Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty socjologiczne: procesy ludnościowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-WSPL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty socjologiczne: procesy ludnościowe
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO1_W07; SO1_W09; SO1_U01; SO1_U02; SO1_U08, SO1_K03

Wymagania wstępne:

Podstawy statystyki, demografia

Pełny opis:

Warsztaty socjologiczne z procesów ludnościowych w formie ćwiczeń obejmują zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i narzędziami analizy demograficznej oraz ich egzemplifikację w nawiązaniu do współczesnych procesów demograficznych w Polsce i w świecie.

Zajęcia umożliwiają studentom opanowanie procedur konstruowania i interpretacji współczynników demograficznych oraz etapów sporządzania prognozy demograficznej. Nawiązanie do historii myśli demograficznej i wybranych teorii ludności daje podstawę do dyskusji o uwarunkowaniach przemian demograficznych i przesłankach kształtowania polityki demograficznej w skali krajowej i globalnej.

Celem zajęć jest także nabycie przez studentów umiejętności analizowania zjawisk i procesów demograficznych, jak również umiejętności pozyskiwania danych do prowadzonych analiz w tym zakresie.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

1. zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, pozwalające opisywać struktury i procesy demograficzne;

2. ma wiedzę o podstawowych procesach demograficznych zachodzących we współczesnym świecie, w tym o ich przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach;

3. potrafi prawidłowo interpretować procesy ludnościowe;

4. potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów ludnościowych;

5. posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk i procesów demograficznych;

6. umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów analitycznych w zakresie współcześnie obserwowanych procesów ludnościowych.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student zna wszystkie metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, pozwalające opisywać struktury i procesy demograficzne; ma bogatą wiedzę o podstawowych procesach demograficznych zachodzących we współczesnym świecie, w tym o ich przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach; potrafi prawidłowo interpretować wszystkie poznane procesy ludnościowe; potrafi wykorzystać całą nabytą wiedzę teoretyczną i pozyskiwać bogaty zakres danych do analizowania konkretnych procesów ludnościowych; posiada umiejętność rozumienia i analizowania wszystkich zjawisk i procesów demograficznych;

Na ocenę dobrą student zna większość metod i narzędzi, w tym technik pozyskiwania danych, pozwalających opisywać struktury i procesy demograficzne; ma wiedzę o podstawowych procesach demograficznych zachodzących we współczesnym świecie, w tym o ich przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach; potrafi prawidłowo interpretować większość poznanych procesów ludnościowych; potrafi wykorzystać większość nabytej wiedzy teoretycznej i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów ludnościowych; posiada umiejętność rozumienia i analizowania większości zjawisk i procesów demograficznych;

Na ocenę dostateczną student zna wybrane metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, pozwalających opisywać struktury i procesy demograficzne; ma podstawową wiedzę o podstawowych procesach demograficznych zachodzących we współczesnym świecie, w tym o ich przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach; potrafi prawidłowo interpretować niektóre poznane procesy ludnościowe; potrafi wykorzystać nabytą wiedzę teoretyczną w podstawowym zakresie i pozyskiwać jedynie niezbędne dane do analizowania konkretnych procesów ludnościowych; posiada umiejętność rozumienia i analizowania niektórych zjawisk i procesów demograficznych;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Luty-Michalak, Joanna Wróblewska-Skrzek
Prowadzący grup: Marta Luty-Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 46 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Luty-Michalak
Prowadzący grup: Marta Luty-Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS:

uczestnictwo w warsztatach – 30 godz.

przygotowanie projektu – 20 godz.

przygotowanie do zajęć – 20 godz.

przygotowanie do kolokwium – 20 godz.

Suma godzin: 90=3 pkt ECTS

(w tym w kontakcie bezpośrednim z Nauczycielem Akademickim: 30 godz. = 1 ECTS)


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Luty-Michalak
Prowadzący grup: Marta Luty-Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS:

uczestnictwo w warsztatach – 30 godz.

przygotowanie projektu – 20 godz.

przygotowanie do zajęć – 20 godz.

przygotowanie do kolokwium – 20 godz.

Suma godzin: 90=3 pkt ECTS

(w tym w kontakcie bezpośrednim z Nauczycielem Akademickim: 30 godz. = 1 ECTS)


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)