Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-SS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy społeczne
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO1_W03, SO1_W08,

SO1_U01, SO1_U03

SO1_K02, SO1_K04

Wymagania wstępne:

brak wymagań

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z przeglądem teorii oraz analiza podstawowych pojęć i terminów z zakresu teorii systemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem teorii T. Parsonsa, N. Luhmana oraz J. Habermasa;

Podczas zajęć szczególna uwaga zostanie zwrócona na analizę systemu edukacji z perpsektywy różnych terorii systemowych;

Zajęcia mają za zadanie wyposażyć słuchaczy zarówno w zasób wiedzy związanej z teoriami systemów społecznych, jak i w umiejętność stosowania perspektywy systemowej do opisu różnych obszarów rzeczywistości społecznej, zwłaszcza obszaru edukacji.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest:

a) zapoznanie studenta z genezę teorii systemów oraz z poszczególnymi teoriami systemów społecznych np. T. Parsons'a, N. Luhmanna, J. Habermas'a;

- zapoznanie studenta z siatką pojęciową w zakresie systemów społecznych,

- zapoznanie studenta z opisem edukacji w perspektywie systemowej;

b) nabycie przez studenta umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów socjologicznych z zakresu teorii systemów społecznych, porównywania poszczególnych teorii systemów społecznych,

- nabycie umiejętności konstruowania modeli systemowych służących analizie zjawisk społecznych, w tym systemu edukacji;

c) celem wykładu jest doskonalenie kompetencji studenta w zakresie prowadzenia dyskusji, rozumienia i wyjaśniania zagadnień systemów społecznych,

- doskonalenie kompetencji w zakresie zachowywania otwartości na postrzeganie świata w kategoriach systemów społecznych;

Literatura:

Literatura podstawowa:

Luhman N., Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii, Kraków 2007;

Parsons T., Szkice z teorii socjologicznej, Warszawa 1972;

Turner J. H., Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 2005;

A. M. Kaniowski, A. Szahaj (red.), Wokół teorii krytycznej J. Habermasa, Warszawa 1987;

M. J. Szymański, Socjologia edukacji. Zarys problematyki, Kraków 2013;

J. Bielecka-Prus, Transmisja kultury w rodzinie i w szkole. Teoria Basila Bernsteina, Warszawa 2010;

Krzysztofa C. Matuszek, Systemy wojenne. Współczesne wojny w perspektywie teorii Niklasa Luhmanna, Kraków 2010

Kinga Lendzion, rozdz. Edukacja w społeczeństwie wielokulturowym, w: Dwa języki - dwa światy. Język francuski i malgaski w edukacji szkolnej na Madagaskarze, Warszawa 2019.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

wiedza - student wyjaśnia genezę teorii systemów i prezentuje poszczególne teorie systemów społecznych, zna siatkę pojęciową w zakresie systemów społecznych, charakteryzuje sferę edukacji w perspektywie systemowej;

umiejętności - student ze zrozumieniem czyta teksty socjologiczne z zakresu teorii systemów społecznych, porównuje poszczególne teorie systemów społecznych, poddaje analizie zjawiska społeczne z perspektywy systemowej, w tym sferę edukacji;

kompetencje - student potrafi prowadzić dyskusję w zakresie rozumienia i wyjaśniania zagadnień systemów społecznych, zachowuje otwartość na postrzeganie świata w kategoriach systemów społecznych;

opis ECTS:

- udział w wykładzie - 30 h;

- przygotowanie do egzaminu - 15 h;

- wykonanie zadań w elearningu- 5 h;

- samodzielna analiza materiałów źródłowych - 5 h;

suma godzin: 55 h = około 2 ECTS

(w tym w kontakcie bezpośrednim z nauczycielem akademickim 30h = 1 ECTS)

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bdb - student wyjaśnia genezę teorii systemów, prezentuje i porównuje poszczególne teorie systemów społecznych, zna siatkę pojęciową w zakresie systemów społecznych, charakteryzuje sferę edukacji w perspektywie systemowej;

na ocenę db - student wyjaśnia genezę teorii systemów i prezentuje wybrane teorie systemów społecznych, zna siatkę pojęciową w zakresie systemów społecznych, charakteryzuje sferę edukacji w perspektywie systemowej;

na ocenę dst - student prezentuje poszczególne teorie systemów społecznych, zna siatkę pojęciową w zakresie systemów społecznych, charakteryzuje sferę edukacji w perspektywie systemowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Lendzion
Prowadzący grup: Kinga Lendzion
Strona przedmiotu: http://x65pwwk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

wykład w roku akademickim 2020/2021 jest prowadzony w trybie zdalnym (on-line - synchronicznie przy wykorzystaniu platformy Teams oraz asynchronicznie przy wykorzystanu platformy Moodle)

egzamin będzie przeprowadzony na platformie Moodle/Teams

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Lendzion
Prowadzący grup: Kinga Lendzion
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aKpYXWGzewaIeGOWodRLBlxiE05I2pBhHXgWdM9mDvTw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b805b163-1932-4e68-9e4e-b56168c6b80c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Systemy społeczne: najważniejsze pojęcia - rozróżnienie system a system społeczny, cechy systemów;

2. Edukacja – ujęcie systemowe: rola edukacji w społeczeństwie - edukacja a rozwój społeczny;

- szkoła jako system społeczny;

3. System społeczny wg T. Parsonsa - działanie społeczne, system działania społecznego (system behawioralny, system osobowościowy, system społeczny, system kultury), niezbędniki funkcjonalne (AGIL);

- klasa szkolna w ujęciu Parsonsa

4. Teoria systemu społecznego J. Habermasa - socjologiczna teoria działania: działanie komunikacyjne i jego racjonalność;

- cele edukacji w ujęciu J. Habermasa

5. System społeczny wg N. Luhmana - program naukowy N. Luhmana, problem kompleksowości i kontyngencji, system społeczny jako system autopojetyczny (granice systemu, system a środowisko systemu, rola komunikacji w systemie społ.), społeczeństwo jako najwyższy poziom analizy systemowej;

- socjalizacja i edukacja w teorii systemów autopojetycznych Niklasa Luhmanna

6. Edukacja w ujęciu:

- strukturalnego funkcjonalizmu;

- konfliktowym – podejście Marksowskie, P. Bourdieu, R. Collins;

- interpretacyjnym;

- edukacja i język w teorii B. Bernsteina;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Lendzion
Prowadzący grup: Kinga Lendzion
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.