Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stratyfikacja społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-StrSpoł
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stratyfikacja społeczna
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO2_W03, SO2_W06, SO2_W09; SO2_U02,

SO2_U09; SO2_U11.


Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowej problematyki socjologicznej.

Skrócony opis:

Problematyka wykładu obejmuje zagadnienia związane z uwarstwieniem społecznym, nierównościami społecznymi oraz ruchliwością społeczną. Aspekty: historyczny, teoretyczny (teorie) oraz analityczny pozwalają zrozumieć złożoność społeczeństw zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Jest to ukazanie klasycznego, jak i współczesnego dorobku teoretyczno-empirycznego socjologii (adekwatna literatura przedmiotu oraz wyniki aktualnych badań).

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zdobicie przez studenta rozszerzonej wiedzy o stratyfikacyjnym układzie struktur społecznych, a także o czynnikach, które go warunkują, ponadto student będzie posiadał rozszerzoną wiedzę na temat człowieka jako podmiotu kultury i życia zbiorowego, także będzie posiadał pogłębioną wiedzę o dynamicznym aspekcie stratyfikacji społecznej. Ponadto student będzie potrafił analizować i opisać przyczyny i przebieg procesów stratyfikacyjnych z perspektywy teorii socjologicznych i dorobku empirycznego socjologii.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu kursu student będzie znał pojęcia w zakresie stratyfikacji (stratyfikacja, system społeczny, nierówności społeczne, zróżnicowanie społeczne), będzie znał klasyczne i współczesne ujęcia zróżnicowania społecznego, będzie znał sposoby analizy stratyfikacji (Marks, Weber, analiza funkcjonalna), będzie znał dynamiczny wymiar stratyfikacji (na przykładzie zmiany na ryku edukacyjnym, pracy, nierówności majątkowe).

ECTS

Udział w zajęciach 30godz

Przygotowanie do zaliczenia 30 godz.

Konsultacje bezpośrednie z nauczycielem akademickim 15 godz.

75 godz = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student ma rozszerzoną wiedzą w stopniu bardzo dobrym o stratyfikacyjnym układzie struktur społecznych, a także o czynnikach, które go warunkują, ponadto posiada rozszerzoną wiedzę w stopniu bardzo dobrym na temat człowieka jako podmiotu kultury i życia zbiorowego, posiada także rozszerzoną wiedzę w stopniu bardzo dobrym o dynamicznym aspekcie stratyfikacji społecznej. Ponadto student potrafi w stopniu bardzo dobrym analizować i opisać przyczyny i przebieg procesów stratyfikacyjnych z perspektywy teorii socjologicznych i dorobku empirycznego socjologii.

Na ocenę dobrą student ma rozszerzoną wiedzą w stopniu dobrym o stratyfikacyjnym układzie struktur społecznych, a także o czynnikach, które go warunkują, ponadto posiada rozszerzoną wiedzę w stopniu dobrym na temat człowieka jako podmiotu kultury i życia zbiorowego, posiada także rozszerzoną wiedzę w stopniu dobrym o dynamicznym aspekcie stratyfikacji społecznej. Ponadto student potrafi w stopniu dobrym analizować i opisać przyczyny i przebieg procesów stratyfikacyjnych z perspektywy teorii socjologicznych i dorobku empirycznego socjologii.

Na ocenę dostateczną student ma rozszerzoną wiedzą w stopniu dostatecznym o stratyfikacyjnym układzie struktur społecznych, a także o czynnikach, które go warunkują, ponadto posiada rozszerzoną wiedzę w stopniu dostatecznym na temat człowieka jako podmiotu kultury i życia zbiorowego, posiada także rozszerzoną wiedzę w stopniu dostatecznym o dynamicznym aspekcie stratyfikacji społecznej. Ponadto student potrafi w stopniu dostatecznym analizować i opisać przyczyny i przebieg procesów stratyfikacyjnych z perspektywy teorii socjologicznych i dorobku empirycznego socjologi.

Na ocenę niedostateczną student ma rozszerzoną wiedzą w stopniu nie dostatecznym o stratyfikacyjnym układzie struktur społecznych, a także o czynnikach, które go warunkują, ponadto posiada rozszerzoną wiedzę w stopniu niedostatecznym na temat człowieka jako podmiotu kultury i życia zbiorowego, posiada także rozszerzoną wiedzę w stopniu niedostatecznym o dynamicznym aspekcie stratyfikacji społecznej. Ponadto student potrafi w stopniu niedostatecznym analizować i opisać przyczyny i przebieg procesów stratyfikacyjnych z perspektywy teorii socjologicznych i dorobku empirycznego socjologii.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Zaręba
Prowadzący grup: Sławomir Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Klimski
Prowadzący grup: Wojciech Klimski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Kod do zajęć na MsTeams: qmsrk8b

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Zaręba
Prowadzący grup: Sławomir Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)