Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesna rodzina polska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-WRP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesna rodzina polska
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4iNcHn6pIjVihktogPIDUY5nh0yKuSQBQsZUk4EM0g41%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=c082cbc1-6f7f-48b8-aa95-e3520588b51a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia


S1_W03; S1_W04; S1_W10; S1_U02; S1_U04; S1_U06; S1_K04

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość pojęć z zakresu socjologii rodziny, demografii, statystyki

Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyka przemian, jakich doświadcza współczesna rodzina polska. Podczas spotkań omówione zostaną tematy dotyczące ujęcia definicyjnego i funkcji rodziny, kierunków przemian, postaw matrymonialnych i prokreacyjnych, nowych form życia małżeńsko rodzinnego. Analiza teoretyczne zostanie uzupełniona danymi empirycznymi z aktualnych badań. Podczas każdych zajęć przewidziana jest praca w grupach, a następnie prowadzona jest dyskusja dotycząca omawianej wcześniej problematyki

Pełny opis:

Treści merytoryczne

1. Rodzina - problemy definicyjne; współczesna definicja rodziny, wskaźniki, metody badań współczesnej rodziny

2. Kierunki przemian współczesnej rodziny polskiej - ujęcie historyczne, tendencje zmian, czynniki warunkujące zmiany

3. Miłość jako wartość współczesnej rodziny

4. Współczesne dążenia do związku idealnego

5. Rodzina z perspektywy socjologicznej – rodzina jako grupa i instytucja społeczna, interakcje w rodzinie

6. Cykl życia rodziny - teoria cyklu życia rodziny, fazy cyklu, kryzysy w cyklu życia rodziny

7. Funkcje rodziny – typy rodzin, funkcje rodziny, przeobrażenia funkcji rodziny

8. Współczesne rodzicielstwo – znaczenie przemian, jakość współczesnego rodzicielstwa, nowy wizerunek ojca i matki

9. Kierunki przemian w kobiecych rolach małżeńskich i macierzyńskich – uwarunkowania i determinanty przemian, męska kobieta, kobiecy mężczyzna

10. (Nie)stabilność związków małżeńskich

11. Alternatywne formy życia małżeńskiego i rodzinnego – definicje, typy alternatyw, kohabitacja jako podstawowa alternatywa życia rodzinnego / małżeńskiego

12. Zdrada jako współczesne zagrożenie dla życia rodzinnego

13. Nowe role w rodzinie w życiu osób starszych

14.Wspólczesna rodzina przykłady badań i analiz - GUS, CBOS, PPPiW, czy jest lekarstwo na niską dzietność? czy współczesna rodzina doświadcza kryzysu?

15. Podsumowane

Literatura:

Literatura

1. A. Kwak, Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie Żak Warszawa, 2005

2. K. Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko – rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Zakład Wydawniczy NOMOS, 2006

3. Z. Tyszka, Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian, Poznań 2012

4. A. Kwak, M. Bieńko (red.), Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę, UW, Warszawa, 2012.

5. J. Brągiel, B. Górnicka, Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych, Uniwersytet Opolski 2012

6. T. Szlendak, Socjologia rodziny, PWN 2012

Literatura uzupełniająca

7. I. Krasiejko, Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna Praca socjalno-wychowawcza, Wyd. Difin, Warszawa 2019

8. I. Burkacka, Monoparentalność, wielorodzina i rodzina zrekonstruowana. Współczesne nazwy modeli życia rodzinnego, „Artes Humanae” nr 2, 2017.

9. L. Kocik, Wzory małżeństwa i rodziny, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2002.10. I. Taranowicz, S. Grotowska red., Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2015

10. Beck, Ulrich i Elisabeth Beck-Gernsheim, Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej, PWN, Warszawa 2013

11. M. Klimek red., Współczesna rodzina w dobie przemian społeczno-kulturowych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012

12. D. Trawkowska red., Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę, Wydawnictwo Akapit, Toruń 2011

13. B. Łaciak red., Obyczajowość polska początku XXI wieku – w procesie przemian, Żak – Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2014

14. E. Badinter, Konflikt: kobieta i matka, przeł. J. Jedliński. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

15. A. Matysiak red., Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2014

16. P. Szukalski, Małżeństwo. Początek i koniec. Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013

17. B. Szluz red. Obraz współczesnej rodziny. Teoria i badania, Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017

18. Gizicka D., red., Małżeństwo, rodzina, rodzicielstwo. Przemiany we współczesnej Polsce, KUL. Lublin 2016

19. Bieńko M., Kwak A., Rosochacka-Gmitrzak M., red., Wciąż jeszcze w gnieździe rodzinnym? socjologiczne spojrzenie na młodych dorosłych, Wyd. Akad. Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017

20. A. Jabłoński, M. Szyszka, D. Gizicka red., Współczesna rodzina polska. Przemiany, zagrożenia i wyzwania, KUL, Lublin 2014

22. M. Kawińska,Kobiety i mężczyźni wobec starości i starzenia się, w: Kobiece i męskie konteksty życia, red. O. Kotowska-Wójcik, K. Uklańska, Wydawnictwo RYS, Poznań 2020, s. 81 – 104.

23.M. Kawińska, Koncepcja work-life balance w świadomości pokolenia Y w teorii i praktyce, w: Humanizacja pracy 1(299)2020 (LIII), Płock 2020, s. 83-95

24. M. Kawińska, Uczestnictwo w kulturze jako proces kreacji kultury współczesnej, w: Cooltura nocą. Europejska Noc Muzeów 2018, red. M. Kawińska, S. H. Zaręba, Wydawnictwo WWS, Warszawa 2018 s. 43 – 60

25. M. Kawińska, Rodzicielstwo w obliczu współczesności – teoretyczne i praktyczne refleksje, w: A. Syryt, S.H. Zaręba, M. Zarzecki, Deontologia i etos zawodowy polskich prawników w badaniach socjologicznych, WWS, Warszawa 2018, s. 127-141.

26.M. Kawińska, J. Wróblewska-Skrzek, A. Linek, Wolność wyboru czy przymus zwyczaju? Młodzież akademicka w dobie pandemii O związkach, intymności i więziach rodzinnych, Wydawnictwo RYS, Poznań 2020.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych),

w szczególności ich istotnych elementach.

Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej

Ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji

Umiejętności

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie socjologii

Potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie socjologii

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej

Kompetencje

Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności oraz

rozumie potrzebę jej doskonalenia

Opis ECTS:

Uczestnictwo w wykładach - 30 g.

Konsultacje - 10 g.

Przygotowanie do wykładu 15 g.

Przygotowanie do egzaminu pisemnego - 35 g.

Liczba ECTS - 90 godz./30 godz. = 3

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach obowiązkowe

opanowanie materiału nauczania oraz pracy własnej studenta

egzamin pisemny - test i pytania otwarte 80%

aktywność 20%

ocena bdb - 91% i więcej

ocena db - 76% - 90%

ocena dst - 60% - 75%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Kawińska
Prowadzący grup: Martyna Kawińska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adf96f2e85cf24dfd8d5b1b93fbfc97d5%40thread.tacv2/conversations?groupId=00297b10-6ebf-41cb-9db9-ac1ba6b5bbcb&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykłady prowadzone są zdalnie na platformie Teams

Rodzina polska w dobie przemian. Społeczne i ekonomiczne determinanty struktury rodzin. Kierunki i siła przemian. Zagrożenia rodziny. Współczesne wyniki badań dotyczące polskich rodzin

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyka przemian, jakich doświadcza współczesna rodzina polska. Podczas spotkań omówione zostaną tematy dotyczące ujęcia definicyjnego i funkcji rodziny, kierunków przemian, postaw matrymonialnych i prokreacyjnych, nowych form życia małżeńsko rodzinnego. Analiza teoretyczne zostanie uzupełniona danymi empirycznymi z aktualnych badań.

Literatura:

Literatura

1. A. Kwak, Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie Żak Warszawa, 2005

2. L. Kocik, Wzory małżeństwa i rodziny, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2002.

3. K. Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko – rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Zakład Wydawniczy NOMOS, 2006

4. Z. Tyszka, Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian, Poznań 2012

5. A. Kwak, M. Bieńko (red.), Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę, UW, Warszawa, 2012.

6. J. Brągiel, B. Górnicka, Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych, Uniwersytet opolski 2012

7. T. Szlendak, Socjologia rodziny, PWN 2012

8. I. Krasiejko, Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna Praca socjalno-wychowawcza, Wyd. Difin, Warszawa 2019

9. I. Burkacka, Monoparentalność, wielorodzina i rodzina zrekonstruowana. Współczesne nazwy modeli życia rodzinnego, „Artes Humanae” nr 2, 2017.

10. I. Taranowicz, S. Grotowska red., Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2015

11. Beck, Ulrich i Elisabeth Beck-Gernsheim, Miłość na odległość. Modele życia

w epoce globalnej, PWN, Warszawa 2013

12. M. Klimek red., Współczesna rodzina w dobie przemian społeczno-kulturowych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012

13. D. Trawkowska red., Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę, Wydawnictwo Akapit, Toruń 2011

14. B. Łaciak red., Obyczajowość polska początku XXI wieku – w procesie przemian, Żak – Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2014

14. E. Badinter, Konflikt: kobieta i matka, przeł. J. Jedliński. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

15. A. Matysiak red., Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2014

16. P. Szukalski, Małżeństwo. Początek i koniec. Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013

17. B. Szluz red. Obraz współczesnej rodziny. Teoria i badania, Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017

18. Gizicka D., red., Małżeństwo, rodzina, rodzicielstwo. Przemiany we współczesnej Polsce, KUL. Lublin 2016

19. Bieńko M., Kwak A., Rosochacka-Gmitrzak M., red., Wciąż jeszcze w gnieździe rodzinnym? socjologiczne spojrzenie na młodych dorosłych, Wyd. Akad. Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017

20. A. Jabłoński, M. Szyszka, D. Gizicka red., Współczesna rodzina polska. Przemiany, zagrożenia i wyzwania, KUL, Lublin 2014

21. J. Brągiel, B. Górnicka, Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych, Uniwersytet Opolski 2012

Wymagania wstępne:

Wykład jest prowadzony zdalnie - na platformie Teams oraz Moodle (materiały).

Obecność na zajęciach dla wszystkich zapisanych studentów jest obowiązkowa.

Kryterium oceny studenta stanowi wynik uzyskany z egzaminu pisemnego. Egzamin ma formę testu zdalnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Kawińska
Prowadzący grup: Martyna Kawińska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4iNcHn6pIjVihktogPIDUY5nh0yKuSQBQsZUk4EM0g41%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=c082cbc1-6f7f-48b8-aa95-e3520588b51a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykłady prowadzone są zdalnie na platformie Teams

Rodzina polska w dobie przemian. Społeczne i ekonomiczne determinanty struktury rodzin. Kierunki i siła przemian. Zagrożenia rodziny. Współczesne wyniki badań dotyczące polskich rodzin

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyka przemian, jakich doświadcza współczesna rodzina polska. Podczas spotkań omówione zostaną tematy dotyczące ujęcia definicyjnego i funkcji rodziny, kierunków przemian, postaw matrymonialnych i prokreacyjnych, nowych form życia małżeńsko rodzinnego. Analiza teoretyczne zostanie uzupełniona danymi empirycznymi z aktualnych badań.

Literatura:

Literatura

1. A. Kwak, Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie Żak Warszawa, 2005

2. K. Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko – rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Zakład Wydawniczy NOMOS, 2006

3. Z. Tyszka, Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian, Poznań 2012

4. A. Kwak, M. Bieńko (red.), Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę, UW, Warszawa, 2012.

5. J. Brągiel, B. Górnicka, Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych, Uniwersytet Opolski 2012

6. T. Szlendak, Socjologia rodziny, PWN 2012

Literatura uzupełniająca

7. I. Krasiejko, Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna Praca socjalno-wychowawcza, Wyd. Difin, Warszawa 2019

8. I. Burkacka, Monoparentalność, wielorodzina i rodzina zrekonstruowana. Współczesne nazwy modeli życia rodzinnego, „Artes Humanae” nr 2, 2017.

9. L. Kocik, Wzory małżeństwa i rodziny, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2002.10. I. Taranowicz, S. Grotowska red., Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2015

10. Beck, Ulrich i Elisabeth Beck-Gernsheim, Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej, PWN, Warszawa 2013

11. M. Klimek red., Współczesna rodzina w dobie przemian społeczno-kulturowych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012

12. D. Trawkowska red., Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę, Wydawnictwo Akapit, Toruń 2011

13. B. Łaciak red., Obyczajowość polska początku XXI wieku – w procesie przemian, Żak – Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2014

14. E. Badinter, Konflikt: kobieta i matka, przeł. J. Jedliński. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

15. A. Matysiak red., Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2014

16. P. Szukalski, Małżeństwo. Początek i koniec. Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013

17. B. Szluz red. Obraz współczesnej rodziny. Teoria i badania, Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017

18. Gizicka D., red., Małżeństwo, rodzina, rodzicielstwo. Przemiany we współczesnej Polsce, KUL. Lublin 2016

19. Bieńko M., Kwak A., Rosochacka-Gmitrzak M., red., Wciąż jeszcze w gnieździe rodzinnym? socjologiczne spojrzenie na młodych dorosłych, Wyd. Akad. Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017

20. A. Jabłoński, M. Szyszka, D. Gizicka red., Współczesna rodzina polska. Przemiany, zagrożenia i wyzwania, KUL, Lublin 2014

22. M. Kawińska,Kobiety i mężczyźni wobec starości i starzenia się, w: Kobiece i męskie konteksty życia, red. O. Kotowska-Wójcik, K. Uklańska, Wydawnictwo RYS, Poznań 2020, s. 81 – 104.

23.M. Kawińska, Koncepcja work-life balance w świadomości pokolenia Y w teorii i praktyce, w: Humanizacja pracy 1(299)2020 (LIII), Płock 2020, s. 83-95

24. M. Kawińska, Uczestnictwo w kulturze jako proces kreacji kultury współczesnej, w: Cooltura nocą. Europejska Noc Muzeów 2018, red. M. Kawińska, S. H. Zaręba, Wydawnictwo WWS, Warszawa 2018 s. 43 – 60

25. M. Kawińska, Rodzicielstwo w obliczu współczesności – teoretyczne i praktyczne refleksje, w: A. Syryt, S.H. Zaręba, M. Zarzecki, Deontologia i etos zawodowy polskich prawników w badaniach socjologicznych, WWS, Warszawa 2018, s. 127-141.

26.M. Kawińska, J. Wróblewska-Skrzek, A. Linek, Wolność wyboru czy przymus zwyczaju? Młodzież akademicka w dobie pandemii O związkach, intymności i więziach rodzinnych, Wydawnictwo RYS, Poznań 2020.

Wymagania wstępne:

Wykład jest prowadzony zdalnie - na platformie Teams

Obecność na zajęciach dla wszystkich zapisanych studentów jest obowiązkowa (dopuszcza się dwie nieobecności w semestrze).

Kryterium oceny studenta stanowi suma punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego i aktywności podczas zajęć

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.