Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informatyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-TI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informatyczne
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO1_W07, SO1_W11;

SO1_U02, SO1_U09;

SO1_U12, SO1_K03

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Skrócony opis:

Podczas ćwiczeń studenci zapoznają się stopniowo pod kierunkiem prowadzącego - poprzez samodzielne wykonywanie zadań ćwiczeniowych - z technikami informatycznymi pod kątem ich przydatności do napisania pracy semestralnej lub dyplomowej, zamieszczenia w niej tabel, wykresów i zestawień statystycznych, przygotowania prezentacji z wykorzystaniem obrazów, grafik, animacji i filmów. Wykorzystane zostaną elementy Worda, Excella i PowerPointa. Ćwiczenia odbywają się w wymiarze 30 g w semestrze zimowym. Kończą się zaliczeniem na ocenę na podstawie obecności na zajęciach, systematycznej pracy podczas zajęć (wykonywanie ćwiczeń) i wykonania czterech prac zaliczeniowych na zadany temat.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z następującymi blokami tematycznymi z zakresu technologii infromacyjno-komunikacyjnych:

1. Wprowadzenie. Społeczeństwo informacyjne - geneza, cechy, skutki, przykłady. (2 g)

2. Wprowadzenie. Zasadność poznawania technologii informatycznych. Platforma e-learningowa Moodle UKSW i poczta U-Mail UKSW. (2 g)

2. Program Word w kontekście pisania pracy semestralnej lub dyplomowej - edycja tekstu. Ćwiczenia podstawowe i średniozaawansowane. (8 g)

3. Program Excel - obliczenia, podsumowania i statystyki przydatne w pracy dyplomowej. Sporządzanie tabel i wykresów różnego typu. Ćwiczenia podstawowe i średniozaawansowane. (8 g)

4. Program PowerPoint - prezentacje z wykorzystaniem tabel, grafik, obrazów, animacji i filmów. Ćwiczenia podstawowe i średniozaawansowane. (7 g)

5. Prezentowanie wykonanych prezentacji w programie PowerPoint. (3 g)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Smyrnova-Trybulska Eugenia, Wstęp, w: Taż, Technologie informacyjno-komunikacyjne i e-learning we współczesnej edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Sląskiego, Katowice 2018, s. 15-28, https://cyfroteka.pl/ebooki/Technologie_informacyjno-komunikacyjne_i_e-learning_we_wspolczesnej_edukacji-ebook/p00619526i006#Darmowy-fragment, (dostęp: 02.01.2022).

2. MS Word. Poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe, materiały szkoleniowe w ramach projektu "e-kompetencje bez barier", http://e-kompetencje.wmzdz.pl/materialy-szkoleniowe/page/7/, (data dostępu: 06.11.2019); zamieszczone w zakładce przedmiotu na platformie edukacyjnej Moodle UKSW.

3. Arkusze kalkulacyjne - Excell - podstawowy. Materiały szkoleniowe w ramach projektu "e-kompetencje bez barier", http://e-kompetencje.wmzdz.pl/materialy-szkoleniowe/page/7/, (data dostępu: 06.11.2019); zamieszczone w zakładce przedmiotu na platformie edukacyjnej Moodle UKSW.

4. Arkusze kalkulacyjne - Excell - średniozaawansowany. Materiały szkoleniowe w ramach projektu "e-kompetencje bez barier", http://e-kompetencje.wmzdz.pl/materialy-szkoleniowe/page/7/, (data dostępu: 06.11.2019); zamieszczone w zakładce przedmiotu na platformie edukacyjnej Moodle UKSW.

5. Tworzenie i edycja grafiki - podstawy - PowerPoint. Materiały szkoleniowe w ramach projektu "e-kompetencje bez barier", http://e-kompetencje.wmzdz.pl/materialy-szkoleniowe/page/7/, (data dostępu: 06.11.2019); zamieszczone w zakładce przedmiotu na platformie edukacyjnej Moodle UKSW.

6. Prezentacje - PowerPoint - średniozaawansowany. Materiały szkoleniowe w ramach projektu "e-kompetencje bez barier", http://e-kompetencje.wmzdz.pl/materialy-szkoleniowe/page/7/, (data dostępu: 06.11.2019); zamieszczone w zakładce przedmiotu na platformie edukacyjnej Moodle UKSW.

Literatura dodatkowa:

1. Stachowiak Beata, Technologie informacyjno-komunikacyjne w funkcjonowaniu uczelni wyższych: wybrane konteksty, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Oczekiwane efekty uczenia się studenta w zakresie wiedzy (EW):

1. Zna podstawowe i średniozaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne (Word, Excell, PowerPoint), w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla socjologii, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące, jak również potrafi wykorzystać tę wiedzę w napisaniu pracy semestralnej lub dyplomowej. (SO1_W07),

2. Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, co stanowi niezbędną wiedzę przy pisaniu pracy semestralnej i pracy dyplomowej z wykorzystaniem technologii informatycznych. (SO1_W11)

Oczekiwane efekty uczenia się studenta w zakresie umiejętności (EU):

1. Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu technologii informatycznych i pozyskiwać dane do do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) z zakresu socjologii. (SO1_U02),

2. Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim np. prac seminaryjnych, semestralnych, pracy dyplomowej, dotyczących szczegółowych zagadnień socjologicznych z wykorzystaniem technologii informatycznych, a także różnych źródeł, w tym znalezionych w Internecie. (SO1_U09),

3. Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności w zakresie technologii informatycznych i potrafi samodzielnie wyszukiwać i wykorzystywać w tym celu dostępne źródła. (SO1_U12)

Oczekiwane efekty uczenia się studenta w zakresie kompetencji (EK):

1. Potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów zespołowych np. prezentacji z wykorzystaniem technologii informatycznych (SO1_K03).

Opis ECTS:

Uczestnictwo w ćwiczeniach - 30 g

Konsultacje - 15 g

Przygotowanie prac na zaliczenie - 15 g

Ogółem - 60 g (w tym 45 g w kontakcie bezpośrednim z Nauczycielem Akademickim)

Punkty ECTS 60 g : 30 g = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę na podstawie:

1. Obecności na ćwiczeniach - dopuszczalne są 2 nieobecności,

2. Systematycznej pracy na ćwiczeniach - terminowego wykonywania materiałów ćwiczeniowych na każdych zajęciach,

3. Napisania 4 krótkich sprawdzających prac zaliczeniowych na zadany temat i na podstawie podanych kryteriów; ocenianych w skali od 5 do 2 (od bardzo dobry do niedostateczny).

Ocena końcowa zaliczająca przedmiot to średnia ocen uzyskanych z 4 prac zaliczeniowych, z uwzględnieniem pozostałych kryteriów.

W odniesieniu do oczekiwanych efektów uczenia się studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji oceny końcowe kształtują się następująco:

Na ocenę bardzo dobry -

1. Bardzo dobrze zna podstawowe i średniozaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne (Word, Excell, PowerPoint), w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla socjologii, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące, jak również potrafi wykorzystać tę wiedzy do napisania pracy semestralnej lub dyplomowej. (SO1_W07),

2. Bardzo dobrze zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, co stanowi niezbędną wiedzę przy pisaniu pracy semestralnej i pracy dyplomowej z wykorzystaniem technologii informatycznych. (SO1_W11),

3. Potrafi bardzo sprawnie wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu technologii informatycznych i pozyskiwać dane do do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) z zakresu socjologii. (SO1_U02),

4. Posiada bardzo dobrą umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim np. prac seminaryjnych, semestralnych, pracy dyplomowej, dotyczących szczegółowych zagadnień socjologicznych z wykorzystaniem technologii informatycznych, a także różnych źródeł, w tym znalezionych w Internecie. (SO1_U09),

5. Rozumie bardzo dobrze potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności w zakresie technologii informatycznych i potrafi samodzielnie i bardzo sprawnie wyszukiwać i wykorzystywać w tym celu dostępne źródła. (SO1_U12)

6. Bardzo dobrze potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów zespołowych np. prezentacji z wykorzystaniem technologii informatycznych (SO1_K03).

Na ocenę dobry -

1. Dobrze zna podstawowe i średniozaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne (Word, Excell, PowerPoint), w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla socjologii, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące, jak również dobrze potrafi wykorzystać tę wiedzę do napisania pracy semestralnej lub dyplomowej. (SO1_W07),

2. Dobrze zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, co stanowi niezbędną wiedzę przy pisaniu pracy semestralnej i pracy dyplomowej z wykorzystaniem technologii informatycznych. (SO1_W11),

3. Potrafi dobrze wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu technologii informatycznych i pozyskiwać dane do do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) z zakresu socjologii. (SO1_U02),

4. Posiada dobrą umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim np. prac seminaryjnych, semestralnych, pracy dyplomowej, dotyczących szczegółowych zagadnień socjologicznych z wykorzystaniem technologii informatycznych, a także różnych źródeł, w tym znalezionych w Internecie. (SO1_U09),

5. Dobrze rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności w zakresie technologii informatycznych i potrafi samodzielnie wyszukiwać i wykorzystywać w tym celu dostępne źródła. (SO1_U12)

6. Potrafi dobrze uczestniczyć w przygotowaniu projektów zespołowych np. prezentacji z wykorzystaniem technologii informatycznych (SO1_K03).

Na ocenę dostateczny -

1. W sposób wystarczający zna podstawowe i średniozaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne (Word, Excell, PowerPoint), w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla socjologii, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące, jak również wystarczająco potrafi wykorzystać tę wiedzę do napisania pracy semestralnej lub dyplomowej. (SO1_W07),

2. W sposób wystarczający zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, co stanowi niezbędną wiedzę przy pisaniu pracy semestralnej i pracy dyplomowej z wykorzystaniem technologii informatycznych. (SO1_W11),

3. Potrafi w sposób wystarczający wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu technologii informatycznych i pozyskiwać dane do do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) z zakresu socjologii. (SO1_U02),

4. Posiada dostateczną umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim np. prac seminaryjnych, semestralnych, pracy dyplomowej, dotyczących szczegółowych zagadnień socjologicznych z wykorzystaniem technologii informatycznych, a także różnych źródeł, w tym znalezionych w Internecie. (SO1_U09),

5. Rozumie w sposób wystarczający potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności w zakresie technologii informatycznych i potrafi samodzielnie wyszukiwać i wykorzystywać w tym celu dostępne źródła. (SO1_U12)

6. Potrafi w wystarczającym stopniu uczestniczyć w przygotowaniu projektów zespołowych np. prezentacji z wykorzystaniem technologii informatycznych (SO1_K03).

Na ocenę niedostateczny -

1. Nie zna w sposób wystarczający podstawowych i średniozaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych (Word, Excell, PowerPoit), w tym technik pozyskiwania danych właściwych dla socjologii, pozwalających opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące, nie potrafi również wykorzystać tej wiedzy do napisania pracy semestralnej lub dyplomowej. (SO1_W07),

2. Nie zna w sposób wystarczający i nie rozumie wystarczająco podstawowych pojęć z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, co stanowi lukę poznawczą przy pisaniu pracy semestralnej i pracy dyplomowej z wykorzystaniem technologii informatycznych. (SO1_W11),

3. Nie potrafi wystarczająco wykorzystać podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu technologii informatycznych i pozyskiwać danych do do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) z zakresu socjologii. (SO1_U02),

4. Nie posiada wystarczającej umiejętności przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim np. prac seminaryjnych, semestralnych, pracy dyplomowej, dotyczących szczegółowych zagadnień socjologicznych z wykorzystaniem technologii informatycznych, a także różnych źródeł, w tym znalezionych w Internecie. (SO1_U09),

5. Niewystarczająco rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności w zakresie technologii informatycznych i nie potrafi samodzielnie i sprawnie wyszukiwać i wykorzystywać w tym celu dostępnych źródeł. (SO1_U12)

6. Nie potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów zespołowych np. prezentacji z wykorzystaniem technologii informatycznych (SO1_K03).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 78 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukowska
Prowadzący grup: Monika Bukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 64 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wołk
Prowadzący grup: Agnieszka Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.