Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia wsi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-SWsi Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia wsi
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO1_W02, SO1_W10;

SO1_U01, SO1_U03; SO1_U12

Wymagania wstępne:

Zaliczony przedmiot Wstęp do socjologii - 30 g. wykład i 30 g. ćwiczenia.

Skrócony opis:

Przedmiot ma formę wykładu i odbywa się w semestrze letnim w wymiarze 30 g. Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z tematyką i specyfiką obszaru badawczego socjologii wsi, zwłaszcza socjologii wsi polskiej. Omawiane będą: początki socjologii wsi, przedmiot (wieś i obszar wiejski) i metody badań (monograficzna i dokumentów osobistych); tradycyjna organizacja wsi polskiej; modernizacja wsi polskiej w 20-leciu międzywojennym; ruch ludowy; tradycyjna kultura chłopska w Polsce, preferencje kulturalne; gospodarowanie chłopskie wczoraj i dziś (praca na wsi, dwuzawodowość i wielozawodowość, PGR); nowe osadnictwo na wsi polskiej; wieś jako środowisko obywatelskie; aktywizacja współczesnej wsi polskiej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z następującymi treściami merytorycznymi, aby nabyli oczekiwaną wiedzę i umiejętności:

1. Wprowadzenie: specyfika i zakres zainteresowań socjologii wsi jako nauki (początki, rozwój, przedmiot, metoda, badacze). (2 g.)

2. Socjologia wsi a socjologia obszarów wiejskich. (2 g.)

3. Koncepcja kontinuum wieś - miasto. (2 g.)

4. Tradycyjna organizacja społeczna wsi polskiej. (2 g.)

5. Modernizacja wsi polskiej w okresie 20-lecia międzywojennego. (2 g.)

6. Ruch ludowy. (2 g.)

7. Etos pracy w rolnictwie wczoraj i dziś: dwuzawodowość, wielozawodowość, wizje kolektywizacji. (2 g.)

8. Etos pracy w rolnictwie wczoraj i dziś - c.d.: profesjonalizacja (chłop, rolnik, farmer), gospodarstwa rodzinne w Polsce i na Zachodzie. (2 g.)

9. Tradycyjna kultura chłopska w Polsce. Specyfika i zróżnicowanie systemu aksjonormatywnego współczesnych mieszkańców wsi. (2 g.)

10. Wzory i sposoby życia na wsi. (2 g.)

11. Religijność ludowa. ( 2 g.)

12. Wieś jako środowisko obywatelskie - zagadnienia relacji wobec władzy. (2 g.)

13. Nowe osadnictwo na polskiej wsi. (2 g.)

14. Aktywizacja społeczna polskiej wsi. (2 g.)

15. Podsumowanie: Współczesne polskie "społeczeństwo wiejskie" i jego odmiany. (2 g.)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Bukraba-Rylska Izabella, Socjologia wsi polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

2. Gorlach Krzysztof, Socjologia obszarów wiejskich. Problemy i perspektywy, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2019.

3. Halamska Maria, Wiejska polska na początku XXI wieku. Rozważania o gospodarce i społeczeństwie, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2013.

Lektura dodatkowa:

1. Bujak Franciszek, Żmiąca. Wieś powiatu limanowskiego. Stosunki gospodarcze i społeczne, Gebethner i Spółka, Kraków 1903.

2. Bukraba-Rylska Izabella, Na temat wsi i socjologii wsi. Pomiędzy dyskursem wiejsko-plebejskim a miejsko-inteligenckim, IRWiR PAN, Warszawa 2005.

3. Burszta Józef, Chłopskie źródła kultury, LSW, Warszawa 1985.

4. Lewenstein Barbara, Nowe paradygmaty rozwoju układów lokalnych - w stronę obywatelskich wizji społeczności lokalnych, w: Kurczewska Joanna (red.), Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006, s. 221-245.

5. Thomas William I., Znaniecki Florian, Chłop polski w Europie i Ameryce, LSW, Warszawa 1976.

6. Wierzbicki Tadeusz Zbigniew, Oświata i motywy kształcenia dzieci

we wsi Żmiąca (rozdział monografii: Żmiąca w pół wieku później, Ossolineum Wydawnictwo PAN, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Zakład Socjologii Wsi, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963), "Przegląd Socjologiczny Sociological Review" 1958 nr 12, s. 123-163, https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Przeglad_Socjologiczny_Sociological_Review/Przeglad_Socjologiczny_Sociological_Review-r1958-t12/Przeglad_Socjologiczny_Sociological_Review-r1958-t12-s123-163/Przeglad_Socjologiczny_Sociological_Review-r1958-t12-s123-163.pdf, (data dostępu: 30.12.2021).

7. Wołk Agnieszka, opracowanie hasła: Kultura ludowa, „Zeszyt Naukowy” 2014 nr 2, s. 256-257, dostępne w zakładce przedmiotu na platformie edukacyjnej UKSW Moodle.

8. Wołk Agnieszka, Zderzenie kultury miejskiej i wiejskiej, „Zeszyt Naukowy” 2014 nr 1, s. 90-97, artykuł dostępny w zakładce przedmiotu na platformie edukacyjnej UKSW Moodle.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Oczekiwane efekty uczenia się studenta w zakresie wiedzy (EW):

1. Identyfikuje główne perspektywy badawcze (koncepcje, metody, narzędzia) i podstawowe pojęcia z zakresu socjologii wsi.

2. Charakteryzuje funkcjonowanie i przeobrażanie rodzin i gospodarstw rolnych oraz społeczności wiejskich.

Oczekiwane efekty uczenia się studenta w zakresie umiejętności (EU):

1. Posługuje się podstawową wiedzą teoretyczną z zakresu socjologii wsi dla oglądu i eksplikacji zjawisk i procesów społecznych zachodzących na obszarach wiejskich.

2. Analizuje poprawnie przyczyny i przebieg konkretnych zjawisk i procesów społecznych związanych z przeobrażeniami rodzin i gospodarstw rolnych oraz społeczności wiejskich.

3. Potrafi czytać ze zrozumieniem specjalistyczne teksty z zakresu socjologii wsi.

Oczekiwane efekty uczenia się studenta w zakresie kompetencji (EK):

1. Jest zdolny do stosowania wiedzy i umiejętności socjologicznych z zakresu socjologii wsi w swej karierze zawodowej, zwłaszcza podczas studiów socjologicznych, i w życiu osobistym.

2. Dyskutuje na temat głównych problemów wsi i rolnictwa w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności socjologiczne z zakresu socjologii wsi.

Opis ECTS:

Uczestnictwo w wykładach - 30 g.

Konsultacje - 10 g.

Przygotowanie do egzaminu - 20 g.

Ogółem - 60 g. (w tym 40 g. w kontakcie bezpośrednim z Nauczycielem Akademickim)

Punkty ECTS = 60 g. : 30 g. = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym (test) z materiału przedstawionego na wykładach i wskazanych lektur. Zaliczenie, czyli uzyskanie oceny dostatecznej to udzielenie poprawnej odpowiedzi na co najmniej 60% pytań postawionych na egzaminie. Uzyskanie wyższych ocen kształtuje się procentowo w sposób następujący:

dostateczny+ - udzielenie odpowiedzi na co najmniej 69% pytań,

dobry - udzielenie odpowiedzi na co najmniej 77% pytań,

dobry+ - udzielenie odpowiedzi na co najmniej 86% pytań,

bardzo dobry - udzielenie odpowiedzi na co najmniej 94% pytań na egzaminie.

W odniesieniu do oczekiwanych efektów uczenia się studenta w zakresie wiedzy i umiejętności oceny kształtują się następująco:

Na ocenę bardzo dobry -

1. Student bardzo dobrze potrafi identyfikować główne perspektywy badawcze (koncepcje, metody, narzędzia) i podstawowe pojęcia z zakresu socjologii wsi.

2. Student bardzo dobrze charakteryzuje funkcjonowanie i przeobrażanie rodzin i gospodarstw rolnych oraz społeczności wiejskich.

3. Bardzo sprawnie posługuje się podstawową wiedzą teoretyczną z zakresu socjologii wsi dla oglądu i eksplikacji zjawisk i procesów społecznych zachodzących na obszarach wiejskich.

4. Potrafi bardzo dobrze analizować przyczyny i przebieg konkretnych zjawisk i procesów społecznych związanych z przeobrażeniami rodzin i gospodarstw rolnych oraz społeczności wiejskich.

5. Potrafi bez trudności czytać ze zrozumieniem specjalistyczne teksty z zakresu socjologii wsi.

Na ocenę dobry -

1. Student dobrze potrafi identyfikować główne perspektywy badawcze (koncepcje, metody, narzędzia) i podstawowe pojęcia z zakresu socjologii wsi.

2. Student dobrze charakteryzuje funkcjonowanie i przeobrażanie rodzin i gospodarstw rolnych oraz społeczności wiejskich.

3. Sprawnie posługuje się podstawową wiedzą teoretyczną z zakresu socjologii wsi dla oglądu i eksplikacji zjawisk i procesów społecznych zachodzących na obszarach wiejskich.

4. Potrafi dobrze analizować przyczyny i przebieg konkretnych zjawisk i procesów społecznych związanych z przeobrażeniami rodzin i gospodarstw rolnych oraz społeczności wiejskich.

5. Potrafi czytać ze zrozumieniem specjalistyczne teksty z zakresu socjologii wsi.

Na ocenę dostateczny -

1. Student w sposób wystarczający potrafi identyfikować główne perspektywy badawcze (koncepcje, metody, narzędzia) i podstawowe pojęcia z zakresu socjologii wsi.

2. Student dość dobrze charakteryzuje funkcjonowanie i przeobrażanie rodzin i gospodarstw rolnych oraz społeczności wiejskich.

3. W sposób wystarczający posługuje się podstawową wiedzą teoretyczną z zakresu socjologii wsi dla oglądu i eksplikacji zjawisk i procesów społecznych zachodzących na obszarach wiejskich.

4. Potrafi dość dobrze analizować przyczyny i przebieg konkretnych zjawisk i procesów społecznych związanych z przeobrażeniami rodzin i gospodarstw rolnych oraz społeczności wiejskich.

5. Potrafi czytać z dostatecznym zrozumieniem specjalistyczne teksty z zakresu socjologii wsi.

Na ocenę niedostateczny -

1. Student nie potrafi identyfikować głównych perspektyw badawczych (koncepcji, metod, narzędzi) i podstawowych pojęć z zakresu socjologii wsi.

2. Student nie potrafi charakteryzować funkcjonowania i przeobrażania rodzin i gospodarstw rolnych oraz społeczności wiejskich.

3. Nie posługuje się podstawową wiedzą teoretyczną z zakresu socjologii wsi dla oglądu i eksplikacji zjawisk i procesów społecznych zachodzących na obszarach wiejskich.

4. Nie potrafi analizować przyczyn i przebiegu konkretnych zjawisk i procesów społecznych związanych z przeobrażeniami rodzin i gospodarstw rolnych oraz społeczności wiejskich.

5. Nie potrafi czytać ze zrozumieniem specjalistycznych tekstów z zakresu socjologii wsi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wołk
Prowadzący grup: Agnieszka Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wołk
Prowadzący grup: Agnieszka Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.