Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynek pracy i polityka zatrudnienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-ZP-RPPZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rynek pracy i polityka zatrudnienia
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ZP1_W14, ZP1_W15, ZP1_U05, ZP1_U03, ZP1_K07, ZP1_K08

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Broda-Wysocki
Prowadzący grup: Piotr Broda-Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot realizowany w formie konwersatorium. Tematy/zagadnienia w poniższym opisie. Warunki zaliczenia (na ocenę):

1) 25% obecność na zajęciach

2) 25% aktywny udział w zajęciach

3) 50% przygotowanie minimum jednego, optymalnie dwóch wystąpień związanych z zagadnieniami podanymi w opisie przedmiotu

Pełny opis:

 Ogólna charakterystyka rynku pracy

• Definicja i specyfika rynku pracy. Cechy „idealnego” rynku pracy

• Kategorie osób na rynku pracy

• Badania i wskaźniki rynku pracy

• Przepływy na rynku pracy

 Umowa o pracę

• Cechy i elementy umowy o pracę

• Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne - porównanie

 Równowaga rynku pracy

• Podaż pracy (indywidualna i łączna)

• Popyt na pracę w krótkim i długim okresie

• Zmiany popytu na pracę a postęp technologiczny

• Równowaga rynkowa i jej zmiany

 Bezrobocie

• Pomiar bezrobocia

• Teorie bezrobocia i rynku pracy: teoria poszukiwań, krzywa Beveridge’a, teoria kapitału ludzkiego, histereza, teorie sztywności płac (teoria niepisanych kontraktów, teoria insider-outsider, teoria płacy motywującej)

• Typy bezrobocia (bezrobocie równowagi i nierównowagi) [keynesowskie, naturalne, technologiczne, sezonowe, ukryte, instytucjonalne]

• Gospodarcze, społeczne i psychologiczne skutki bezrobocia

 Funkcjonowanie rynku pracy

• Związki zawodowe

• Płaca minimalna

• Praca zdalna

• Nierówności płacowe

• Starzenie się społeczeństwa

• Zawody nadwyżkowe i deficytowe

• Flexicurity

 Polityka rynku pracy i polityka zatrudnienia

• Aktywna (ALMP) i pasywna polityka rynku pracy (PLMP) – cechy i efekty

• Zasiłki dla bezrobotnych

• Agencje zatrudnienia

• Ochotnicze hufce pracy

• Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe

• Wpływ programu 500+ na rynek pracy w Polsce

Literatura:

 B. Czarny, R. Rapacki (red.), Podstawy ekonomii, Warszawa 2011 [fragment przesłany w pliku – na rynku dostępne jest też wydanie IV z 2018 r.]

 T. Boeri, J. van Ours, Ekonomia niedoskonałych rynków pracy, Warszawa 2011

 E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Warszawa 2002 [dostępny w Bibliotece UKSW]

 Ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z późn. zm.

 R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), Podstawy ekonomii, Warszawa 2006 [fragment przesłany w pliku]

 J.M. Szaban, Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, Warszawa 2013

 M. Frączek (red.), Polityka rynku pracy. Teoria i praktyka, Warszawa 2015

 E. Kryńska, E. Kwiatkowski, Podstawy wiedzy o rynku pracy, Łódź 2013

 A. Furmańska-Maruszak, J. Męcina, P. Michoń, M. Szylko-Skoczny, Z. Wiśniewski, Polityka państwa na rynku pracy. Uwarunkowania - kierunki zmian - efekty, Toruń 2015

 Z. Góral, Bezrobocie i polityka zatrudnienia, Warszawa 2013.

 M. Góra, U. Sztanderska, Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku pracy. Podręcznik, Warszawa 2006

 K. Nagel, I.M. Smandek, Polityka rynku pracy i źródła jej finansowania, Katowice 2010

 J. Gazon, Ani bezrobocie, ani opieka społeczna. Od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji, Warszawa 2008

 D. Kotlorz (red.), Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako determinanty wzrostu zatrudnienia, Katowice 2009

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Broda-Wysocki
Prowadzący grup: Piotr Broda-Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)