Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wnioskowanie statystyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-WS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wnioskowanie statystyczne
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5zezqroox4Hr6q-pogFmkBxkNf0kYht2plS0nTbTdO81%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=3b9abb81-562f-4df7-bf36-b10e025ca66b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO1-W07 - zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych,

właściwe dla socjologii, pozwalające opisywać struktury i instytucje

społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące

SO1_U02 - potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać

dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych

(kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie

socjologii

SO1_U07 - analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i

proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia

SO1_U09 - posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w

języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z

wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych

źródeł

Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu statystyki opisowej, logicznego wnioskowania i wiedzy społecznej

Skrócony opis:

Wnioskowanie statystyczne jest zaawansowaną kontynuacją przedmiotu Statystyka opisowa. Rozpoczyna się od analizy zagadnień

związanych z probabilistyką i klasycznymi przykładami rozkładów zmiennych losowych (skokowych i ciągłych), zagadnień związanych z estymacją

przedziałową parametrów rozkładu zmiennych losowych oraz teorią i praktyką weryfikacji hipotez statystycznych, także zaawansowaną analizą funkcji

regresji.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest rozwinięcie zdobytych w poprzednim semestrze umiejętności i rozwinięcie wiedzy oraz praktycznego zastosowania pojęć z zakresu statystyki do opisu zjawisk społeczno-ekonomicznych z wykorzystaniem różnorodnych źródeł danych, w tym opanowanie wykonania podstawowych procedur statystycznych uwzględniających procedury wnioskowania i rozwinięcie umiejętności podejmowania decyzji weryfikacji stawianych hipotez.

1. zmienne losowe i ich własności

2. próby, rodzaje i sposób doboru

3. podstawowe rozkłady zmiennych losowych skokowych

4. podstawowe rozkłady zmiennych losowych ciągłych i ich własności

5., 6. estymacja przedziałowa

7., 8., 9., 10. weryfikacja hipotez

11, 12. wnioskowanie wariancyjne

13., 14.. wnioskowanie regresyjne

15. podsumowanie merytoryczne

Literatura:

M. Sobczyk , Statystyka, PWN, Warszawa 2019

G.Lissowski, J.Haman, M. Jasiński, Podstawy statystyki dla socjologów tom 2, wyd. naukowe SCHOLAR

G.Lissowski, J.Haman, M. Jasiński, Podstawy statystyki dla socjologów tom 3, wyd. naukowe SCHOLAR

G.Lissowski, J.Haman, M.Jasiński, Podstawy statystyki dla socjologów, wyd. naukowe SCHOLAR,

I.Markowicz, K. Wawrzyniak, I. Bąk, M. Mojsiewicz, Statystyka w zadaniach cz. II Statystyka matematyczna, wyd. WNT

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

red. S.Bedyńska, M. Cypryańska, Statystyczny drogowskaz 2, Praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji, wyd. SEDNO

M. Rószkiewicz, Analiza klienta, wyd. Predictive Solutions, SPSS

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student/ka zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych,

właściwe dla socjologii, pozwalające opisywać struktury i instytucje

społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące - potrafi podać ich przykłady

Student/ka potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać

dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych

(kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie

socjologii - potrafi stworzyć zapis danych do analizy

Student/ka analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i

proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia - w tym w szczególności w zakresie weryfikacji hipotez i estymacji przedziałowej

Student/ka posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w

języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z

wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych

źródeł - potrafi opisać etapy postępowania weryfikacyjnego i poprawnie sformułować wnioski

Udział w wykładzie: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 15 godz.

Konsultacje: 5 godz.

SUMA GODZIN: 70 = około 3 ECTS

(w tym w kontakcie bezpośrednim z Nauczycielem Akademickim – 35 godz. = 1ECTS)

Metody i kryteria oceniania:

ocenie podlega praca na wykładach - aktywność w wykonywaniu zadań interaktywnych, odpowiedzi na pytania prowadzącego, praca w grupach

kryteria oceny końcowej - egzamin końcowy pisemny (być może w formie zdalnej w zależności od sytuacji epidemiologicznej) Do egzaminu przystępują jedynie osoby posiadające zaliczone wcześniej ćwiczenia

Na ocenę bardzo dobrą:

w ponad 86%

Student/ka zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych,

właściwe dla socjologii, pozwalające opisywać struktury i instytucje

społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące - potrafi podać ich przykłady

Student/ka potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać

dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych

(kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie

socjologii - potrafi stworzyć zapis danych do analizy

Student/ka analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i

proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia - w tym w szczególności w zakresie weryfikacji hipotez i estymacji przedziałowej

Student/ka posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w

języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z

wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych

źródeł - potrafi opisać etapy postępowania weryfikacyjnego i poprawnie sformułować wnioski

na ocenę dobrą plus w 77-85% potrafi

Student/ka zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych,

właściwe dla socjologii, pozwalające opisywać struktury i instytucje

społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące - potrafi podać ich przykłady

Student/ka potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać

dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych

(kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie

socjologii - potrafi stworzyć zapis danych do analizy

Student/ka analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i

proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia - w tym w szczególności w zakresie weryfikacji hipotez i estymacji przedziałowej

Student/ka posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w

języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z

wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych

źródeł - potrafi opisać etapy postępowania weryfikacyjnego i poprawnie sformułować wnioski

na ocenę dobrą w 71-76% potrafi

Student/ka zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych,

właściwe dla socjologii, pozwalające opisywać struktury i instytucje

społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące - potrafi podać ich przykłady

Student/ka potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać

dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych

(kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie

socjologii - potrafi stworzyć zapis danych do analizy

Student/ka analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i

proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia - w tym w szczególności w zakresie weryfikacji hipotez i estymacji przedziałowej

Student/ka posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w

języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z

wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych

źródeł - potrafi opisać etapy postępowania weryfikacyjnego i poprawnie sformułować wnioski

na ocenę dostateczną plus w 58-70% potrafi

Student/ka zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych,

właściwe dla socjologii, pozwalające opisywać struktury i instytucje

społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące - potrafi podać ich przykłady

Student/ka potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać

dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych

(kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie

socjologii - potrafi stworzyć zapis danych do analizy

Student/ka analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i

proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia - w tym w szczególności w zakresie weryfikacji hipotez i estymacji przedziałowej

Student/ka posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w

języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z

wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych

źródeł - potrafi opisać etapy postępowania weryfikacyjnego i poprawnie sformułować wnioski

na ocenę dostateczną w 51-57% potrafi:

Student/ka zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych,

właściwe dla socjologii, pozwalające opisywać struktury i instytucje

społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące - potrafi podać ich przykłady

Student/ka potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać

dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych

(kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie

socjologii - potrafi stworzyć zapis danych do analizy

Student/ka analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i

proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia - w tym w szczególności w zakresie weryfikacji hipotez i estymacji przedziałowej

Student/ka posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w

języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z

wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych

źródeł - potrafi opisać etapy postępowania weryfikacyjnego i poprawnie sformułować wnioski

Praktyki zawodowe:

nie powiązane

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Kotowska-Wójcik
Prowadzący grup: Olga Kotowska-Wójcik
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahiDr2SjQxBoFDr-96laAVl3-INk8E7inLSj5r2BSNzU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d3d3680d-4fe8-45b2-93b8-22b8de0bc6f2&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 49 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Kotowska-Wójcik
Prowadzący grup: Olga Kotowska-Wójcik
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5zezqroox4Hr6q-pogFmkBxkNf0kYht2plS0nTbTdO81%40thread.tacv2/conversations?groupId=3b9abb81-562f-4df7-bf36-b10e025ca66b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

LICZBA ECTS 2 pkt (35 godz.=1 ECTS)


wykład 30 godzin

przygotowanie do zajęć 15 godzin

przygotowanie do egzaminu 25 godzin

SUMA GODZIN 70

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 58 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 58 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Kotowska-Wójcik
Prowadzący grup: Olga Kotowska-Wójcik
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5zezqroox4Hr6q-pogFmkBxkNf0kYht2plS0nTbTdO81%40thread.tacv2/conversations?groupId=3b9abb81-562f-4df7-bf36-b10e025ca66b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

LICZBA ECTS 2 pkt (35 godz.=1 ECTS)


wykład 30 godzin

przygotowanie do zajęć 15 godzin

przygotowanie do egzaminu 25 godzin

SUMA GODZIN 70

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot jest kontynuacją Statystyki opisowej i znajomość tego zakresu jest niezbędna. Celem przedmiotu jest rozwinięcie zdobytych w poprzednim semestrze umiejętności i rozwinięcie wiedzy oraz praktycznego zastosowania pojęć z zakresu statystyki do opisu zjawisk społeczno-ekonomicznych z wykorzystaniem różnorodnych źródeł danych, w tym opanowanie wykonania podstawowych procedur statystycznych uwzględniających procedury wnioskowania i rozwinięcie umiejętności podejmowania decyzji weryfikacji stawianych hipotez.

Wnioskowanie statystyczne rozpoczyna się od analizy zagadnień związanych z probabilistyką i klasycznymi przykładami rozkładów zmiennych losowych (skokowych i ciągłych), zagadnień związanych z estymacją przedziałową parametrów rozkładu zmiennych losowych oraz teorią i praktyką weryfikacji hipotez statystycznych, także zaawansowaną analizą funkcji regresji.

Pełny opis:

1. zmienne losowe i ich własności

2. próby, rodzaje i sposób doboru

3. podstawowe rozkłady zmiennych losowych skokowych

4. podstawowe rozkłady zmiennych losowych ciągłych i ich własności

5., 6. estymacja przedziałowa

7., 8., 9., 10. weryfikacja hipotez

11, 12. wnioskowanie wariancyjne

13., 14.. wnioskowanie regresyjne

15. podsumowanie merytoryczne

Literatura:

M. Sobczyk , Statystyka, PWN, Warszawa 2019

G.Lissowski, J.Haman, M. Jasiński, Podstawy statystyki dla socjologów tom 2, wyd. naukowe SCHOLAR

G.Lissowski, J.Haman, M. Jasiński, Podstawy statystyki dla socjologów tom 3, wyd. naukowe SCHOLAR

G.Lissowski, J.Haman, M.Jasiński, Podstawy statystyki dla socjologów, wyd. naukowe SCHOLAR,

I.Markowicz, K. Wawrzyniak, I. Bąk, M. Mojsiewicz, Statystyka w zadaniach cz. II Statystyka matematyczna, wyd. WNT

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

red. S.Bedyńska, M. Cypryańska, Statystyczny drogowskaz 2, Praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji, wyd. SEDNO

M. Rószkiewicz, Analiza klienta, wyd. Predictive Solutions, SPSS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)