Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Społeczna przestrzeń Internetu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-SPI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczna przestrzeń Internetu
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO2_W03, SO2_W04, SO2_W10;

SO2_U01, SO2_U03, SO2_U06; SO2_U11,

SO2_K04


Wymagania wstępne:

Rozumienie pojęć socjologicznych; wiedza z zakresu podstaw funkcjonowania grup społecznych, orientacja we współczesnych procesach społecznych, we współczesnych zjawiskach kulturowych i społecznych.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu społecznej przestrzeni jaka wytwarzana jest w cyberprzestrzeni.

Pełny opis:

Rzeczywistość komputerowa w myśl M. McLuhana to przedłużenie fizyczności człowieka. Zatem świat, który cały czas powstaje w cyberprzestrzeni, to także świat, w którym obecna jest rzeczywistość społeczna, bo jest tam obecny człowiek podejmujący interakcje. Jednostki i grupy podobnie w rzeczywistości realnej tworzą tam sieci powiązań, wspólnoty, które łączy więź społeczna.

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu społecznej przestrzeni jaka wytwarzana jest w cyberprzestrzeni. Student będzie umiał w sposób pogłębiony wskazać i zinterpretować zjawiska, które w Internecie występują, wyjaśnić jakie instytucje można odnaleźć w sieci i czym różnią się one od tych w rzeczywistości realnej. Będzie potrafił analizować procesy zachodzące np. w tożsamości jednostek na skutek obecności w sieci. Student będzie umiał podjąć krytykę rzeczywistości internetowej i wskazać jej strony pozytywne i negatywne. Będzie potrafił uzupełnić swą wiedzę na temat cyberprzestrzeni sięgając do literatury spoza nauk społecznych i będzie rozumiał interdyscyplinarny charakter rzeczywistości wirtualnej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

SO2_W03, SO2_W04, SO2_W10 - wie co to jest cyberprzestrzeń, zna jej synonimy i wie jakie są jej cechy charakterystyczne. Zna historię cyberprzestrzeni i ma świadomość ciągłego rozwoju tej rzeczywistości. Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji

społecznych jakie występują w cyberprzestrzeni oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych w sieci, jak np. instytucji żałoby, macierzyństwa sieciowego. Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w rzeczywistości wirtualnej, wie jakie są cechy więzi społecznej występującej w sieci między jednostkami i grupami.

kulturowych.

SO2_U01, SO2_U03, SO2_U06, SO2_U11 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne jakie obserwuje się w rzeczywistości internetowej oraz wzajemne relacje między tymi zjawiskami społecznymi, potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych jakie zachodzą w cyberprzestrzeni; potrafi sformułować własne opinie na temat relacji rzeczywistości realnej i wirtualnej oraz potrafi stawiać proste hipotezy badawcze dotyczące związane z rzeczywistością wirtualną i wie jakimi metodami należy je weryfikować. Umie wykorzystać wiedzę z zakresu życia społecznego w cyberprzestrzeni i ma świadomość, iż ciągły technologiczny rozwój Internetu i jego narzędzi wiąże się z potrzebą uzupełniania wiedzy na temat w sposób stały.

SO2_K04 – student sięgając do właściwej literatury potrafi samodzielnie poszukiwać informacji na temat cyberprzestrzeni i krytycznie uzupełniać swą wiedzę na ten temat, a także poszerzać swe umiejętności, także wykorzystując dorobek innych dyscyplin naukowych.

ECTS:

Udział w zajęciach – 30 h (1ects)

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20 h

przygotowanie do egzaminu - 20

SUMA GODZIN 75:25 = ok 3

LICZBA ECTS – 3

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny zakresu materiału na zajęciach, praca z materiałem źródłowym na Moodle.

Na ocenę 2: student nie wie jaka jest różnica między rzeczywistością realną i wirtualną; nie umie wskazać definicji i synonimów cyberprzestrzeni, nie wie czy Internet wytwarza świat społeczny i nie umie podać żadnych przykładów życia społecznego w sieci; nie wie jakie są instytucje i struktury cyberprzestrzeni; nie odróżnia czym jest społeczeństwo informacyjne, sieciowe, medialne; nie potrafi postawić prostych pytań badawczych i hipotez dotyczących rzeczywistości w sieci; nie umie dokonać krytycznej analizy rzeczywistości cyfrowej i społeczne przestrzeni jaka tam powstaje; nie umie wskazać metod jakie wykorzystywane są do badania rzeczywistości cyfrowej; nie ma świadomości, że należy pogłębiać swą wiedzę i umiejętności także w innych dyscyplinach, które wiążą się z cyberprzestrzenią.

Na ocenę 3, 3,5: student wie w stopniu podstaowym jaka jest różnica między rzeczywistością realną i wirtualną; umie zdefiniować sieć, ale nie zna jej synonimów; orientuje się słabo, że Internet wytwarza świat społeczny, ale nie podaje żadnych przykładów życia społecznego w sieci; nie wie jakie są instytucje i struktury cyberprzestrzeni; potrafi podać definicje społeczeństwa informacyjnego, sieciowego, medialnego, ale nie potrafi określić różnic między nimi; nie potrafi postawić prostych pytań badawczych i hipotez dotyczących rzeczywistości w sieci; nie umie dokonać krytycznej analizy rzeczywistości cyfrowej i społeczne przestrzeni jaka tam powstaje; umie wskazać jedną metodę jaka wykorzystywana jest do badania rzeczywistości cyfrowej; wie, że musie pogłębiać swą wiedzę i umiejętności poszukując w innych dyscyplinach naukowych, które wiążą się z cyberprzestrzenią.

Na ocenę 4, 4,5: student dobrze wie jaka jest różnica między rzeczywistością realną i wirtualną; umie zdefiniować sieć, i zna jej synonimy; ma świadomość, że Internet wytwarza świat społeczny, i umie wskazać wiele przykładów życia społecznego w sieci; dobrze wie jakie są instytucje i struktury cyberprzestrzeni; potrafi podać definicje społeczeństwa informacyjnego, sieciowego, medialnego i potrafi określić różnic między nimi; potrafi postawić pytania badawcze i hipotezy dotyczących rzeczywistości w sieci; nie umie dokonać krytycznej analizy rzeczywistości cyfrowej i społeczne przestrzeni jaka tam powstaje; umie wskazać więcej niż jedną metodę jaka wykorzystywana jest do badania rzeczywistości cyfrowej; dobrze wie, że musi uczyć się przez całe życie.

Na ocenę 5: student bardzo dobrze wie jaka jest różnica między rzeczywistością realną i wirtualną; umie zdefiniować sieć, i zna jej synonimy i potrafi określić ich pochodzenie; wie czym charakteryzuje się społeczna przestrzeń sieci i jakie są przejawy życia społecznego w sieci; bardzo dobrze wie jakie są instytucje i struktury cyberprzestrzeni; potrafi podać definicje oraz wskazać badaczy zajmujących się badaniem społeczeństwa informacyjnego, sieciowego, medialnego i potrafi określić różnice między nimi; potrafi postawić pytania badawcze i hipotezy dotyczące rzeczywistości wirtualnej; umie dokonać krytycznej analizy rzeczywistości cyfrowej i społecznej przestrzeni; umie wskazać więcej niż trzy metody jakie wykorzystywane są do badania rzeczywistości cyfrowej; dobrze wie, że musi uczyć się przez całe życie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)