Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-SRodz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia rodziny
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO1_W03; SO1_W05; SO1_W06;

SO1_U01; SO1_U08; SO1_U12;

SO1_K04

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami rodziny w ujęciu socjologicznym. Słuchacze powinni zdobyć podstawową wiedzę, pozwalającą na postrzeganie rodziny w kontekście życia społecznego oraz umiejętność samodzielnej analizy przyczyn i skutków współczesnych przemian życia rodzinnego, co z kolei pozwoli im na podjęcie pracy z rodziną w przyszłym życiu zawodowym.

Pełny opis:

Treści merytoryczne

1. Definicja rodziny – problem z definiowaniem rodziny, współczesna definicja rodziny, rodzina a reprodukcja struktury społecznej, wskaźniki, metody badania rodziny

2. Rodzina jako grupa i jako instytucja społeczna – rodzina w perspektywie socjologicznej, funkcje rodziny, typy rodzin

3. Cykl życia rodziny – teoria cyklu, etapy rozwoju rodziny, rodzina seniorów a seniorzy w rodzinie

4. Przeobrażenia funkcji współczesnej rodziny

5. XX wiek – era małżeństwa

6. Role rodzinne i małżeńskie

7. Poszukiwanie partnera życiowego

8. Rodzicielstwo wobec przemian współczesnych- wpływ przemian społecznych na jakość współczesnego rodzicielstwa, rodzicielstwo jako inwestycja?

9. Kryzysy w cyklu życia rodziny – kryzys ćwierćwiecza, kryzys wieku średniego, syndrom pustego gniazda, seniorzy w rodzinie doświadczającej kryzysu

10. Role i podział pracy w rodzinie – style życia w rodzinie i kierunki ich przemian, konflikty w rodzinie (teoria wymiany i racjonalnego wyboru), rozpad rodziny

11. Rodzina w teoriach socjologicznych- rodzina w ujęciu globalnym, mit rodziny tradycyjnej, funkcjonalizm, teorie feministyczne, przemiany miłości i intymności

12. Życie rodzinne – wskaźniki i sposób badania, życie rodzinne w Polsce w ujęciu historycznym, życie rodzinne w Polsce i wybranych krajach UE (macierzyństwo, ojcostwo, partnerstwo)

13. Nowe kierunki badań nad rodziną – rodziny zrekonstruowane, rodziny migracyjne, gender i płeć w ujęciu społecznym

14. Polityka rodzinna podstawy teoretyczne i koncepcyjne – modele polityki rodzinnej, oczekiwania społeczne w świetle badań

15. Zaliczenie

Literatura:

Literatura

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, PWN, Warszawa 2010

Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo akademickie „Żak”, Warszawa - Kraków 2001

Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Nomos, Kraków 2006

Adamski F., Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie, PWN, Warszawa 1982

Giddens A., Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, PWN, Warszawa 2006

Brągiel J., Górnicka B., Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych, Uniwersytet Opolski, Opole 2012

Literatura uzupełniająca

M. Kawińska, J. Wróblewska-Skrzek, A. Linek, Wolność wyboru czy przymus zwyczaju? Młodzież akademicka w dobie pandemii O związkach, intymności i więziach rodzinnych, Wydawnictwo RYS, Poznań 2020.

M. Kawińska, O. Kotowska – Wójcik red., (Nie)równość płci w sferze publicznej/Gender (in)equality in the public sectore, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2021

M. Kawińska, Nowe oblicza rodzicielstwa w teorii i praktyce, w: Wartości-człowiek-wychowanie. Aksjologia w europejskich systemach edukacyjnych, red. M Czarnecka, S. Dziekoński, A. Gralczyk, J. Michalski, Wydawnictwo UKSW 2019.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach.

Zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające socjologii oraz zna rządzące nimi prawidłowości.

Ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach

Umijejętności

Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie socjologii

Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych.

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne

Kompetencje

Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności oraz

rozumie potrzebę jej doskonalenia.

ECTS:

uczestnictwo w zajęciach - 30

przygotowanie do zajęć - 15

przygotowanie do zaliczenia - 15

Razem: 60 pkt/30 =2 pkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach obowiązkowe

opanowanie materiału nauczania oraz pracy własnej studenta

egzamin pisemny - test i pytania otwarte 80%

aktywność 20%

ocena bdb - 91% i więcej

ocena db - 76% - 90%

ocena dst - 60% - 75%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Kawińska
Prowadzący grup: Martyna Kawińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Konwersatorium prowadzone w formie stacjonarnej. Rodzina z perspektywy socjologicznej, teorie, metody, badania

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami rodziny w ujęciu socjologicznym. Słuchacze powinni zdobyć podstawową wiedzę, pozwalającą na postrzeganie rodziny w kontekście życia społecznego oraz umiejętność samodzielnej analizy przyczyn i skutków współczesnych przemian życia rodzinnego, co z kolei pozwoli im na podjęcie pracy z rodziną w przyszłym życiu zawodowym.

Literatura:

Literatura

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, PWN, Warszawa 2010

Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo akademickie „Żak”, Warszawa - Kraków 2001

Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Nomos, Kraków 2006

Adamski F., Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie, PWN, Warszawa 1982

Giddens A., Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, PWN, Warszawa 2006

Brągiel J., Górnicka B., Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych, Uniwersytet Opolski, Opole 2012

Literatura uzupełniająca

M. Kawińska, J. Wróblewska-Skrzek, A. Linek, Wolność wyboru czy przymus zwyczaju? Młodzież akademicka w dobie pandemii O związkach, intymności i więziach rodzinnych, Wydawnictwo RYS, Poznań 2020.

M. Kawińska, O. Kotowska – Wójcik red., (Nie)równość płci w sferze publicznej/Gender (in)equality in the public sectore, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2021

M. Kawińska, Nowe oblicza rodzicielstwa w teorii i praktyce, w: Wartości-człowiek-wychowanie. Aksjologia w europejskich systemach edukacyjnych, red. M Czarnecka, S. Dziekoński, A. Gralczyk, J. Michalski, Wydawnictwo UKSW 2019.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Kawińska
Prowadzący grup: Martyna Kawińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Konwersatorium prowadzone w formie stacjonarnej. Rodzina z perspektywy socjologicznej, teorie, metody, badania

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami rodziny w ujęciu socjologicznym. Słuchacze powinni zdobyć podstawową wiedzę, pozwalającą na postrzeganie rodziny w kontekście życia społecznego oraz umiejętność samodzielnej analizy przyczyn i skutków współczesnych przemian życia rodzinnego, co z kolei pozwoli im na podjęcie pracy z rodziną w przyszłym życiu zawodowym.

Literatura:

Literatura

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, PWN, Warszawa 2010

Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo akademickie „Żak”, Warszawa - Kraków 2001

Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Nomos, Kraków 2006

Adamski F., Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie, PWN, Warszawa 1982

Giddens A., Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, PWN, Warszawa 2006

Brągiel J., Górnicka B., Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych, Uniwersytet Opolski, Opole 2012

Literatura uzupełniająca

M. Kawińska, J. Wróblewska-Skrzek, A. Linek, Wolność wyboru czy przymus zwyczaju? Młodzież akademicka w dobie pandemii O związkach, intymności i więziach rodzinnych, Wydawnictwo RYS, Poznań 2020.

M. Kawińska, O. Kotowska – Wójcik red., (Nie)równość płci w sferze publicznej/Gender (in)equality in the public sectore, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2021

M. Kawińska, Nowe oblicza rodzicielstwa w teorii i praktyce, w: Wartości-człowiek-wychowanie. Aksjologia w europejskich systemach edukacyjnych, red. M Czarnecka, S. Dziekoński, A. Gralczyk, J. Michalski, Wydawnictwo UKSW 2019.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Kawińska
Prowadzący grup: Martyna Kawińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Konwersatorium prowadzone w formie stacjonarnej. Rodzina z perspektywy socjologicznej, teorie, metody, badania

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami rodziny w ujęciu socjologicznym. Słuchacze powinni zdobyć podstawową wiedzę, pozwalającą na postrzeganie rodziny w kontekście życia społecznego oraz umiejętność samodzielnej analizy przyczyn i skutków współczesnych przemian życia rodzinnego, co z kolei pozwoli im na podjęcie pracy z rodziną w przyszłym życiu zawodowym.

Literatura:

Literatura

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, PWN, Warszawa 2010

Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo akademickie „Żak”, Warszawa - Kraków 2001

Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Nomos, Kraków 2006

Adamski F., Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie, PWN, Warszawa 1982

Giddens A., Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, PWN, Warszawa 2006

Brągiel J., Górnicka B., Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych, Uniwersytet Opolski, Opole 2012

Literatura uzupełniająca

M. Kawińska, J. Wróblewska-Skrzek, A. Linek, Wolność wyboru czy przymus zwyczaju? Młodzież akademicka w dobie pandemii O związkach, intymności i więziach rodzinnych, Wydawnictwo RYS, Poznań 2020.

M. Kawińska, O. Kotowska – Wójcik red., (Nie)równość płci w sferze publicznej/Gender (in)equality in the public sectore, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2021

M. Kawińska, Nowe oblicza rodzicielstwa w teorii i praktyce, w: Wartości-człowiek-wychowanie. Aksjologia w europejskich systemach edukacyjnych, red. M Czarnecka, S. Dziekoński, A. Gralczyk, J. Michalski, Wydawnictwo UKSW 2019.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)