Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Savoire Vivre w XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-SV
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Savoire Vivre w XXI wieku
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae7d2f074a4f740caa7642c9c81e410e3%40thread.tacv2/conversations?groupId=e6b25170-a57c-41de-966e-008ffa51cdf8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO1_W04, SO1_W05, SO1_W06, SO1_W10; SO1_U01, SO1_U03, SO1_U06; SO1_U12, SO1_K04

Wymagania wstępne:

Brak wymagań

Skrócony opis:

Celem zajęć jest podkreślenie uniwersalnego znaczenia savoir-vivre´u jako sztuki życia; ukazanie roli savoir-vivre´u w transmisji kulturowej i podtrzymywaniu więzi społecznej; odtworzenie najważniejszych zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności obowiązujących współcześnie w sferze prywatnej i publicznej (m.in. w rodzinie, w relacjach intymnych, w życiu towarzyskim, w instytucjach edukacyjnych i kulturalnych, w pracy, w polityce, w biznesie); zwrócenie uwagi na genezę, przejawy i funkcje savoir-vivre´u oraz jego nieprzestrzegania w życiu jednostkowym i społecznym

Pełny opis:

Tematy zajęć:

1. Co to jest savoir vivre?

2. Filozofia savoir vivre z perspektywy socjologicznej

3. Poznajemy się - zasady precedencji

4. Wizyta, goście, rewanż

5. Udane przyjęcia i "sztuka" jedzenia

6. SV w pracy: od rozmowy kwalifikacyjnej po relacje zawodowe

7. Sztuka udanej komunikacji: komunikacja werbalna i niewerbalna

8. SV w relacjach towarzyskich, romantycznych, sąsiedzkich etc.

9. Podróże dalekie i bliskie

10. Ubiór: między modą a elegancją

11. Nowe technologie: e-mail, telefon komórkowy, media społecznościowe

12. Komunikacja niewerbalna, mowa ciała, postawa

13. Higiena i pielęgnacja ciała, perfumy i zapach

14. Osoby starsze, osoby niepełnosprawne a sztuka SV

15. Savoir vivre w Kościele. 

Literatura:

Allen J., Organizacja imprez. Najlepszy przewodnik dla organizatorów: udanych spotkań, imprez firmowych, balów dobroczynnych, konferencji, konwencji, imprez motywacyjnych i innych wydarzeń specjalnych. Przełożył L. Mokrzycki, Wydawnictwo IPS, Warszawa 2006;

Cohen J., Silver Y., Praktyczny poradnik savoir vivre wobec osób niepełnosprawnych, Wyd. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2008;

Kamińska-Radomska I., Współczesna etykieta biznesu w praktyce codziennej. Wyd. Uniwersytetu warszawskiego, Warszawa 2019;

Krajski S., Savoir vivre jako sztuka życia. Filozofia savoir vivre, Agencja SGK, Warszawa 2007;

Krajski S., Savoir vivre w Kościele. Podręcznik dla świeckich, Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2007;

Krajski S., Savoir vivre: podręcznik w pilnych potrzebach, Agencja SGK, Warszawa 2006;

Orłowski T., Protokół Dyplomatyczny. Ceremoniał & etykieta, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2006;

Pease A., Mowa ciała. Mowa ciała w pracy, przeł. B. Jóźwiak, Rebis Poznań 2011;

Sabath A.M., Savoir vivre w biznesie: nowoczesne rady na miarę XXI wieku, Wyd. Amber, Warszawa 2002;

Wróblewska-Skrzek J., Wizerunek kobiety biznesu a sztuka savoir vivre’u, [w:] Czas kobiet. Perspektywa socjologiczna, (red.) Olga Kotowska-Wójcik, Marta Luty-Michalak, wyd. Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa 2018;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza – student ma świadomość kompleksowych przemian kultury (w tym kultury obyczajowej) oraz historycznej zmienności jej znaczeń; posiada wiedzę o roli człowieka działającego (wespół z innymi) w strukturach społecznych;

Umiejętności – student posiada umiejętność rozumienia i analizy zjawisk społeczno-kulturowych; dysponuje podstawową umiejętność integracji wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych; potrafi zastosować system aksjonormatywny do rozpoznania, oceny i realizacji zjawisk oraz zadań społecznych, i politycznych;

Kompetencje – student potrafi współdziałać w grupie, przyjmować różne role w życiu zbiorowym; ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, tradycji i obyczajów na poziomie globalnym i lokalnym; aktywnie, w sposób profesjonalny i etyczny uczestniczy w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym;

Udział w wykładzie: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

Prezentacja o charakterze interakcyjnym: 20 godz.

Konsultacje: 5 godz.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach oraz praca w grupach

Obecność na zajęciach

Prezentacje o charakterze interakcyjnym

Test wielokrotnego wyboru (treści wykładowe+lektury+prezentacja kolegów i koleżanek): zaliczenie to udzielenie pozytywnych odpowiedzi na conajmniej 60% pytań postawionych na egzaminie

Ankiety tematyczne

Na ocenę bardzo dobrą: student zna zasady i kanony, na podstawie których wypracowane zostały reguły SV. Potrafi zastosować daną regułę w zależności od sytuacji. Dzięki poznanym zasadą potrafi współdziałać w grupie, ma świadomości odpowiedzialności jaka spoczywa na człowieku kulturalnym i umie dostosować swoja postawę do obowiązujących reguł.

Na ocenę dobrą: student zna większość zasad i kanonów, na podstawie których wypracowane zostały reguły SV. Umie zachować się w odpowiedni sposób, z reguły zna podstawowe zasady precedencji.

Na ocenę dostateczną: Student wybiórczo zna podstawowe zasady precedencji. Zna treść zasad ale nie łączy ich z kontekstem kulturowym i historycznym. Z reguły przekuwa zdobytą wiedzę na kompetencję i praktykę.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wróblewska-Skrzek
Prowadzący grup: Joanna Wróblewska-Skrzek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Celem zajęć jest podkreślenie uniwersalnego znaczenia savoir-vivre´u jako sztuki życia; ukazanie roli savoir-vivre´u w transmisji kulturowej i podtrzymywaniu więzi społecznej; odtworzenie najważniejszych zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności obowiązujących współcześnie w sferze prywatnej i publicznej (m.in. w rodzinie, w relacjach intymnych, w życiu towarzyskim, w instytucjach edukacyjnych i kulturalnych, w pracy, w polityce, w biznesie); zwrócenie uwagi na genezę, przejawy i funkcje savoir-vivre´u oraz jego nieprzestrzegania w życiu jednostkowym i społecznym

Pełny opis:

1. Co to jest savoir vivre?

2. Filozofia savoir vivre z perspektywy socjologicznej

3. Poznajemy się - zasady precedencji

4. Wizyta, goście, rewanż

5. Udane przyjęcia i "sztuka" jedzenia

6. SV w pracy: od rozmowy kwalifikacyjnej po relacje zawodowe

7. Sztuka udanej komunikacji: komunikacja werbalna i niewerbalna

8. SV w relacjach towarzyskich, romantycznych, sąsiedzkich etc.

9. Podróże dalekie i bliskie

10. Ubiór: między modą a elegancją

11. Nowe technologie: e-mail, telefon komórkowy, media społecznościowe

12. Komunikacja niewerbalna, mowa ciała, postawa

13. Higiena i pielęgnacja ciała, perfumy i zapach

14. Osoby starsze, osoby niepełnosprawne a sztuka SV

15. Savoir vivre w Kościele.

Literatura:

Allen J., Organizacja imprez. Najlepszy przewodnik dla organizatorów: udanych spotkań, imprez firmowych, balów dobroczynnych, konferencji, konwencji, imprez motywacyjnych i innych wydarzeń specjalnych. Przełożył L. Mokrzycki, Wydawnictwo IPS, Warszawa 2006;

Cohen J., Silver Y., Praktyczny poradnik savoir vivre wobec osób niepełnosprawnych, Wyd. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2008;

Kamińska-Radomska I., Współczesna etykieta biznesu w praktyce codziennej. Wyd. Uniwersytetu warszawskiego, Warszawa 2019;

Krajski S., Savoir vivre jako sztuka życia. Filozofia savoir vivre, Agencja SGK, Warszawa 2007;

Krajski S., Savoir vivre w Kościele. Podręcznik dla świeckich, Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2007;

Krajski S., Savoir vivre: podręcznik w pilnych potrzebach, Agencja SGK, Warszawa 2006;

Orłowski T., Protokół Dyplomatyczny. Ceremoniał & etykieta, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2006;

Pease A., Mowa ciała. Mowa ciała w pracy, przeł. B. Jóźwiak, Rebis Poznań 2011;

Sabath A.M., Savoir vivre w biznesie: nowoczesne rady na miarę XXI wieku, Wyd. Amber, Warszawa 2002;

Wróblewska-Skrzek J., Wizerunek kobiety biznesu a sztuka savoir vivre’u, [w:] Czas kobiet. Perspektywa socjologiczna, (red.) Olga Kotowska-Wójcik, Marta Luty-Michalak, wyd. Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa 2018;

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wróblewska-Skrzek
Prowadzący grup: Joanna Wróblewska-Skrzek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest podkreślenie uniwersalnego znaczenia savoir-vivre´u jako sztuki życia; ukazanie roli savoir-vivre´u w transmisji kulturowej i podtrzymywaniu więzi społecznej; odtworzenie najważniejszych zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności obowiązujących współcześnie w sferze prywatnej i publicznej (m.in. w rodzinie, w relacjach intymnych, w życiu towarzyskim, w instytucjach edukacyjnych i kulturalnych, w pracy, w polityce, w biznesie); zwrócenie uwagi na genezę, przejawy i funkcje savoir-vivre´u oraz jego nieprzestrzegania w życiu jednostkowym i społecznym

Pełny opis:

Tematy zajęć:

1. Co to jest savoir vivre?

2. Filozofia savoir vivre z perspektywy socjologicznej

3. Poznajemy się - zasady precedencji

4. Wizyta, goście, rewanż

5. Udane przyjęcia i "sztuka" jedzenia

6. SV w pracy: od rozmowy kwalifikacyjnej po relacje zawodowe

7. Sztuka udanej komunikacji: komunikacja werbalna i niewerbalna

8. SV w relacjach towarzyskich, romantycznych, sąsiedzkich etc.

9. Podróże dalekie i bliskie

10. Ubiór: między modą a elegancją

11. Nowe technologie: e-mail, telefon komórkowy, media społecznościowe

12. Komunikacja niewerbalna, mowa ciała, postawa

13. Higiena i pielęgnacja ciała, perfumy i zapach

14. Osoby starsze, osoby niepełnosprawne a sztuka SV

15. Savoir vivre w Kościele.

Literatura:

Allen J., Organizacja imprez. Najlepszy przewodnik dla organizatorów: udanych spotkań, imprez firmowych, balów dobroczynnych, konferencji, konwencji, imprez motywacyjnych i innych wydarzeń specjalnych. Przełożył L. Mokrzycki, Wydawnictwo IPS, Warszawa 2006;

Cohen J., Silver Y., Praktyczny poradnik savoir vivre wobec osób niepełnosprawnych, Wyd. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2008;

Kamińska-Radomska I., Współczesna etykieta biznesu w praktyce codziennej. Wyd. Uniwersytetu warszawskiego, Warszawa 2019;

Krajski S., Savoir vivre jako sztuka życia. Filozofia savoir vivre, Agencja SGK, Warszawa 2007;

Krajski S., Savoir vivre w Kościele. Podręcznik dla świeckich, Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2007;

Krajski S., Savoir vivre: podręcznik w pilnych potrzebach, Agencja SGK, Warszawa 2006;

Orłowski T., Protokół Dyplomatyczny. Ceremoniał & etykieta, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2006;

Pease A., Mowa ciała. Mowa ciała w pracy, przeł. B. Jóźwiak, Rebis Poznań 2011;

Sabath A.M., Savoir vivre w biznesie: nowoczesne rady na miarę XXI wieku, Wyd. Amber, Warszawa 2002;

Wróblewska-Skrzek J., Wizerunek kobiety biznesu a sztuka savoir vivre’u, [w:] Czas kobiet. Perspektywa socjologiczna, (red.) Olga Kotowska-Wójcik, Marta Luty-Michalak, wyd. Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa 2018;

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wróblewska-Skrzek
Prowadzący grup: Joanna Wróblewska-Skrzek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest podkreślenie uniwersalnego znaczenia savoir-vivre´u jako sztuki życia; ukazanie roli savoir-vivre´u w transmisji kulturowej i podtrzymywaniu więzi społecznej; odtworzenie najważniejszych zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności obowiązujących współcześnie w sferze prywatnej i publicznej (m.in. w rodzinie, w relacjach intymnych, w życiu towarzyskim, w instytucjach edukacyjnych i kulturalnych, w pracy, w polityce, w biznesie); zwrócenie uwagi na genezę, przejawy i funkcje savoir-vivre´u oraz jego nieprzestrzegania w życiu jednostkowym i społecznym

Pełny opis:

Tematy zajęć:

1. Co to jest savoir vivre?

2. Filozofia savoir vivre z perspektywy socjologicznej

3. Poznajemy się - zasady precedencji

4. Wizyta, goście, rewanż

5. Udane przyjęcia i "sztuka" jedzenia

6. SV w pracy: od rozmowy kwalifikacyjnej po relacje zawodowe

7. Sztuka udanej komunikacji: komunikacja werbalna i niewerbalna

8. SV w relacjach towarzyskich, romantycznych, sąsiedzkich etc.

9. Podróże dalekie i bliskie

10. Ubiór: między modą a elegancją

11. Nowe technologie: e-mail, telefon komórkowy, media społecznościowe

12. Komunikacja niewerbalna, mowa ciała, postawa

13. Higiena i pielęgnacja ciała, perfumy i zapach

14. Osoby starsze, osoby niepełnosprawne a sztuka SV

15. Savoir vivre w Kościele.

Literatura:

Allen J., Organizacja imprez. Najlepszy przewodnik dla organizatorów: udanych spotkań, imprez firmowych, balów dobroczynnych, konferencji, konwencji, imprez motywacyjnych i innych wydarzeń specjalnych. Przełożył L. Mokrzycki, Wydawnictwo IPS, Warszawa 2006;

Cohen J., Silver Y., Praktyczny poradnik savoir vivre wobec osób niepełnosprawnych, Wyd. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2008;

Kamińska-Radomska I., Współczesna etykieta biznesu w praktyce codziennej. Wyd. Uniwersytetu warszawskiego, Warszawa 2019;

Krajski S., Savoir vivre jako sztuka życia. Filozofia savoir vivre, Agencja SGK, Warszawa 2007;

Krajski S., Savoir vivre w Kościele. Podręcznik dla świeckich, Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2007;

Krajski S., Savoir vivre: podręcznik w pilnych potrzebach, Agencja SGK, Warszawa 2006;

Orłowski T., Protokół Dyplomatyczny. Ceremoniał & etykieta, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2006;

Pease A., Mowa ciała. Mowa ciała w pracy, przeł. B. Jóźwiak, Rebis Poznań 2011;

Sabath A.M., Savoir vivre w biznesie: nowoczesne rady na miarę XXI wieku, Wyd. Amber, Warszawa 2002;

Wróblewska-Skrzek J., Wizerunek kobiety biznesu a sztuka savoir vivre’u, [w:] Czas kobiet. Perspektywa socjologiczna, (red.) Olga Kotowska-Wójcik, Marta Luty-Michalak, wyd. Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa 2018;

Wymagania wstępne:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)