Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do etyki społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-ZP-WES
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do etyki społecznej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ZP1_W05, ZP1_U12, ZP1_K05

Wymagania wstępne:

Poziom przedmiotu: Podstawowy


Cele przedmiotu: Zdobycie podstawowej wiedzy teoretyczno-praktycznej z zakresu etyki. W trakcie zajęć student zdobywa teoretyczną wiedzę na temat istoty etyki jako samodzielnej dyscypliny naukowej oraz na temat umiejętności wartościowania moralnego ludzkich czynów i podejmowania moralnie dobrych i słusznych decyzji życiowych.

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są prezentacji etyki jako nauki. Omawia naukowy status etyki a więc cel i metody jej badań. Opisuje relacje między etyką a etosem, moralnością i metaetyką. Przybliża elementy oceny moralnej czynu (intencje, skutki, okoliczności, etc). Wskazuje podstawowe nurty etyczne Europy: deontonomizm, teleologizm, personalimz, egzystencjalizm, utylitaryzm.

Pełny opis:

1. Czym jest etyka? Historyczne początki refleksji etycznej.

2. Dlaczego etyka odnosi się tylko do zachowań ludzki?

3. Wolność, racjonalność, odpowiedzialność.

4. Kryteria moralnego wartościowania czynów.

5. Sumienie

6. Czyny wewnętrznie złe.

7. Prawo naturalne.

Literatura:

Andersen S., Wprowadzenie do etyki, Warszawa 2003.

Bocheński J., Dzieła zebrane. Etyka, t. 5, Kraków 1995.

Bourke V.J., Historia etyki, Toruń 1994.

Brandt R.B., Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki, Warszawa 1996.

w. Giertych, Jak żyć Łaską? Pelplin 2014.

Hartman J., Woleński J., Wiedza o etyce, Warszawa 2008.

Kalita Z. (red.), Etyka. Antologia tekstów, Wrocław 1995.

Lazari Pawłowska I., Etyka. Pisma wybrane, Wrocław 1992.

MacIntyre A., Krótka historia etyki, Warszawa 2000.

Ricken F., Etyka ogólna, Kęty 2001.

Spaemann R., Szczęście a życzliwość. Esej o etyce, Lublin 1997.

Styczeń T., Marecki J., ABC etyki, Lublin 1996.

Szawarski Z., Rozmowy o etyce, Warszawa 1987.

Ślipko T., Zarys etyki ogólnej, Kraków 2002.

Wojtyła K., Elementarz etyczny, Wrocław 1982.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK1 - student posiada podstawową wiedzę teoretyczną wiedzę na temat istoty etyki jako samodzielnej dyscypliny naukowej

EK2 - student zna i rozumie główne tradycje etyczne Europy

EK3 - potrafi wyjaśnić oraz uzasadnić istotę moralnie dobrych i słusznych decyzji w życiu indywiudualnym, społecznymi politycznym na gruncie poznanych tradycji etycznych

Opis ECTS:

udział w zajęciach - 15 godzin

zapoznanie się z lekturami przedmiotowymi - 10 godzin

przygotowanie do egzaminu - 10 godzin

łącznie 35 godzin/30 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach. Dopuszczalna jedna nieobecność w semestrze.

Zaliczenie w formie ustnej stacjonarnie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Mazurkiewicz
Prowadzący grup: Piotr Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)