Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka rodzinna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-ZP-PRO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka rodzinna
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ZP1_W06, ZP1_U10, ZP1_K02

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest przedstawienie kondycji współczesnej rodziny i kierunków polskiej polityki rodzinnej od działań kompensacyjnych do polityki inwestycji społecznych.

Pełny opis:

Treści merytoryczne

1. Polityka rodzinna – podstawy teoretyczne i koncepcyjne (definicje, zakres, teoretyczne podstawy polityki rodzinnej)

2. Rodzina – rozwój badań (rodzina w ujęciu historycznym, współczesna definicja rodziny, rodzina jako struktura społeczna)

3. Rodzina jako grupa i instytucja społeczna

4. Geneza i rozwój polityki rodzinnej

5. Organizacja polityki rodzinnej (instrumenty polityki na rzecz rodzin, cele i funkcje polityki rodzinnej)

6. Przemiany współczesnej rodziny – potrzeby i oczekiwania wobec polityki rodzinnej

7. Funkcje rodziny – ciągłość czy zmiana w polityce rodzinnej

8. Modele polityki rodzinnej

9. Przemiany współczesnej rodziny

10. Dzietność – wyzwania dla polityki rodzinnej

11. Współczesne rodzicielstwo – wyzwania i zadania dla polityki rodzinnej

12. Instrumenty polityki rodzinnej

13. Polityka na rzecz rodzin w UE

14. Znaczenie polityki rodzinnej w świetle badań empirycznych (GUS, Eurostat, PPPiW)

15. Zaliczenie przedmiotu

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

A. Kwak, Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie Żak Warszawa, 2005

2. K. Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko – rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Zakład Wydawniczy NOMOS, 2006

3. Z. Tyszka, Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian, Poznań 2012

4. A. Kwak, M. Bieńko (red.), Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę, UW, Warszawa, 2012.

5. J. Brągiel, B. Górnicka, Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych, Uniwersytet Opolski 2012

6. T. Szlendak, Socjologia rodziny, PWN 2012

7. A. Szczudlińska-Kanoś, Polska polityka rodzinna w okresie przemian, Monografie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

8. M. Szyszka, Polityka rodzinna dopełnieniem solidarności rodzinnej, Studia Socjologiczne, 2017, nr 2

9. B. Balcerzak Paradowska red. Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze lokalnym, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

10. J. Wratny, Rodzicielstwo a życie zawodowe. Kilka uwag z perspektywy prawa pracy, w: O racjonalną politykę rodziną, IPiSS, Centrum PS Dialog, Warszawa, 2017

11. Z. Czepulis-Rutkowska, J. Mirosław, Kobiety na rynku pracy a rodzina i polityka społeczna, w: O racjonalną politykę rodziną, IPiSS, Centrum PS Dialog, Warszawa, 2017

12. D. Szelewa, Polityka wobec rodziny i rodzicielstwa w Polsce: w pułapce konserwatyzmu?, Warszawskie debaty o polityce społecznej, Fundacja Eberta, Warszawa 2014, nr 13

13. M. Kawińska, Rodzicielstwo w obliczu współczesności – teoretyczne i praktyczne refleksje, w: A. Syryt, S.H. Zaręba, M. Zarzecki, Deontologia i etos zawodowy polskich prawników w badaniach socjologicznych, WWS, Warszawa 2018, s. 127-141.

Literatura Uzupełniająca: Supplementary:

Polityka Społeczna (czasopismo)

Problemy Polityki Społecznej

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

European Journal of Social Security

The European Journal of Social Work

Journal of Social Policy

Dokumenty UE z zakresu polityki społecznej i zabezpieczenia społecznego

Rekomendowane strony internetowe

www.mpips.gov.pl/

www.stat.gov.pl/obszary-tematyczne/dzieci-i-rodzina/

www.bip.stat.gov.pl/organizacja-statystyki-publicznej/rzadowa-rada-ludnosciowa/publikacje-rzadowej-rady-ludnosciowej/

www.warszawa.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

Asolwent:

Posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie zrozumienia specyfiki polityk publicznych i działań publicznych, realizowanych na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim, w tym w szczególności w zakresie ich tworzenia, realizacji i ewaluacji

Umiejętności

Ma umiejętność wykorzystania wiedzy o rzeczywistości politycznej, gospodarczej, prawnej i społeczno-kulturowej, do zrozumienia złożonych uwarunkowań, specyfiki, mechanizmów działania oraz skutków zarządzania publicznego, na poziomie krajowym i europejskim

Potrafi planować i organizować pracę samodzielną i zespołową

Potrafi identyfikować wyzwania i problemy, także te złożone i nietypowe, w zakresie polityk publicznych i realizacji działań publicznych, oraz poszukiwać adekwatnych na nie odpowiedzi i rozwiązań

Kompetencje społeczne

Jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego w pracy wykonywanej zarówno w sektorze instytucji publicznych, prywatnych, jak i tzw. trzecim sektorze

Opis ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach - 30 g.

Konsultacje - 10 g.

Przygotowanie do zajęć 15 g.

Przygotowanie do zaliczenia pisemnego - 35 g.

Liczba ECTS - 90 godz./30 godz. = 3

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach obowiązkowe (dopuszcza się dwie nieobecności)

opanowanie materiału nauczania oraz pracy własnej studenta

zaliczenie pisemne - test i pytania otwarte 80%

aktywność 20%

ocena bdb - 91% i więcej

ocena db - 76% - 90%

ocena dst - 60% - 75%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Kawińska
Prowadzący grup: Martyna Kawińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach - 30 g.

Konsultacje - 10 g.

Przygotowanie do zajęć 15 g.

Przygotowanie do zaliczenia pisemnego - 35 g.

Liczba ECTS - 90 godz./30 godz. = 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest przedstawienie kondycji współczesnej rodziny i kierunków polskiej polityki rodzinnej od działań kompensacyjnych do polityki inwestycji społecznych.

Pełny opis:

Treści merytoryczne

1. Polityka rodzinna – podstawy teoretyczne i koncepcyjne (definicje, zakres, teoretyczne podstawy polityki rodzinnej)

2. Rodzina – rozwój badań (rodzina w ujęciu historycznym, współczesna definicja rodziny, rodzina jako struktura społeczna)

3. Rodzina jako grupa i instytucja społeczna

4. Geneza i rozwój polityki rodzinnej

5. Organizacja polityki rodzinnej (instrumenty polityki na rzecz rodzin, cele i funkcje polityki rodzinnej)

6. Przemiany współczesnej rodziny – potrzeby i oczekiwania wobec polityki rodzinnej

7. Funkcje rodziny – ciągłość czy zmiana w polityce rodzinnej

8. Modele polityki rodzinnej

9. Przemiany współczesnej rodziny

10. Dzietność – wyzwania dla polityki rodzinnej

11. Współczesne rodzicielstwo – wyzwania i zadania dla polityki rodzinnej

12. Instrumenty polityki rodzinnej

13. Polityka na rzecz rodzin w UE

14. Znaczenie polityki rodzinnej w świetle badań empirycznych (GUS, Eurostat, PPPiW)

15. Zaliczenie przedmiotu

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

A. Kwak, Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie Żak Warszawa, 2005

2. K. Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko – rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Zakład Wydawniczy NOMOS, 2006

3. Z. Tyszka, Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian, Poznań 2012

4. A. Kwak, M. Bieńko (red.), Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę, UW, Warszawa, 2012.

5. J. Brągiel, B. Górnicka, Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych, Uniwersytet Opolski 2012

6. T. Szlendak, Socjologia rodziny, PWN 2012

7. A. Szczudlińska-Kanoś, Polska polityka rodzinna w okresie przemian, Monografie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

8. M. Szyszka, Polityka rodzinna dopełnieniem solidarności rodzinnej, Studia Socjologiczne, 2017, nr 2

9. B. Balcerzak Paradowska red. Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze lokalnym, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

10. J. Wratny, Rodzicielstwo a życie zawodowe. Kilka uwag z perspektywy prawa pracy, w: O racjonalną politykę rodziną, IPiSS, Centrum PS Dialog, Warszawa, 2017

11. Z. Czepulis-Rutkowska, J. Mirosław, Kobiety na rynku pracy a rodzina i polityka społeczna, w: O racjonalną politykę rodziną, IPiSS, Centrum PS Dialog, Warszawa, 2017

12. D. Szelewa, Polityka wobec rodziny i rodzicielstwa w Polsce: w pułapce konserwatyzmu?, Warszawskie debaty o polityce społecznej, Fundacja Eberta, Warszawa 2014, nr 13

13. M. Kawińska, Rodzicielstwo w obliczu współczesności – teoretyczne i praktyczne refleksje, w: A. Syryt, S.H. Zaręba, M. Zarzecki, Deontologia i etos zawodowy polskich prawników w badaniach socjologicznych, WWS, Warszawa 2018, s. 127-141.

Literatura Uzupełniająca: Supplementary:

Polityka Społeczna (czasopismo)

Problemy Polityki Społecznej

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

European Journal of Social Security

The European Journal of Social Work

Journal of Social Policy

Dokumenty UE z zakresu polityki społecznej i zabezpieczenia społecznego

Rekomendowane strony internetowe

www.mpips.gov.pl/

www.stat.gov.pl/obszary-tematyczne/dzieci-i-rodzina/

www.bip.stat.gov.pl/organizacja-statystyki-publicznej/rzadowa-rada-ludnosciowa/publikacje-rzadowej-rady-ludnosciowej/

www.warszawa.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/

Wymagania wstępne:

Obecność na zajęciach dla wszystkich zapisanych studentów jest obowiązkowa (dopuszcza się dwie nieobecności w semestrze).

Kryterium oceny studenta stanowi suma punktów uzyskanych z zaliczenia pisemnego i aktywności podczas zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kamiński
Prowadzący grup: Tadeusz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach - 30 g.

Konsultacje - 10 g.

Przygotowanie do zajęć 15 g.

Przygotowanie do zaliczenia pisemnego - 35 g.

Łączna liczba godzin - 90 = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

OBOWIĄZKOWA

Bednarski M., Czepulis-Rutkowska Z., Głogosz D. (red.), O racjonalną politykę rodzinną. Rodzina formacją niezastąpioną?, Warszawa 2017.

Durasiewicz A., W kierunku rozwoju polityki rodzinnej w Polsce, Warszawa 2017.

Kamiński T., Ideological Entanglements of Family Policy and Their Consequences – Could the Charter of Family Rights Help to Solve the Dilemmas?, „Revija za Socijalnu Politiku” 2002 (Vol. 29), nr 1, s. 69-84.

Kwak A., Rodzina w dobie przemian: małżeństwo i kohabitacja, Warszawa 2005.

Rymsza M., Polityka rodzinna: cele, wartości, rozwiązania – w poszukiwaniu konsensualnego programu, „Studia BAS” 2016, nr 1(45), s. 55-76.

UZUPEŁNIAJĄCA

Kamiński T., Pieniądze to nie wszystko – polityka społeczna w poszukiwaniu zachęt pronatalistycznych, [w:] J. Auleytner (red.), Krajowe i międzynarodowe konteksty polityki społecznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka, Warszawa 2016, s. 131-144.

Kamiński T., Polska polityka rodzinna na tle innych państw Grupy Wyszehradzkiej, [w:] C. Sadowska-Snarska, Z. Wiśniewski (red.), Zmiany na rynku pracy w perspektywie społecznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2019, s. 213-226.

Ochocki A., Ludność świata. Powinność i kapitał, Warszawa 2010.

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja. Historia. Zróżnicowanie, Warszawa 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)