polskiej transformacji w kontekście chrześcijańskiej nauki, posiada wiedzę na temat funkcjonowania gospodarki światowej oraz organizacji gospodarczych.

Pełny opis:

1. Wspólne elementy wybranych teorii ekonomicznych. - 4 h.

2. Funkcjonowanie konkurencyjnego rynku - 2h.

3. Koncepcja makro strategii społecznych i ekonomicznych - 2h.

4. Efektywność społeczna i ekonomiczna oraz makro strategie społeczne i ekonomiczne w świetle danych - 2 h.

5. Współczesne modele ekonomiczne w Unii Europejskiej - 2h.

6. Analiza porównawcza efektywności współczesnych modeli ekonomicznych w Unii Europejskiej - 2h.

7. Znaczenie systemu bankowego w gospodarce - 2h.

8. "Kryzys 2008 roku" - rekonstrukcja danych ekonomicznych - 2h.

9. Transformacja polskiej gospodarki - przyczyny i skutki- 2h.

10. Globalizacja- istota, znaczenie społęczno-ekonomiczne, problemy - 2h.

11. Kwestie etyczne w gospodarce - 2h.

11. Nouriel Roubini o gospodarce światowej - 2h.

12. Paul Dembiński o gospodarce światowej i kryzie finansowym - 2h.

13. Saskia Sassen o światowym kryzysie gospodarczym - 2h.

Literatura:

1. Bogusław Czarny, Elżbieta Czarny, Ryszard Bartkowiak, Ryszard Rapacki "Podstawy Ekonomii".

2. Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus "Ekonomia".

3. David R. Kamerschen, Richard B. Mc Kenzie, Clarc Nardinelli "Ekonomia".

4. Nouriel Roubini, Stephen Mihm, "Ekonomia kryzysu".

5."Kryzys ekonomiczny i kryzys wartości" - Paul Dembinski.

6. Krzysztof Wielecki "Kryzys i socjologia".

7. Roczniki, biuletyny statystyczne GUS.

8. Adam Smith - Bogactwo narodów : współczesne interpretacje klasycznej ekonomii / Karen McCreadie ; [przekł. z ang. Dariusz Bakalarz]

9. Adam Smith - Bogactwo narodów : biografia / P. J. O'Rourke ; tł. Hanna Jankowska.

10. Tomáš Sedláček ; wstęp Václav Havel ; [przekł. Dariusz Bakalarz] "Ekonomia dobra i zła : w poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street".

11. René Lüchinger ; tł. Jacek Miron "12 ikon ekonomii : od Smitha do Stiglitza".

12. Materiały własne dostarczone przez wykładowcę.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

student zna podstawowe pojęcia i teorie ekonomicze, umie analizować przy ich użyciu dane ekonomiczne, zna i rozumie współczesne procesy społeczno gospodarcze, a w szczególności polskiej transformacji i kryzysu światowego, zna i rozumie podstawy społecznej nauki Kościoła, rozumie podstawowe zagadnienia etyczne związane z gospodarką, potrafi analizować i interpretować wypowiedzi z zakresy polityki gospodarczej, diagnoz i prognoz ekonomicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Student ma do wyboru trzy formy zaliczenia przedmiotu

• egzamin ustny- znajomość podstaw materiału – dst; znajomość pełna i elementy rozumienia materiału – db; pełna znajomość materiału, zaawansowane rozumienie – bdb; samodzielne i twórcze rozumienie i pełna znajomość wymaganego materiału - bdb plus

• tłumaczenie ok. 20-25 stron tekstu z j. angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego wskazanej przez wykładowcę, z dziedziny związanej z przedmiotem (uwaga, wyłącznie dla studentów, którzy opuścili najwyżej jeden wykład w semestrze): pełne, ze zrozumieniem, wierne, w bardzo dobrej polszczyźnie tłumaczenie – bdb; jak wyżej, ale z niewieloma brakami – db; rzetelne tłumaczenie z brakami rozumienia tekstu – dst. Wersja pisemna i elektroniczna: najpóźniej na miesiąc przed ostatnim wykładem! W treści maila oraz na stronie tytułowej tłumaczenia trzeba podać KONIECZNIE!: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów autora prezentacji oraz imię i nazwisko autora dzieła tytuł, wydawnictwo miejsce i rok publikacji, strony, z które obejmuje prezentacja, a także przedmiot, który prezentacja ma zaliczać.

• prezentacja (power point) na zadany temat z zakresu przedmiotu, objętości ok. 50 ramek) uwaga! Wyłącznie dla studentów, którzy opuścili najwyżej jeden wykład w semestrze; praca wykonana z pełnym zrozumieniem, rzetelnie – bdb; praca wykonana ze zrozumieniem nie mniej niż 75% materiału, rzetelnie – db; praca wykonana ze zrozumieniem ok. 50 – 74% materiału, w zasadzie rzetelnie – dst. Wersja elektroniczna: najpóźniej na miesiąc przed ostatnim wykładem!

Wersja elektroniczna: najpóźniej na miesiąc przed ostatnim wykładem!

Uwaga! Tłumaczenie przesyłamy wraz z oryginałem. W główce tłumaczenia trzeba podać: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów autora tłumaczenia oraz imię i nazwisko autora oryginału tytuł, wydawnictwo miejsce i rok publikacji dzieła, strony tłumaczone

Prezentacja w power point: ppt lub pptx. W treści maila oraz w pierwszej ramce prezentacji trzeba KONIECZNIE! podać: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów autora prezentacji oraz imię i nazwisko autora dzieła tytuł, wydawnictwo miejsce i rok publikacji, strony, z które obejmuje prezentacja, a także przedmiot, który prezentacja ma zaliczać.

UWAGA! EWENTUALNE ZASTRZEŻENIA DO WPISU W USOSie TRZEBA ZGŁOSIĆ na adres mailowy wykładowcy nie później niż na tydzień po terminie egzaminu ustnego!

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukowska
Prowadzący grup: Monika Bukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukowska
Prowadzący grup: Monika Bukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

student zna podstawowe pojęcia z zakresu myśli i teorii ekonomicznych, istotę, przyczyny, przebieg i procesy zachodzące w gospodarce rynkowej, skutki gospodarcze i społeczne współczesnego kryzysu gospodarczego, zna najważniejsze koncepcje polityki gospodarczej, zna społeczne i ekonomiczne aspekty polskiej transformacji w kontekście chrześcijańskiej nauki, posiada wiedzę na temat funkcjonowania gospodarki światowej oraz organizacji gospodarczych.

Pełny opis:

1. Wspólne elementy wybranych teorii ekonomicznych. - 4 h.

2. Funkcjonowanie konkurencyjnego rynku - 2h.

3. Koncepcja makro strategii społecznych i ekonomicznych - 2h.

4. Efektywność społeczna i ekonomiczna oraz makro strategie społeczne i ekonomiczne w świetle danych - 2 h.

5. Współczesne modele ekonomiczne w Unii Europejskiej - 2h.

6. Analiza porównawcza efektywności współczesnych modeli ekonomicznych w Unii Europejskiej - 2h.

7. Znaczenie systemu bankowego w gospodarce - 2h.

8. "Kryzys 2008 roku" - rekonstrukcja danych ekonomicznych - 2h.

9. Transformacja polskiej gospodarki - przyczyny i skutki- 2h.

10. Globalizacja- istota, znaczenie społęczno-ekonomiczne, problemy - 2h.

11. Kwestie etyczne w gospodarce - 2h.

11. Nouriel Roubini o gospodarce światowej - 2h.

12. Paul Dembiński o gospodarce światowej i kryzie finansowym - 2h.

13. Saskia Sassen o światowym kryzysie gospodarczym - 2h.

Literatura:

1. Bogusław Czarny, Elżbieta Czarny, Ryszard Bartkowiak, Ryszard Rapacki "Podstawy Ekonomii".

2. Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus "Ekonomia".

3. David R. Kamerschen, Richard B. Mc Kenzie, Clarc Nardinelli "Ekonomia".

4. Nouriel Roubini, Stephen Mihm, "Ekonomia kryzysu".

5."Kryzys ekonomiczny i kryzys wartości" - Paul Dembinski.

6. Krzysztof Wielecki "Kryzys i socjologia".

7. Roczniki, biuletyny statystyczne GUS.

8. Adam Smith - Bogactwo narodów : współczesne interpretacje klasycznej ekonomii / Karen McCreadie ; [przekł. z ang. Dariusz Bakalarz]

9. Adam Smith - Bogactwo narodów : biografia / P. J. O'Rourke ; tł. Hanna Jankowska.

10. Tomáš Sedláček ; wstęp Václav Havel ; [przekł. Dariusz Bakalarz] "Ekonomia dobra i zła : w poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street".

11. René Lüchinger ; tł. Jacek Miron "12 ikon ekonomii : od Smitha do Stiglitza".

12. Materiały własne dostarczone przez wykładowcę.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukowska
Prowadzący grup: Monika Bukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukowska
Prowadzący grup: Monika Bukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukowska
Prowadzący grup: Monika Bukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukowska
Prowadzący grup: Monika Bukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)