Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo zamówień publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-ZP-PZP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo zamówień publicznych
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ZP1_W08, ZP1_W10,

ZP1_U01, ZP1_U13

Skrócony opis:

Przedstawienie istoty i prawa zamówień publicznych, zapoznanie z zasadami i procedurami udzielania zamówień, analiza czynności dokonywanych przez zamawiającego w ramach przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia, zaprezentowanie rozwiązań instytucjonalnych w obszarze zamówień publicznych oraz omówienie przysługujących wykonawcy środków ochrony prawnej.

Pełny opis:

1. Zamówienia publiczne (ZP): istota, przedmiot, podmioty (zamawiający, wykonawcy, podwykonawcy, konsorcja), historia

2. Instytucjonalny system ZP: Prezes UZP, inne instytucje). Statystyka ZP.

3. Przepisy prawne dotyczące ZP (polskie i unijne źródła prawa). Zasady udzielania ZP.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne

6. Zamówienia sektorowe

7. ZP w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

8. Instrumenty, procedury i tryby udzielania ZP

9. Planowanie i przygotowanie postępowania o udzielenia ZP (podmiot przeprowadzający postępowanie, opis przedmiotu ZP, zasady i sposoby ustalania wartości zamówienia. Podział ZP według różnych kryteriów.

10. Postępowanie w sprawie udzielenia ZP. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ)

11. Zasady dopuszczenia wykonawców do udziału w postępowaniu o ZP (przesłanki wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty i unieważnienia postępowania)

12. Oferty: przygotowanie, złożenie, kryteria oceny. Komisja przetargowa. Badanie i wybór najkorzystniejszej oferty.

13. Umowy w sprawach ZP (rodzaje umów, czas trwania, zgodność z ofertą, warunki zmian umowy i odstąpienia od niej, zabezpieczenie wykonania, etc.)

14. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skargi). Kontrola ZP i odpowiedzialność za naruszenie ustawy.

15. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Literatura:

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Komentarz do Prawa zamówień publicznych, red. H. Nowak, M. Winiarz dostępny pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/repozytorium-dokumentow-nowe-pzp/komentarz-do-nowego-pzp

Zamówienia publiczne, red. P. Bielarczyk, W. Gonet, A. Wójtowicz-Dawid, Warszawa 2021

E. Marcjoniak, Zamówienia publiczne. Wzory pism i dokumentów, Warszawa 2021

Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. M. Jaworska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021

M. Wolski, Szczególne rozwiązania dla rynku zamówień publicznych w związku z wojną w Ukrainie, LEX/el. 2022

M. Wolski, Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130 000 zł, Warszawa 2021

"Zamówienia Publiczne Doradca"

Polecane podczas zajęć dodatkowe artykuły naukowe oraz materiały na stronie UZP

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, wypowiedź ustna, test.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Marks
Prowadzący grup: Bogusław Marks
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka
Prowadzący grup: Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka
Prowadzący grup: Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)