Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dialog społeczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-ZP-DS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dialog społeczny
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ZP1_W15, ZP1_U05, ZP1_U06,

ZP1_K02

Pełny opis:

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy na temat roli i zasad funkcjonowania instytucji dialogu społecznego, a szczególnie działalności tzw. partnerów społecznych, tj. związków zawodowych i organizacji pracodawców. Zapoznanie się z procesami rozwiązywania sporów zbiorowych i łagodzenia konfliktów społecznych, a także z praktyką dialogu społecznego na różnych poziomach (zakładowym, regionalnym, ogólnokrajowym i europejskim) pozwoli studentom posiąść umiejętność identyfikowania interesów uczestników dialogu, sposobów ich artykułowania oraz dochodzenia do wspólnych rozwiązań. Dzięki temu studenci uzyskają kompetencje wymagane do pracy lub współpracy eksperckiej w podmiotach uczestniczących w dialogu społecznym.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

EK 1 - Student zna i rozumie specyfikę funkcjonowania głównych aktorów dialogu społecznego

EK 2 - Student orientuje się w przepisach regulujących funkcjonowanie dialogu społecznego w Polsce

Umiejętności

EK 3 - Student potrafi zidentyfikować uczestników dialogu społecznego i określić ich role

EK 4 - Student potrafi określić i scharakteryzować formy, metody i techniki stosowane w procesie uzgadniania stanowisk uczestników dialogu społecznego

Kompetencje

EK 5 - Student jest przygotowany do pracy lub współpracy eksperckiej w podmiotach uczestniczących w dialogu społecznym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kamiński
Prowadzący grup: Tadeusz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1. Udział w konwersatorium - 15 godzin

2. Przygotowanie prezentacji/referatu - 15 godzin

3. Przygotowanie do zaliczenia - 15 godzin

4. Konsultacje i zaliczenie - 5 godzin


Ogólna liczba godzin 50 = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)