Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia zmiany społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-SZS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Socjologia zmiany społecznej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

SO1_W09;


Umiejętności:

SO1_U01, SO1_U02, SO1_U03, SO1_U10; SO1_U12; SO1_U13


Kompetencje społeczne:

-

Wymagania wstępne:

Zaliczenie zakresu materiału z przedmiotów Wstęp do socjologii oraz Struktury społeczne, orientacja epok historycznych na poziomie szkoły średniej, ciekawość poznawcza zagadnień zmiany społecznej, znajomość elementarnych pojęć socjologicznych: struktura społeczna, stratyfikacja, społeczeństwo i system społeczny.

Skrócony opis:

Socjologia zmiany społecznej jest przedmiotem fakultatywnym w formie zajęć stacjonarnych (konwersatorium) - dotyczącym zagadnień szeroko pojętej transformacji w różnych perspektywach poznania społecznego. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi zmian społecznych; pojęciami, rodzajami zmian, czynnikami zmian, teoriami zmian społecznych, przykładami zmian. Przedmiot ma na celu zdobycie przez studentów wiedzy z danej tematyki oraz zdobycie umiejętności analizowania i opisu zmian społecznych.

Pełny opis:

Socjologia zmiany społecznej zawiera w sobie wiedzę nt. szeroko pojętej transformacji społeczeństw od początku procesu antropogenezy po współczesność. Na poziomie ogólnym łączy i jednocześnie poszerza zakres informacji z wstępu do socjologii oraz zajęć dotyczących historii i spuścizny myśli socjologicznej, jak również klasycznych teorii socjologicznych. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi zmian społecznych; pojęciami, rodzajami zmian, czynnikami zmian, teoriami zmian społecznych, przykładami zmian. Przedmiot ma na celu zdobycie przez studentów wiedzy z danej tematyki oraz zdobycie umiejętności analizowania i opisu zmian społecznych.

Treści merytoryczne:

I. Definiowanie zmiany społecznej w socjologii klasycznej i współczesnej;

II. Przemiany więzi społecznych. Uspołecznienie jako krystalizacja antropo- i socjogenezy;

III. Adaptacja jednostek do zmian społecznych;

IV. Dynamika zmian społecznych;

V. Instytucjonalizacja i innowacja w normatywnym procesie zmiany społecznej;

VI. Progresywizm. Definicje rozwoju, cyklu i postępu społecznego;

VII. Podmioty zmian społecznych. Idee – jednostki – ruchy społeczne;

VIII. Teorie zmian społecznych;

IX. Periodyzacja społeczeństw. Eksplikacja zmiany społecznej;

X. Rewolucja jako przykład totalnej zmiany społecznej;

XI. Modalność tradycji historycznej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Sztompka P. (2005), Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Marody M., Giza-Poleszczuk A. (2004), Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Jelonek A.W., Tyszka K. (2001), Koncepcje rozwoju społecznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Krzysztofek K., Szczepański M.S. (2005), Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Olszewska-Dyoniziak B. (2008), Rozwój, zmiana i postęp społeczny. Zarys problematyki, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław.

Hirszowicz M. (2007), Stąd ale dokąd? Społeczeństwo u progu nowej ery, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.

Paluch A.K. (1976), Konflikt modernizacja i zmiana społeczna, PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Appelbaum R.P. (1971), Theories of social change, Markham Publishing Company, Chicago.

Bauman Z. (2007), Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, (tł. M. Żakowski), Wydawnictwo Sic!, Warszawa.

Bauman Z. (2013), Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.

Beck U. (2004), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, (tł. S. Cieśla), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Etzioni A., Etzioni E. (red.) 1964), Social change. Sources, patterns, and consequences, Basic Books, New York – London.

Giddens A. (2007), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, (tł. A. Szulżycka), PWN, Warszawa.

Hałas E. (2001), Zmiany społeczne: dylematy teoretyczne i praktyczne, [w:] Rozumienie zmian społecznych, (red.) E. Hałas, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, s. 275-288.

Marody M. (2014), Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Morawski W. (1998), Zmiana instytucjonalna. Społeczeństwo. Gospodarka. Polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Moore W.E. (1974), Social change, Prentice-Hall, Englewood Cliffs NJ.

Nisbet R. (1969), Social change in history. Aspects of the Western theory of development, Oxford University Press, New York.

Stankiewicz J. (1991), Wstęp do socjologicznej teorii innowacji technicznych. Rys historyczny i analiza empiryczna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Zielona Góra.

Szczepański M.S. (1985), Teorie zmian społecznych. Wybrane zagadnienia. Część I: Teorie modernizacji. Skrypt dla studentów II, III i IV roku socjologii, Uniwersytet Śląski, Katowice.

Szczepański M.S. (1989), Modernizacja. Rozwój zależny. Rozwój endogenny. Socjologiczne studium teorii rozwoju społecznego, Uniwersytet Śląski, Katowice. Toffler A. (2006), Trzecia fala, (tł. E. Woydyłło i in.), Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.

Toffler A. (2007), Szok przyszłości, (tł. W. Osiatyński i in.), Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty w zakresie wiedzy (EW):

Student ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian.

Student posiada szczegółową wiedzę o zasadach i sposobach dokonywania się zmian społecznych. Zna pojęcia: instytucjonalizacji – zna jej przebieg i przyczyny, pojęcia zmiany normatywnej, zachowania innowacyjnego. Posiada wiedzę o procesach zmian społecznych w różnych obszarach życia społecznego. Posiada wiedzę o przyczynach zmian, przebiegu i konsekwencjach zmian społecznych. Zna klasyczne i współczesne teorie zmian społecznych. Zna różnice podejść teoretycznych oraz formułowaną krytykę. Posiada podstawową wiedzę na temat procesów leżących u podstaw stabilności i zmiany społecznej, a także rozumie na czym polegają te procesy.

Efekty w zakresie umiejętności (EU):

Potrafi prawidłowo interpretować zmiany społeczne, rodzaje, formy przekształceń, charakteryzować podmioty sprawcze zmian społecznych. Posiada umiejętność rozumienia i analizowania przykładów zmiany społecznej.

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do analizowania zmian życia społecznego. Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim. Potrafi zinterpretować przeszłe i bieżące wydarzenia społeczne (polityczne, kulturowe, gospodarcze) przy pomocy pojęć i teorii socjologicznych. Potrafi posługiwać się podstawowymi kategoriami teoretycznymi do opisu zmian społecznych we współczesnych społeczeństwach. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Efekty w zakresie kompetencji społecznych (EK):

-

ECTS: 1 ECTS = 30 godzin pracy studenta

udział w zajęciach - 30

konsultacje - 2

lektura i analiza tekstów - 8

przygotowanie do egzaminu - 20

SUMA GODZIN 90 [60:30=3]

LICZBA ECTS = 2

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą (bdb) student potrafi szczegółowo przedstawić definicje zmiany społecznej, jej teorie, dynamikę i odniesienie do współczesnego kształtu struktury społecznej. W sposób płynny odwołuje się do przykładów rewolucji społecznych oraz bogato opisuje aspekty periodyzacji społeczeństw.

Na ocenę dobrą (db) student potrafi przedstawić ogólnie definicje zmiany społecznej, jej teorie, dynamikę i odniesienie do współczesnego kształtu struktury społecznej. W sposób właściwy odwołuje się do przykładów rewolucji społecznych oraz stara się opisać aspekty periodyzacji społeczeństw.

Na ocenę dostateczną (dst) student potrafi ze wspomaganiem i podpowiedziami przedstawić ogólnie definicje zmiany społecznej, jej teorie, dynamikę i odniesienie do współczesnego kształtu struktury społecznej. Słabo kojarzy przykłady rewolucji społecznych oraz ma wyraźne problemy z opisem aspektów periodyzacji społeczeństw.

Na ocenę niedostateczną (ndst) student nie potrafi przedstawić nawet hasłowych definicji zmiany społecznej, jej teorii, dynamiki i odniesienia do współczesnego kształtu struktury społecznej. W ogóle nie kojarzy przykładów rewolucji społecznych oraz nie wskazuje aspektów periodyzacji społeczeństw.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Choczyński
Prowadzący grup: Marcin Choczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Choczyński
Prowadzący grup: Marcin Choczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.