Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Umiejętności diagnostyczne i interpretacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-UDiI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Umiejętności diagnostyczne i interpretacyjne
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO1_W07; SO1_U01, SO1_U08; SO1_K03

Wymagania wstępne:

Znajomość metod i technik badań socjologicznych

Pełny opis:

Przedmiot umiejętności diagnostyczne i interpretacyjne dedykowany jest studentom pierwszego stopnia na kierunku socjologia. Celem kursu jest nabycie przez studentów umiejętności rozumienia, diagnozowania, analizy i interpretacji zjawisk społecznych. W związku z tym, kurs ma zachęcać do korzystania z jakościowych metod i technik badań socjologicznych, stąd poza wiedzą teoretyczną daje także praktyczne umiejętności ich zastosowania. Z drugiej strony kurs obejmuje również umiejętności interpretacji danych ilościowych.

Ponadto celem kursu jest poznanie klasycznych i współczesnych metod oraz technik interpretacji danych gromadzonych w procesie socjologicznego poszukiwania wiedzy empirycznej.

Wielość technik w obrębie poszczególnych metod wymaga zastosowania wielości technik analitycznych odnoszących się do rozumienia i wyjaśniania ludzkiego zachowania. Słuchacze poprzez samodzielne studiowanie tekstów i ich omawianie na zajęciach powinni posiąść umiejętność posługiwania się elementarnymi kategoriami analitycznymi, użytecznymi podczas prowadzenia badań społecznych i komercyjnych. Kurs ma zachęcać do korzystania z jakościowych oraz ilościowych metod i technik badań socjologicznych, stąd poza wiedzą teoretyczną daje także praktyczne umiejętności ich zastosowania, które doskonalone są w trakcie wykonywania zaleconych przez prowadzącego zadań.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. zna ilościowe oraz jakościowe metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla socjologii, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące

2. potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne

3. posiada umiejętność diagnozowania zjawisk społecznych

4. umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych wymagających umiejętności diagnostycznych i interpretacyjnych

ECTS:

uczestnictwo w ćwiczeniach – 30 godz.

przygotowanie do zajęć (samodzielna analiza materiałów źródłowych) – 40 godz.

przygotowanie odpowiedzi do zadań – 10 godz.

konsultacje – 5 godz.

Suma godzin: 85 = około 3 pkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student zna wszystkie ilościowe oraz jakościowe metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla socjologii, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące; potrafi prawidłowo interpretować wszystkie zjawiska społeczne; posiada umiejętność diagnozowania wszystkich zjawisk i procesów demograficznych; potrafi przygotować projekty społeczne wymagające umiejętności diagnostycznych i interpretacyjnych.

Na ocenę dobrą student zna większość ilościowych oraz jakościowych metod i narzędzi, w tym technik pozyskiwania danych, właściwych dla socjologii, pozwalających opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące; potrafi prawidłowo interpretować większość zjawisk społecznych; posiada umiejętność diagnozowania większości zjawisk i procesów demograficznych; potrafi przygotować projekty społeczne wymagające umierkowych umiejętności diagnostycznych i interpretacyjnych.

Na ocenę dostateczną student zna wybrane ilościowe oraz jakościowe metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla socjologii, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące; potrafi prawidłowo interpretować wybrane zjawiska społeczne; posiada umiejętność diagnozowania wybranych zjawisk i procesów demograficznych; potrafi przygotować projekty społeczne wymagające niewielkich umiejętności diagnostycznych i interpretacyjnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 33 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Luty-Michalak
Prowadzący grup: Marta Luty-Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot umiejętności diagnostyczne i interpretacyjne dedykowany jest studentom pierwszego stopnia na kierunku socjologia. Kurs ma zachęcać do korzystania z jakościowych metod i technik badań socjologicznych, stąd poza wiedzą teoretyczną daje także praktyczne umiejętności ich zastosowania. Z drugiej strony kurs obejmuje umiejętności interpretacji danych statystycznych.

Pełny opis:

Przedmiot umiejętności diagnostyczne i interpretacyjne dedykowany jest studentom pierwszego stopnia na kierunku socjologia.

Analiza danych to integracja wiedzy i umiejętności rozumienia i wyjaśniania. Zasadniczym celem kursu jest poznanie klasycznych i współczesnych metod oraz technik interpretacji danych gromadzonych w procesie socjologicznego poszukiwania wiedzy empirycznej.

Wielość technik w obrębie poszczególnych metod wymaga zastosowania wielości technik analitycznych odnoszących się do rozumienia i wyjaśniania ludzkiego zachowania. Słuchacze poprzez samodzielne studiowanie tekstów i ich omawianie na zajęciach powinni posiąść umiejętność posługiwania się elementarnymi kategoriami analitycznymi, użytecznymi podczas prowadzenia badań społecznych i komercyjnych. Kurs ma zachęcać do korzystania z jakościowych metod i technik badań socjologicznych, stąd poza wiedzą teoretyczną daje także praktyczne umiejętności ich zastosowania. Z drugiej strony kurs obejmuje umiejętności interpretacji danych statystycznych.

Literatura:

1. Babbie E., Podstawy badań społecznych, Warszawa 2008, s. 449-476.

2. Jaźwińska E., Metody ilościowe w badaniach nad migracjami międzynarodowymi, Seria: PRACE MIGRACYJNE, nr 36, Kwiecień 2000.

3. Słomczyński K. M., Polska metodologia socjologicznych badań empirycznych na tle międzynarodowym, [w:] Sztabiński P. B., Sztabiński F., Sawiński Z., Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych, Warszawa 2004, s. 13-22.

4. Jakubowski P., Zróżnicowanie praktyk sondażowych w międzykrajowych badaniach porównawczych na podstawie archiwizacji 1537 surveyów zrealizowanych w krajach europejskich w latach 1981–2017, „Przegląd Socjologiczny” 2019, Nr 68 (1), s. 9-38.

5. Gibbs G. Analizowanie danych jakościowych, Warszawa 2011, s. 19-33.

6. Lofland J., Snow D. A., Anderson L., Lofland L. H., Analiza układów społecznych. Przewodnik metodoogiczny po badaniach jakościowych, Warszawa 2009, s. 269-297.

7. Kvale S., InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, Białystok 2004, s. 191-212.

8. Kvale S., Prowadzenie wywiadów, Warszawa 2010, s. 167-192.

9. Miński R., Wywiad pogłębiony jako technika badawcza. Możliwości wykorzystania IDI w badaniach ewaluacyjnych, „Przegląd Socjologii Jakościowej 2017, Tom XIII Numer 3, s. 30-51.

10. Barbour R., Badania fokusowe, Warszawa 2011, s. 207-227.

11. Jemielniak D., Badania jakościowe. Tom 2 Metody i narzędzia, Warszawa 2012, s. 131-162.

12. Skoczylas Ł., Brzezińska A. W., Fabiszak M., Zastosowanie wywiadów fokusowych w badaniach nad pamięcią zbiorową, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2016, Tom XII Numer 4, s. 56-77.

13. Łuczaj K., Wywiad grupowy z wykorzystaniem materiałów filmowych – refleksje badacza, „Przegląd Socjologiczny” 2013, Nr 1 (62), s. 101-116.

14. Rancew-Sikora D., Analiza konwersacyjna jako metoda badania rozmów codziennych, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2007, s. 42-58.

15. Rapley T., Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, Warszawa 2010, 133-156.

16. Banks M., Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Warszawa 2013, s. 69-102.

17. Banks M., Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Warszawa 2013, s. 103-154.

18. Kampka A., Wizualna analiza dyskursu na Instagramie – możliwości i ograniczenia, w: „Przegląd Socjologii Jakościowej 2020, Tom XVI Numer 4, s. 86-103.

19. Rogowski Ł., Funkcje zdjęć w wywiadach fotograficznych, „Przegląd Socjologii Jakościowej 2016, Tom XII Numer 4, s. 78-99.

20. Palęcka A., Teoria aktora-sieci jako ontologia dla socjologii wizualnej, Przegląd Socjologii Jakościowej 2014, Tom X Numer 4, s. 6-16.

21. Konecki K. T., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa 2000, s. 24-58.

22. Konecki K. T., Wizualna teoria ugruntowana. Podstawowe zasady i procedury, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2012, Tom VIII Nr 1, s. 12-45.

23. Makowska M., Boguszewski R., Analiza danych zastanych – zagadnienia wstępne, [w:] M. Makowska (red.), Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013, s. 7-31.

24. Świderek K. (2013), Źródła danych zastanych, [w:] M. Makowska (red.), Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 32-54.

25. Sułek A., Ogród metodologii socjologicznej, Warszawa 2002, s. 103-131;

26. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań socjologicznych, Katowice 1976, s. 102-107.

27. Makowska M., Desk research, [w:] M. Makowska (red.), Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 80-103.

28. Karkowska M., Bielińska M., Po co nam „stare wywiady”? O ponownym wykorzystaniu danych z badań jakościowych (rewizytach, reanalizach i nie tylko), „Przegląd Socjologii Jakościowej 2019, Tom XV Numer 2, s. 12-39.

29. Gibbs G. Analizowanie danych jakościowych, Warszawa 2011, s. 107- 132.

30. Czyżewski M., Socjologia interpretatywna i metoda biograficzna: przemiana funkcji, antyesencjalistyczne wątpliwości oraz sprawa krytyki, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2013, Tom IX Numer 4, s. 14-27.

31. Kaźmierska K., Schütze F., Wykorzystanie autobiograficznego wywiadu narracyjnego w badaniach nad konstruowaniem obrazu przeszłości w biografii. Na przykładzie socjologicznego porównania narracji na temat życia w PRL-u i NRD, , „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2013, Tom IX Numer 4, s. 122-139.

32. Doliński W., Zapisy autobiograficzne – od doświadczenia do map interpretatorów, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2017, Tom XIII Numer 3, s. 50-69.

33. Bielecka-Prus, Po co nam autoetnografia? Krytyczna analiza autoetnografii jako metody badawczej, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2014, Tom X Numer 3, s. 76-95.

34. Kacperczyk A., Autoetnografia – technika, metoda, nowy paradygmat? O metodologicznym statusie autoetnografii, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2014, Tom X Numer 3, s. 32-74,.

35. Kamińska M., Autoetnografia jako technika badań etnograficznych w Internecie, „Przegląd Socjologii Jakościowej 2014, Tom X Numer 3, s. 170-183.

36. Anderson L., Autoetnografia analityczna, „Przegląd Socjologii Jakościowej 2014, Tom X Numer 3, s. 144-166.

37. Mider D., Jak badać opinię publiczną w Internecie? Ewaluacja wybranych technik badawczych, „Przegląd Socjologiczny” 2013, Nr 1 (62), s. 209-224.

38. Batorski D., Olcoń−Kubicka M., Prowadzenie badań przez Internet – podstawowe zagadnienia metodologiczne, „Studia Socjologiczne” 2006, Nr 3 (182), s. 99-132.

Wymagania wstępne:

Znajomość metod i technik badań socjologicznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Luty-Michalak, Joanna Wróblewska-Skrzek
Prowadzący grup: Marta Luty-Michalak, Joanna Wróblewska-Skrzek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Luty-Michalak
Prowadzący grup: Marta Luty-Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.