Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia polityki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-SPol
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia polityki
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza

SO1_W10, SO1_W06, SO1_W08


Umiejętności

SO1_U08; SO1_U12


Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami i specyfiką obszaru badawczego socjologii polityki. Omawiane będą: definicja pojęcia polityka, początki socjologii polityki, rozwój badań i metody badawcze, władza jako zjawisko społeczne, podmiotowość polityczna jednostki, obywatelskość, społeczeństwo obywatelskie, elity polityczne, zachowania polityczne, kultura polityczna, wartości, interesy i ideologie, konflikty społeczne, marginalizacja i wykluczenie społeczne.

Literatura:

Podstawowa:

Jakub Potulski, Socjologia polityki.

Russell J. Dalton, Hans-Dieter Klingemann [red.], Zachowania polityczne, t 1 i 2.

Marek Butrym, Wybory prezydenckie w województwie warmińsko-mazurskim w latach 1990-2015. Specyfika i terytorialny kontekst zachowań wyborczych.

Literatura dodatkowa:

J. Paweł Gieorgica, Eseje o socjologii polityki, Orientacje społeczne na polskiej scenie politycznej.

Jacek Wódz [red.], Między socjologią polityki a antropologią polityki.

Marek Butrym, Młodzi wyborcy. Wybory parlamentarne 2011 i 2015 - badania studentów z Lublina i Olsztyna

Jerzy Wiatr, Socjologia polityki.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty uczenia się studenta dotyczące wiedzy (EW):

1. Student ma wiedzę o poglądach na temat pojęcia polityki, przedmiotu, metod i narzędzi socjologii polityki oraz historii i ewolucji tej dyscypliny naukowej.

2. Student ma wiedzę o człowieku jako podmiocie działań politycznych, jako obywatelu, o władzy i instytucjach politycznych, o zachowaniach politycznych i kulturze politycznej oraz o społeczeństwie obywatelskim.

3. Student ma wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje polityczne oraz o rządzących nimi prawidłowościach, funkcjonowaniu i zmianach.

Efekty uczenia się studenta dotyczące umiejętności (EU):

1. Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych z obszaru socjologii polityki.

2. Student potrafi ze zrozumieniem czytać specjalistyczne teksty z zakresu socjologii polityki.

Opis ECTS:

Uczestnictwo w wykładach - 30 g.

Konsultacje - 15 g.

Przygotowanie i napisanie pracy zaliczeniowej - 30 g.

Ogółem - 75 g.

Punkty ECTS = 75 g. : 25 g.= 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą:

1. Student ma bardzo dobrą wiedzę dotyczącą pojęcia polityki, przedmiotu, metod i narzędzi socjologii polityki oraz historii i ewolucji tej dyscypliny naukowej.

2. Student ma bardzo dobrą wiedzę o człowieku jako podmiocie działań politycznych, jako obywatelu, o władzy i instytucjach politycznych, o zachowaniach politycznych i kulturze politycznej oraz o społeczeństwie obywatelskim.

3. Student ma bardzo dobrą wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje polityczne oraz o rządzących nimi prawidłowościach, funkcjonowaniu i zmianach.

4. Student posiada bardzo dobrą umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych z obszaru socjologii polityki.

5. Student bardzo sprawnie potrafi czytać ze zrozumieniem specjalistyczne teksty z zakresu socjologii polityki.

Na ocenę dobrą:

1. Student ma dobrą wiedzę dotyczącą pojęcia polityki, przedmiotu, metod i narzędzi socjologii polityki oraz historii i ewolucji tej dyscypliny naukowej.

2. Student ma dobrą wiedzę o człowieku jako podmiocie działań politycznych, jako obywatelu, o władzy i instytucjach politycznych, o zachowaniach politycznych i kulturze politycznej oraz o społeczeństwie obywatelskim.

3. Student ma dobrą wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje polityczne oraz o rządzących nimi prawidłowościach, funkcjonowaniu i zmianach.

4. Student posiada dobrą umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych z obszaru socjologii polityki.

5. Student sprawnie potrafi czytać ze zrozumieniem specjalistyczne teksty z zakresu socjologii polityki.

Na ocenę dostateczną:

1. Student ma dostateczną wiedzę dotyczącą pojęcia polityki, przedmiotu, metod i narzędzi socjologii polityki oraz historii i ewolucji tej dyscypliny naukowej.

2. Student ma dostateczną wiedzę o człowieku jako podmiocie działań politycznych, jako obywatelu, o władzy i instytucjach politycznych, o zachowaniach politycznych i kulturze politycznej oraz o społeczeństwie obywatelskim.

3. Student ma dostateczną wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje polityczne oraz o rządzących nimi prawidłowościach, funkcjonowaniu i zmianach.

4. Student posiada dostateczną umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych z obszaru socjologii polityki.

5. Student potrafi czytać z dostatecznym zrozumieniem specjalistyczne teksty z zakresu socjologii polityki.

Na ocenę niedostateczną:

1. Student nie ma dostatecznej wiedzy dotyczącej pojęcia polityki, przedmiotu, metod i narzędzi socjologii polityki oraz historii i ewolucji tej dyscypliny naukowej.

2. Student nie ma dostatecznej wiedzy o człowieku jako podmiocie działań politycznych, jako obywatelu, o władzy i instytucjach politycznych, o zachowaniach politycznych i kulturze politycznej oraz o społeczeństwie obywatelskim.

3. Student nie ma dostatecznej wiedzy o normach i regułach organizujących struktury i instytucje polityczne oraz o rządzących nimi prawidłowościach, funkcjonowaniu i zmianach.

4. Student nie posiada umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk społecznych z obszaru socjologii polityki.

5. Student nie potrafi czytać ze zrozumieniem specjalistycznych tekstów z zakresu socjologii polityki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 33 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wołk
Prowadzący grup: Agnieszka Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Butrym
Prowadzący grup: Marek Butrym
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Butrym
Prowadzący grup: Marek Butrym
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)