Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO2_W02, SO2_W05,

SO2_W06, SO2_W08;

SO2_U01, SO2_U05;

SO2_U11, SO2_K01

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych. Materiał jest dobierany do poziomu znajomości języka angielskiego wśród studentów, w razie potrzeby przygotowywane są materiały na różnych poziomach.

Skrócony opis:

Zajęcia mają przygotować studentów do pracy z tekstami naukowymi i raportami badawczymi z zakresu nauk socjologicznych- zarówno teoretycznymi jak metodologicznymi (słownictwo raportów badań przeprowadzonych wg metod jakościowych i ilościowych).

Pełny opis:

Na zajęciach tłumaczone i omawiane są raporty/ sprawozdania z badań społecznych a także artykuły prasowe; studenci tłumaczą kolejno fragmenty tekstów, przyswajając słownictwo, kolokacje i konstrukcje zdaniowe. Ich tematyka dotyczy aktualnych i ważnych procesów społecznych, dzięki czemu uczestnicy nabywają biernych i czynnych kompetencji w zakresie rozumienia i omawiania problematyki starzenia się społeczeństw, migracji, procesów zapoczątkowanych przez pandemię czy rozpowszechnienia nowych technologii. Jednocześnie, tłumaczenie wyodrębnionych fragmentów raportów dotyczących metodologii i teorii pozwala na rozwinięcie słownictwa także w tych zakresach. Po przetłumaczeniu tekstów wykonywane są ćwiczenia pisemne ugruntowujące poznane słownictwo.

Literatura:

Literatura podstawowa:

"Quantitative Research Methods : A Synopsis Approach" Journal of Business and Management Review" 6(11):40-47

"Qualitative Research Methods Overview". Family Health International

“How can European countries improve the integration of youth with migrant parents?” Migration Policy Debates © OECD N°26, APRIL 2021, report Jean-Christophe Dumont, Thomas Liebig

“What is the impact of the covid-19 pandemic on immigrants and their children?” © OECD OCTOBER 2020 Tackling Coronavirus, Contributing to Global Effort, Stefano Scarpetta, Jean-Christophe Dumont, Thomas Liebig

“Immigration to Canada. A wider welcome”, The Economist April 24th 2021

“Building bridges”, British Council, www.britishcouncil.org/learnenglish

“Veganism”, British Council, www.britishcouncil.org/learnenglish

“Defining generations: Where Millennials end and Generation Z begins” January 2019, Pew Research Centre.

“Resilient generations gold the key to create ‘Better normal’”, The Deloitte Global Millenial Survey 2020.

“Following The Money In Esports” Daniel Marcus, Forbes

“The ugly truth about ageism: it's a prejudice targeting our future selves” Guardian, September 2018, Caroline Baum

“Wages determinants in the European Union — Evidence from Structure of Earnings Survey (SES 2014) data” — EUROSTAT report

Possibility of recognising COVID-19 as being of occupational origin at national level in EU and EFTA countries — EUROSTAT report

Richard Voase, Socio-economic change in the UK and patterns of

cultural attendance, Managing Leisure, 2013, Routledge

Wiśniewski, R. .; Bukalska, I. The Interactive Dimension of Creating Cultural Artifacts Using Agile Methodologies. QSR 2020, 16, 198-210.

Literatura uzupełniająca:

Quality report on balance of payments, international investment position, international trade in services and foreign direct investment statistics — 2021

Kathy Charmaz, Constructing Grounded theory. A Practical Guide through Qualitative Analysis SAGE Los Angeles, London, 2006, 42-66.

Krzysztof Konecki, Time in the Recruiting Search Process by Headhunting Companies, 131-146 in: (ed.) Anselm Strauss, Juliet Corbin, Grounded Theory in Practice, SAGE Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi, 1997.

Adele Clarke, Situational Analysis. Grounded Theory after Postmodern Turn; Doing situational Maps and Analysis, SAGE Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi , 2005 83-99 [fragment rozdziału]

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EW

Student równolegle z nabywaniem umiejętności językowych poznaje problemy społeczne krajów anglosaskich oraz krajów wykorzystujących język angielski w procesie komunikacji społecznej, potrafi odnieść je i porównać z kontekstem polskim

EU

Student poznaje anglojęzyczne słownictwo dotyczące bieżących kwestii i problemów społecznych, uzyskuje narzędzia do opisu i wyjaśnienia ich w języku angielskim

Student potrafi opisać i wyjaśnić po angielsku metodologię badań

Student rozumie anglojęzyczne artykuły i rozdziały prac socjologicznych, wykorzystując je do własnych działań w zakresie kwerendy

UK

Student rozumie i potrafi komunikować myśli i sądy w języku angielskim w różnych sytuacjach społecznych- w trakcie zagranicznych stypendiów uniwersyteckich (nauki społeczne), na konferencjach i w sytuacjach zawodowych

50 godz- tłumaczenie materiałów z języka angielskiego

20 godz- wykonywanie ćwiczeń

5 godz- konsultacje

razem 75 h=3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student potrafi sformułować po angielsku problemy społeczne i zagadnienia opisane w materiałach wykorzystując trafnie profesjonalne słownictwo użyte we właściwych kolokacjach. Potrafi też omówić metodologię badań, techniki badań ilościowych i jakościowych z wykorzystaniem właściwego, naukowego słownictwa.

Na ocenę dobrą student potrafi sformułować po angielsku problemy społeczne i zagadnienia opisane w materiałach wykorzystując większość profesjonalnego słownictwa użytego przeważnie we właściwych kolokacjach. Potrafi też omówić metodologię badań, techniki badań ilościowych i jakościowych częściowo z wykorzystaniem właściwego, naukowego słownictwa a częściowo za pomocą parafraz i potocznych sformułowań.

Na ocenę dostateczną student potrafi sformułować po angielsku niektóre problemy społeczne i zagadnienia opisane w materiałach wykorzystując potoczne słownictwo i sporadycznie profesjonalne słownictwo często używane w niewłaściwych kolokacjach. Potrafi też omówić metodologię badań, techniki badań ilościowych i jakościowych głównie za pomocą parafraz i potocznych sformułowań.

Na ocenę niedostateczną student nie opanował słownictwa wprowadzonego na zajęciach- ani w odniesieniu do problemów społecznych ani do metodologii badań.

Dla uzyskania oceny pozytywnej konieczne jest aktywne uczestnictwo w zajęciach- tłumaczenie tekstów, wykonywanie ćwiczeń oraz przygotowanie do zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 29 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Bukalska
Prowadzący grup: Izabela Bukalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają przygotować studentów do pracy z tekstami naukowymi w dziedzinie nauk socjologicznych- zarówno teoretycznymi jak metodologicznymi (słownictwo raportów badań przeprowadzonych wg metod jakościowych i ilościowych).

Pełny opis:

Na zajęciach tłumaczone i omawiane są raporty/ sprawozdania z badań społecznych a także artykuły prasowe; studenci tłumaczą kolejno fragmenty tekstów, przyswajając słownictwo, kolokacje i konstrukcje zdaniowe. Ich tematyka dotyczy aktualnych i ważnych procesów społecznych, dzięki czemu uczestnicy nabywają biernych i czynnych kompetencji w zakresie rozumienia i omawiania problematyki starzenia się społeczeństw, migracji, procesów zapoczątkowanych przez pandemię czy rozpowszechnienia nowych technologii. Jednocześnie, tłumaczenie wyodrębnionych fragmentów raportów dotyczących metodologii i teorii pozwala na rozwinięcie słownictwa także w tych zakresach. Po przetłumaczeniu tekstów wykonywane są ćwiczenia pisemne ugruntowujące poznane słownictwo.

Literatura:

Lista artykułów i rozdziałów omawianych na zajęciach- wybór

Quantitative Research Methods : A Synopsis Approach

"Qualitative Research Methods Overview". Family Health International

“How can European countries improve the integration of youth

with migrant parents?” Migration Policy Debates © OECD N°26, APRIL 2021, report Jean-Christophe Dumont, Thomas Liebig

“What is the impact of the covid-19 pandemic on immigrants and their children?” © OECD OCTOBER 2020 Tackling Coronavirus, Contributing to Global Effort, Stefano Scarpetta, Jean-Christophe Dumont, Thomas Liebig

“Immigration to Canada. A wider welcome”, The Economist April 24th 2021

“Building bridges”, British Council, www.britishcouncil.org/learnenglish

“Veganism”, British Council, www.britishcouncil.org/learnenglish

“Defining generations: Where Millennials end and Generation Z begins” January 2019, Pew Research Centre.

“Resilient generations gold the key to create ‘Better normal’”, The Deloitte Global Millenial Survey 2020.

“Following The Money In Esports” Daniel Marcus, Forbes

“The ugly truth about ageism: it's a prejudice targeting our future selves” Guardian, September 2018, Caroline Baum

“Wages determinants in the European Union — Evidence from Structure of Earnings Survey (SES 2014) data” — EUROSTAT report

Possibility of recognising COVID-19 as being of occupational origin at national level in EU and EFTA countries — EUROSTAT report

Richard Voase, Socio-economic change in the UK and patterns of

cultural attendance, Managing Leisure, 2013, Routledge

Wiśniewski, R. .; Bukalska, I. The Interactive Dimension of Creating Cultural Artifacts Using Agile Methodologies. QSR 2020, 16, 198-210.

Keith F Punch, Design in Qualitative research- chapter: Overview, in: Introduction to Social Research, Quantitative and Qualitative Approaches Second Edition , SAGE Publications Ltd., University of Western Australia, 2005, s. 134-140

Keith F Punch, Introduction to Social Research, chapter: Case Studies, in: Quantitative and Qualitative Approaches Second Edition , SAGE Publications Ltd., University of Western Australia, 2005, 142-149.

Keith F Punch, Introduction to Social Research, chapter: Etnography, in: Quantitative and Qualitative Approaches Second Edition , SAGE Publications Ltd., University of Western Australia, 2005, 150- 153.

Keith F Punch, Introduction to Social Research, chapter: Grounded theory, in: Quantitative and Qualitative Approaches Second Edition , SAGE Publications Ltd., University of Western Australia, 2005, 154- 159.

Melanie Birks, Jane Mills, Grounded theory. A Practical Guide SAGE Los Angeles, London, 2011, 4-14.

Keith F Punch, Introduction to Social Research, chapter: Action Research, in: Quantitative and Qualitative Approaches Second Edition , SAGE Publications Ltd., University of Western Australia, 2005.

Julienne Meyer, What is action research? s. 453-455, in: (ed.) C.Seale, Social research methods : a reader 2003.

Keith F Punch, Introduction to Social Research, chapter: Collecting Qualitative Data. The Interview in: Quantitative and Qualitative Approaches Second Edition , SAGE Publications Ltd., University of Western Australia, 2005, 168- 178.

Sue Jones, Depth Interviewing, 257-260, in: (ed.) C. Seale, Social research methods : a reader, 2003.

Keith F. Punch, Introduction to Social Research; chapter: Collecting Qualitative Data. Observation, Participant Observation, Documentary Data; in: Quantitative and Qualitative Approaches Second Edition , SAGE Publications Ltd., University of Western Australia, 2005, 178-186.

Keith F. Punch, Introduction to Social Research; chapter: Other Approaches to Qualitative analysis, in: Quantitative and Qualitative Approaches Second Edition , SAGE Publications Ltd., University of Western Australia, 2005, 216-228.

Jonathan Potter, Margaret Wetherell, Unfolding Discourse Analysis, 350-356, in: (ed.) C. Seale, Social research methods : a reader, 2003.

Stuart Hall, Foucault and discourse, 345-349, in: (ed.) C. Seale, Social research methods : a reader, 2003.

Kathy Charmaz, Constructing Grounded theory. A Practical Guide through Qualitative Analysis SAGE Los Angeles, London, 2006, 42-66.

Krzysztof Konecki, Time in the Recruiting Search Process by Headhunting Companies, 131-146 in: (ed.) Anselm Strauss, Juliet Corbin, Grounded Theory in Practice, SAGE Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi, 1997.

Adele Clarke, Situational Analysis. Grounded Theory after Postmodern Turn; Doing situational Maps and Analysis, SAGE Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi , 2005 83-99 [fragment rozdziału]

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Bukalska
Prowadzący grup: Izabela Bukalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają przygotować studentów do pracy z tekstami naukowymi i raportami badawczymi z zakresu nauk socjologicznych- zarówno teoretycznymi jak metodologicznymi (słownictwo raportów badań przeprowadzonych wg metod jakościowych i ilościowych).

Pełny opis:

Na zajęciach tłumaczone i omawiane są raporty/ sprawozdania z badań społecznych a także artykuły prasowe; studenci tłumaczą kolejno fragmenty tekstów, przyswajając słownictwo, kolokacje i konstrukcje zdaniowe. Ich tematyka dotyczy aktualnych i ważnych procesów społecznych, dzięki czemu uczestnicy nabywają biernych i czynnych kompetencji w zakresie rozumienia i omawiania problematyki starzenia się społeczeństw, migracji, procesów zapoczątkowanych przez pandemię czy rozpowszechnienia nowych technologii. Jednocześnie, tłumaczenie wyodrębnionych fragmentów raportów dotyczących metodologii i teorii pozwala na rozwinięcie słownictwa także w tych zakresach. Po przetłumaczeniu tekstów wykonywane są ćwiczenia pisemne ugruntowujące poznane słownictwo.

Literatura:

Literatura podstawowa:

"Quantitative Research Methods : A Synopsis Approach" Journal of Business and Management Review" 6(11):40-47

"Qualitative Research Methods Overview". Family Health International

How can European countries improve the integration of youth with migrant parents?” Migration Policy Debates © OECD N°26, APRIL 2021, report Jean-Christophe Dumont, Thomas Liebig

“What is the impact of the covid-19 pandemic on immigrants and their children?” © OECD OCTOBER 2020 Tackling Coronavirus, Contributing to Global Effort, Stefano Scarpetta, Jean-Christophe Dumont, Thomas Liebig

“Immigration to Canada. A wider welcome”, The Economist April 24th 2021

“Building bridges”, British Council, www.britishcouncil.org/learnenglish

“Veganism”, British Council, www.britishcouncil.org/learnenglish

“Defining generations: Where Millennials end and Generation Z begins” January 2019, Pew Research Centre.

“Resilient generations gold the key to create ‘Better normal’”, The Deloitte Global Millenial Survey 2020.

“Following The Money In Esports” Daniel Marcus, Forbes

“The ugly truth about ageism: it's a prejudice targeting our future selves” Guardian, September 2018, Caroline Baum

“Wages determinants in the European Union — Evidence from Structure of Earnings Survey (SES 2014) data” — EUROSTAT report

Possibility of recognising COVID-19 as being of occupational origin at national level in EU and EFTA countries — EUROSTAT report

Richard Voase, Socio-economic change in the UK and patterns of

cultural attendance, Managing Leisure, 2013, Routledge

Wiśniewski, R. .; Bukalska, I. The Interactive Dimension of Creating Cultural Artifacts Using Agile Methodologies. QSR 2020, 16, 198-210.

Literatura uzupełniająca:

Quality report on balance of payments, international investment position, international trade in services and foreign direct investment statistics — 2021

Kathy Charmaz, Constructing Grounded theory. A Practical Guide through Qualitative Analysis SAGE Los Angeles, London, 2006, 42-66.

Krzysztof Konecki, Time in the Recruiting Search Process by Headhunting Companies, 131-146 in: (ed.) Anselm Strauss, Juliet Corbin, Grounded Theory in Practice, SAGE Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi, 1997.

Adele Clarke, Situational Analysis. Grounded Theory after Postmodern Turn; Doing situational Maps and Analysis, SAGE Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi , 2005 83-99 [fragment rozdziału]

“How can European countries improve the integration of youth

with migrant parents?” Migration Policy Debates © OECD N°26, APRIL 2021, report Jean-Christophe Dumont, Thomas Liebig

“What is the impact of the covid-19 pandemic on immigrants and their children?” © OECD OCTOBER 2020 Tackling Coronavirus, Contributing to Global Effort, Stefano Scarpetta, Jean-Christophe Dumont, Thomas Liebig

“Immigration to Canada. A wider welcome”, The Economist April 24th 2021

“Building bridges”, British Council, www.britishcouncil.org/learnenglish

“Veganism”, British Council, www.britishcouncil.org/learnenglish

“Defining generations: Where Millennials end and Generation Z begins” January 2019, Pew Research Centre.

“Resilient generations gold the key to create ‘Better normal’”, The Deloitte Global Millenial Survey 2020.

“Following The Money In Esports” Daniel Marcus, Forbes

“The ugly truth about ageism: it's a prejudice targeting our future selves” Guardian, September 2018, Caroline Baum

“Wages determinants in the European Union — Evidence from Structure of Earnings Survey (SES 2014) data” — EUROSTAT report

Possibility of recognising COVID-19 as being of occupational origin at national level in EU and EFTA countries — EUROSTAT report

Richard Voase, Socio-economic change in the UK and patterns of

cultural attendance, Managing Leisure, 2013, Routledge

Wiśniewski, R. .; Bukalska, I. The Interactive Dimension of Creating Cultural Artifacts Using Agile Methodologies. QSR 2020, 16, 198-210.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Bukalska
Prowadzący grup: Izabela Bukalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)